25 let Občine Gorenja vas - Poljane

29.10.2019

V primeru nesreče lahko intervenira 300 operativnih gasilcev

Oktober je mesec požarne varnosti in mesec, ko se javnosti bolje predstavijo gasilska društva ‒ v občini jih je sedem. V okviru industrijskega obrata Jelovica v Gorenji vasi pa deluje tudi gasilsko industrijsko društvo. Skupno imajo društva več kot tisoč članov. Ob 25-letnici občine, za katero je gasilstvo izjemno pomembna organizacija, predstavljamo razvoj gasilstva, delovanje društev in krovnega občinskega gasilskega poveljstva.

Najstarejše, takrat še »Brambno društvo«, je bilo ustanovljeno leta 1894 v Poljanah. 16 let kasneje, torej leta 1900, so se v društvo povezali gasilci v Gorenji vasi. Sledili so jim na Trebiji leta 1933, v Lučinah 1948, na Hotavljah 1951, v Javorjah 1953 in leto kasneje še na Sovodnju. Društva so bila sprva del Občinske gasilske zveze Škofja Loka, ustanovljene leta 1955. Po razpadu Občine Škofja Loka leta 1994 na štiri manjše (Škofjo Loko, Železnike, Gorenjo vas - Poljane in Žiri) so v okviru Gasilske zveze (GZ) Škofja Loka leta 1995 zaradi lažje organizacije ustanovili gasilska poveljstva občin (GPO). Ta so tako pri odločanju kot upravljanju s finančnimi sredstvi samostojna. »Ustanovni sestanek našega poveljstva, na katerem je bil za poveljnika izvoljen Andrej Ambrožič, midva s Francijem Podobnikom pa za njegovega namestnika, je bil na Sovodnju,« se spominja trenutni poveljnik GPO Gorenja vas - Poljane Roman Kokalj, ki funkcijo poveljnika prostovoljno opravlja vse od leta 2000 dalje.

Gasilska vozila primerna terenu in ne kategorizaciji društva
Ustanovitev samostojne občine je prinesla spremembe tudi na področju gasilstva. »Sprememb je bilo izjemno veliko: od načina posredovanja, opreme, vozil, izobraževanja, odgovornosti vodstvenega kadra, zahtevnosti posredovanja, organiziranja prvih posredovalcev …,« našteva Kokalj in nadaljuje: »Vsa društva so opremljena s t. i. jurišnimi vozovi – GVC 24/50, ki jim sicer po kategorizaciji ne pripadajo, a so zanje, zaradi območja, ki ga pokrivajo, izjemnega pomena. Zahvaljujoč županovemu razumevanju je to (bilo) izvedljivo. Poudariti pa je potrebno, da brez izdatne količine finančnih sredstev, ki so jih društva sama zbrala, ne bi šlo.« V nabavi je še zadnje tako vozilo, in sicer za gasilce na Hotavljah. Gre za najbolj okretno vozilo, ki lahko prepelje določeno število gasilcev in hitro posreduje v primeru nesreč. Za nabavo omenjenih vozil sta zaslužna prav Roman Kokalj in Ciril Alič.

Potrebna podpora župana
»Bistveno je, da gasilsko dejavnost podpira vsakokratni župan, le tako je možen razvoj gasilstva v občini.« Po zakonu o gasilstvu je gasilstvo obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom občina med drugim zagotavlja tudi sredstva za izobraževanje gasilskih kadrov. »Na vseh ravneh občine in tudi države je potrebno zavedanje, da smo gasilci edina takoj dosegljiva sila, ki lahko intervenira v danem času in prostoru,« opozarja Kokalj in pohvali dober odnos z županom Milanom Čadežem.

Lepi in težki trenutki tudi v gasilstvu
Da bodo pogajanja za finančna sredstva tako trd oreh in da nekateri občinski svetniki nimajo posluha za gasilsko dejavnost, Kokalj ni pričakoval. »Presenetile so me, pa verjamem, da ne samo mene, tudi nekatere nesreče, ki so se zgodile.« Najbolj odmevne in katastrofalne so bile: gozdni požar v Studorju leta 2013, kjer je s helikopterskim prevozom vode za gašenje pomagala tudi slovenska vojska, leto kasneje pa sta občino prizadeli še dve katastrofi velikih razsežnosti: februarski žledolom in septembrske poplave in za sabo pustili pravo razdejanje. »Vse te nesreče so velika preizkušnja za nas, čeprav se nenehno izobražujemo. Veseli smo, ko nam požar uspe hitro pogasiti in tako preprečiti še večjo škodo, ko rešimo človeška življenja. Se pa zgodijo tudi nesreče, ko ne moremo (več) pomagati. To je za nas gasilce najtežje. Tudi gasilci smo samo ljudje, ki ob takih dogodkih (ob)čutimo stisko.«
Vsa društva v občini imajo skupaj sicer več kot tisoč članov.

Gasilci so najmočnejša vojska za boj proti nevšečnostim
Premier Marjan Šarec je na nedavni osrednji slovesnosti v Metliki, ob 150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem, dejal, da so gasilci najmočnejša vojska za boj proti vsem nevšečnostim, s katerimi se soočajo državljani, in si jih pred 150 leti niso mogli zamisliti. Njihovi glavni nalogi sta požarna zaščita in reševanje.

Status prostovoljnega gasilca še ni urejen
Vsa društva v občini imajo skupaj več kot tisoč članov. GPO bi po kategorizaciji društev tako moral imeti 140 operativnih gasilcev. »Imamo pa jih dvakrat toliko. V primeru nesreče lahko intervenira 300 operativnih gasilcev!« Za manko gasilcev se torej ni bati, saj društva dobro skrbijo za gasilski podmladek. »Ta je garancija, da gasilstvo ne bo zamrlo!« Bo pa potrebno čim prej urediti status prostovoljnega gasilca. »Pričakujem, da bo država na osnovi letnega proračuna občinam določila, kolikšen mora biti odstotek finančnih sredstev, namenjen gasilstvu. S tem bi se izognili vsakoletnemu pogajanju in prošnjam za več sredstev. Na ravni občinskih gasilskih poveljstev bi lahko naredili dolgoročen program razvoja gasilstva in načrt nabave opreme in vozil.« Gasilska društva so opremljena s približno 70 % opreme, ki jo morajo imeti za dobro, hitro in kakovostno posredovanje. V GPO Gorenja vas - Poljane so društva razvrščena glede na število operativnih gasilcev ter pripadajočo tehniko in opremo za posamezno kategorijo: v kategorijo 1 sodijo Hotavlje, Javorje, Lučine, Sovodenj in Trebija, v kategorijo 2 Gorenja vas in v kategorijo 3 Poljane. V prihodnje bo vsekakor potrebna posodobitev in nabava nove ter zamenjava iztrošene opreme in vozil. »Potreben je stalen napredek, saj nepredvidljivi dogodki in časi prinašajo vse bolj zahtevne intervencije.« Nove tehnologije zahtevajo nove prijeme in načine ter gasilcem predstavljajo izzive. Da bo vse to obvladljivo, je nujno nenehno izobraževanje. »Vse to pa je povezano s finančnimi sredstvi, ki nam bodo v prihodnje namenjena.«

Roman Kokalj, višji gasilski častnik II. stopnje in operativni gasilec že 42 let, bo v naslednjem letu dopolnil 20-letnico poveljevanja GPO Gorenja vas - Poljane. »To je potrditev, da mi velika večina poveljnikov zaupa in da poveljstvo vodim s širšim konsenzom ob potrditvi članov poveljstva. Pri delu mi je v veliko pomoč Ciril Alič, ki je moj prvi namestnik, zato hvala tovarišice in tovariši gasilci, za vaš trud in humanost!« Foto: arhiv Romana Kokalja

Dejavnosti gasilskega poveljstva
Poveljstvo veliko časa nameni operativnemu vodenju poveljstva in pridobivanju finančnih sredstev. Vsako leto izvedejo operativno vajo članic in članov, srečanje nosilcev pozivnika ter različna izobraževanja. Gasilci se že tradicionalno udeležujejo tekmovanj na občinski, regijski in državni ravni ter dosegajo odlične rezultate. Sodelujejo v večjih naravnih in elementarnih nesrečah, kjer pomagajo pri gašenju in odpravljanju posledic. Udeležili so se republiške rudniške vaje, ki je bila v začetku oktobra v podjetju Marmor Hotavlje, kjer so gasili požare in reševali ponesrečence zunaj kamnoloma. Društva samostojno organizirajo meddruštvene gasilske vaje, aktivnosti v okviru meseca požarne varnosti, različne dogodke in aktivnosti, s katerimi zbirajo prostovoljne prispevke za gasilsko dejavnost … Roman Kokalj, ki mu vodenje poveljstva predstavlja drugo službo, le da ta ni plačana, temveč je prostovoljna, za konec dodaja: »Na vse intervencije se pripeljem s svojim vozilom brez plačila kilometrine.«

Lidija Razložnik