Na vseh vodovodih oskrba z vodo varna

25.3.2021

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v
Kranju je pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020. Ocenil je, da je bila oskrba s pitno vodo na vseh vodovodih varna.

Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani vzorci, odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v okviru državnega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranjega nadzora 68 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave, od tega jih je bilo 13 neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in 12 vzorcev za fizikalno-kemijske analize, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Na vodooskrbnem sistemu Delnice – Podpreval, ki oskrbuje s pitno vodo 104 prebivalce in se voda dezinficira z UV-napravo, se je v omrežje distribuiralo 5000 m3 vode. V notranjem nadzoru za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih šest vzorcev, eden je bil neskladen s pravilnikom, v njem so bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije. Odvzeti vzorec za fizikalno-kemijske analize je bil skladen s pravilnikom. Pri državnem monitoringu so bile v enem od štirih vzorcev najdene koliformne bakterije.

Vodooskrbni sistem Fužine oskrbuje s pitno vodo naselje Fužine in del Trebije, skupaj 48 prebivalcev. V vodohranu Fužine se voda zbira iz zajetja in iz vodooskrbnega sistema Trebija–Gorenja vas–Todraž (dezinfekcija z natrijevim hipokloritom). V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 2500 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo pet vzorcev pitne vode, vsi so bili skladni s pravilnikom. Dva vzorca pitne vode, odvzeta za fizikalno-kemijske analize, sta bila ustrezna. Tudi v sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca, oba sta zadoščala kriterijem. 

Vodooskrbni sistem Lučine oskrbuje s pitno vodo 251 prebivalcev na območju Lučin, Dolgih Njiv in dela naselja Prelesje. Voda se pred distribucijo v omrežje obdela z UV-dezinfekcijo. Lani se je v omrežje distribuiralo 18.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev pitne vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom, saj sta vsebovala Escherichia coli in koliformne bakterije. Za fizikalno-kemijske analize so odvzeli en vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom. Od dveh vzorcev za potrebe državnega monitoringa eden ni ustrezal kriterijem zaradi večje vsebnosti koliformnih bakterij.

Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval oskrbuje s pitno vodo 112 prebivalcev na območjih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 7000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 10 vzorcev pitne vode, od katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom, štirje zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, eden pa zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov. Za fizikalno-kemijske analize so odvzeli en vzorec pitne vode, ki je bil ustrezen. V sklopu državnega monitoringa je bil odvzet en vzorec, v njem pa najdene koliformne bakterije. 

Vodooskrbni sistem Poljane oskrbuje s pitno vodo 1003 prebivalce na območju Poljan, Dobja, Predmosta ter del Hotovlje. Pitna voda se v klorinatorski postaji obdela z natrijevim hipokloritom. V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 58.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev pitne vode, od katerih je bil en neskladen s pravilnikom zaradi najdene koliformne bakterije. Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila oba ustrezna. V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti štirje vzorci in vsi skladni s pravilnikom. 

Na vodooskrbni sistem Stara Oselica–Slajka je priključen del Stare Oselice, del Hotavelj in del Trebije, skupaj 46 prebivalcev. Lani se je v omrežje distribuiralo 2500 m3 pitne vode. Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili štirje vzorci pitne vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom zaradi presežene vrednosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž oskrbuje s pitno vodo 2340 prebivalcev na naslednjih območjih: del Trebije, Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Dobravšce, del Bačen. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje obdela z natrijevim hipokloritom. Lani se je v omrežje distribuiralo 140.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 23 vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom, prav tako so bili skladni s pravilnikom trije vzorci za fizikalno-kemijske analize. V okviru državnega monitoringa so bili štirje preiskani vzorci ustrezni.

Vodooskrbni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda oskrbuje s pitno vodo 307 prebivalcev v naseljih Hlavče Njive, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, v delu Malenskega vrha, delu Suše in delu Srednje vasi. Pitna voda se pred distribucijo do uporabnikov dezinficira z UV-napravo. Lani se je v omrežje distribuiralo 17.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo šest vzorcev, dva sta bila neustrezna zaradi presežene vrednosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske analize odvzeti vzorec je bil skladen s pravilnikom. V okviru državnega monitoringa pitne vode sta bila odvzeta dva vzorca, zaradi koliformnih bakterij eden ni zadostil kriterijem za primerno pitno vodo.

Povzeto po poročilu NLZOH Kranj