Dela potekajo skladno s terminskim planom

19.11.2020

Poljane skupaj z naseljema Hotovlja in Predmost dobivajo novo podobo. V polnem teku so obsežna gradbena dela za protipoplavne ukrepe, ki so se začela novembra lani, poleg tega gradijo še novo krožno križišče, ki bo omogočilo večjo pretočnost prometa skozi Poljane.

Z videnim napredkom gradnje je bil, kot pojasnjujejo na občini, zelo zadovoljen tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je z delegacijo gradbišče obiskal letošnjega 11. septembra, ravno na obletnico slovesnega podpisa gradbene pogodbe. Trimilijonsko investicijo namreč v dveh tretjinah financira Direkcija RS za vode iz vodnega sklada, za kar je občina dala pobudo takoj po rušilnih poplavah jeseni 2014 in nato v naslednjih letih tudi nosila breme zahtevne priprave celotne dokumentacije in vodenja velikega števila postopkov. Prav zaradi vztrajnega in profesionalno izvedenega postopka priprave dokumentacije sta tako minister Vizjak kot že poprej strokovna javnost izvedbo projekta označila za poseben primer dobre prakse v slovenskem merilu.

Obsežna izvedba protipoplavnih ukrepov je v polnem teku
Igor Kržišnik z občinskega oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo je povedal, da je do sedaj že povsem zaključena regulacija Brenteževega grabna skupaj z novima mostovoma čezenj. Asfaltirani sta rekonstruirana cesta proti Predmostu in tudi nova cesta proti cerkvi. Pri cerkvi je zgrajen nov protipoplavni nasip in izdelan nov armiranobetonski poplavni zid, ki je tudi že finalno obložen s kamnom. Prestavitev struge Sore je že izvedena, Sora teče po novi projektirani trasi, ki je pravzaprav enaka trasi struge pred približno stoletjem. Ureja se struga Ločivnice v zgornjem delu s poglabljanji in širitvijo ter z gradnjo novih obrežnih zidov. Novi most preko Sore je praktično končan, urediti je treba še hidroizolacijo, zaključiti odvodnjavanje, asfaltirati vozno površino in montirati ograje. Prevoznost novega mostu je pogojena z izgradnjo novega krožnega križišča, ki prav tako že poteka. Po vzpostavitvi prevoznosti novega mostu je treba porušiti še stari most in zaključiti obdelavo brežin na mestu starega mostu.
Čez Ločivnico je že zgrajena nova brv za pešce, gradi se nov most za promet. Proti Hotovlji je že zgrajen nov most na cesti, pripravljena je nosilna konstrukcija brvi za novo pešpot ob glavni cesti.
Izvedenih je že okoli osemdeset odstotkov predvidenih elektro prestavitev, prestavljena je transformatorska postaja. Glede na predviden obseg del po projektu poplavnih ureditev je do sedaj izvedenih okrog sedemdeset odstotkov predvidenih del, rok za zaključek vseh del je oktober 2021, kar glede na doslej izvedeno ne bi smelo predstavljati težav. V nadaljevanju se bo pristopilo še k dokončni višinski ureditvi prelivnega polja na desni strani Sore, nove pešpoti proti cerkvi, ureditvi sotočja Ločivnice in Sore.
Dela se bodo intenzivno nadaljevala predvidoma do konca decembra, če bo vreme dopuščalo normalno izvedbo. V januarju in februarju pa bo zaradi pričakovanega zimskega vremena prišlo do določenega zastoja del pri projektu. Po sredini marca 2021 se načrtuje intenzivno nadaljevanje del.

Dela intenzivno potekajo tudi na novem krožnem križišču
Izvajalec GGD je, kot pojasnjuje Kržišnik, v oktobru začel izvajati dela pri projektu. V prvi fazi se izvajajo dela pri opornih zidovih ob hišah v naselju. Intenzivno se izvajajo dela pri prestavitvi trase glavnega vodovoda proti Škofji Loki z zamenjavo dotrajanih cevi. Po terminskem planu je letos predviden zaključek vseh del, povezanih s prestavitvijo vodovoda ter izgradnjo novih opornih zidov in razširitvenih nasipov na področju novega krožišča. Dela se bodo intenzivno izvajala predvidoma do konca decembra in se nadaljevala v začetku marca prihodnje leto. Vsa dela naj bi bila po sedanjem terminskem planu končana do konca meseca junija prihodnje leto. V trenutno obstoječo cestno konstrukcijo, to je obstoječi asfalt, poseganje letos ni planirano. S tem se bodo izognili poškodbam na cestišču in težavam pri vzdrževanju v zimskih mesecih.

Jure Ferlan

Fotogalerija