Največ porabili za cesto Poljane–Javorje

26.6.2020

Zaključni račun izkazuje, da smo v letu 2019 prihodke realizirali v višini 11.732.315 evrov, kar je 103,12-odstotno glede na veljavni proračun leta 2019.

V primerjavi z letom 2018 so se prihodki zvišali za slabih 24 odstotkov. Davčnih prihodkov je bilo realiziranih za 6.294.373 evrov, nedavčnih za 1.738.519 evrov, kapitalskih za 49.109 evrov ter transferih prihodkov za 3.647.324 evrov. V okviru transfernih prihodkov smo prejeli sredstva od države in EU za sofinanciranje investicij v višini 2.554.908 evrov – za CLLD-projekt Lokalno učno središče, za energetsko sanacijo Podružnične šole Sovodenj, za projekt Visoko, za investicijo na področju gasilstva in za obnovo lokalne ceste Poljane–Javorje–Murave. Prejeta so bila tudi druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Odhodke smo realizirali v višini 11.054.463 evrov, vključno z odhodki krajevnih skupnosti (brez odplačil dolga in danih posojil kreditni shemi RAS), kar predstavlja 96,5-odstotno realizacijo veljavnega proračuna leta 2019. Od tega je bilo za investicijske odhodke in transfere porabljenih 5.378.469 evrov oziroma 48,90 odstotka proračuna, za tekoče odhodke in transfere pa 5.532.000 evrov oziroma 48,99 odstotka celotnega proračuna, za odplačilo dolga pa 228.032 evrov. V okviru investicijskih odhodkov se je lani največ sredstev porabilo za lokalno cesto Poljane–Javorje (1.678.865 evrov), telovadnico v Gorenji vasi (1.094.946 evrov), Dvorec Visoko (463.584 evrov), energetsko sanacijo podružnične šole na Sovodnju (409.247 evrov) in obnovo odseka Murave–Žetina (470.860 evrov).

Med tekočimi odhodki še vedno največji delež predstavljajo odhodki in transferi za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo ter prevoz otrok v šolo, in sicer smo za financiranje programov vrtca namenili 1.294.379 evrov, za prevoze otrok v šolo pa 385.482 evrov. Visok je bil tudi strošek zimskega vzdrževanja cest, ki je znašal 460.738 evrov.

Katerina Dolenc