Aktualno

26.6.2020

  

Pozitivno mnenje Metki Debeljak
V postopku imenovanja ravnatelja OŠ Poljane je svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata zaprosil lokalno skupnost za mnenje o izpolnjevanju pogojev razpisa. V razpisnem roku se je prijavila le dosedanja ravnateljica Metka Debeljak, ki je v celoti ustrezala razpisnim pogojem in vlogi priložila vso potrebno dokumentacijo. Na seji Občinskega sveta 28. maja so svetniki podali pozitivno mnenje k njenemu imenovanju, 17. junija so bili predstavniki sveta zavoda seznanjeni še s pozitivnim mnenjem šolskega ministrstva, na osnovi česar so ji že tretjič zaupali mandat za naslednjih pet let. D. P.

Posojila za podjetja in kmetije
Razvojna agencija Sora je objavila nov javni razpis za dodelitev kratko- in dolgoročnih posojil podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah na Škofjeloškem. Razpis je odprt v okviru Kreditne sheme, v katero finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka. Dolgoročna posojila bodo dodelili za obdobje do desetih let po obrestni meri šestmesečni euribor plus 2,5 odstotka. Posojila je mogoče pridobiti za nakup stavbnega zemljišča, nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Najvišji znesek posojila je sto tisoč evrov. Obenem so na voljo sredstva za kratkoročna posojila, ki so namenjena financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti petdeset tisoč evrov jih je mogoče pridobiti za obdobje do enega leta po obrestni meri 2,5 odstotka nominalno.

Sprejet rebalans proračuna
Občinski svet je na svoji deseti redni seji sprejel rebalans proračuna občine za letošnje leto. V proračunu bo zlasti zaradi povečanja prihodka iz naslova povprečnine po novem skupno na voljo 453.347 evrov dodatnih sredstev. Ta so razporejena na vse večje investicije, ki v občini že potekajo. Na voljo bo več sredstev za urejanje cest, poplavne ukrepe v Poljanah, Dvorec Visoko, nove pločnike na Hotavljah, Fortunovo brv v Gorenji vasi, poplačilo kanalizacije Tabor in sanacijo plazov. Sredstva bodo namenjena tudi novemu projektu Hiša generacij, s katerim želimo v stari šoli v Gorenji vasi urediti dnevno varstvo in začasne namestitve za starejše.

Svetovanja o učinkoviti rabi energije
V okviru Energetsko-svetovalne pisarne Razvojne agencije Sora nudijo brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. S tem pripomorejo k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov bivanja. Energetski svetovalci nudijo strokovno in neodvisno pomoč pri toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi in izbiri ustreznih oken in zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, možnostih pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in podobno.

Svetniki potrdili nove cene
Občinski svetniki so na seji konec maja potrdili sklep o cenah storitev za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini za leto 2020, ki z občinsko subvencijo ostajajo enake kot lani. Cena odvajanja je sestavljena iz storitve odvajanja komunalne vode, ki za kubični meter znaša 0,1945 evra, ter omrežnine, ki se obračunava v evrih za mesec glede na velikost obračunskega vodomera in znaša od 5,8409 evra naprej. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode je prav tako sestavljena iz cene storitve, ki znaša 0,7408 evra za kubični meter, ter omrežnine, ki glede na velikost obračunskega vodomera znaša od 0,7103 do 142,06 evra. Občina sofinancira ceno omrežnine za odvajanje odpadne komunalne vode v višini nekaj več kot 22 odstotkov, ceno omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode v višini dobrih 31 odstotkov in ceno storitev čiščenja komunalne odpadne vode v vrednosti slabih 20 odstotkov. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu. D. P.

Cena oskrbe s pitno vodo ostaja enaka
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene storitve in omrežnine, ki se obračunava v evrih na mesec glede na velikost obračunskega vodomera. Predračunske cene omrežnine za leto 2020 so nižje od obstoječih in hkrati enake obstoječim zaračunanim cenam za gospodinjstva – 4,4540 evra na mesec za DN 20 z upoštevano 24-odstotno subvencijo občine. Predračunska cena storitev je enaka obstoječi (0,6069 evra za kubični meter). Zaradi navedenega subvencija občine ni več potrebna, zato je na občini niso vključili v predlog sklepa, ki so ga 28. maja na seji sprejeli občinski svetniki.
D. P.

V vrtec bodo na novo sprejeli sto dva otroka
Starši najmlajših otrok so maja prejeli obvestilo iz vrtcev Zala in Agata, ali so njihovi otroci dobili prosto mesto v katerem od skupno 22 oddelkov in dveh polovičnih oddelkov. Na javni razpis je prispelo 150 vlog za vpis v redni program vrtca, skupno pa bodo v obeh vrtcih z enotami s septembrom na novo sprejeli 102 otroka – od tega 59 v vrtcu Zala in 43 v vrtcu Agata. Preostali so uvrščeni na čakalno listo. Na njej je 19 otrok, ki že izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem, in 29 takih, ki s 1. septembrom še ne bodo dopolnili 11 mesecev in s tem še ne izpolnjujejo pogoja za sprejem v vrtec. T. D.

Upoštevali tudi pretekla vlaganja 
Svetniki so na seji konec maja zaradi uskladitve z državno zakonodajo sprejeli nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine. Odlok določa podlage za odmero komunalnega prispevka, oprostitev in upoštevanje preteklih vlaganj.
Za slednje so svetniki občinskega odbora NSi in liste Barbare Radič predlagali upoštevanje olajšave za pretekla vlaganja v vrednosti osemdeset odstotkov namesto prvotno predlaganih štirideset odstotkov ter 33-letno amortizacijsko dobo za ceste namesto predlaganih dvajset let. Razlog je večja spodbuda za investitorje za nadomestno gradnjo in rušitev starih stavb, saj se olajšava upošteva v primeru sočasne rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe, ki se nahajata na isti gradbeni parceli, saj bi tako prispevali k večji urejenosti urbanega okolja.
Obenem je v odloku upoštevan tudi izračun komunalnega prispevka s pomenom in razlago oznak, indeksiranjem stroškov opremljanja in možnost plačila komunalnega prispevka za obstoječe objekte na dvanajst obrokov za tiste zavezance, ki so upravičeni do socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodana je tudi možnost vračila komunalnega prispevka, če investitor gradnje ne začne. Na podlagi odloka na občinski upravi pričakujejo primerljive prihodke v občinski proračun (v katerem je komunalni prispevek namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme), kot bi bili tisti, odmerjeni po prejšnjem odloku. Damjana Peternelj