Popis hišnih imen v letu 2019

6.2.2020

Popisali Gorenjo vas, Gorenjo in Dolenjo Dobravo, Dobravšce in Todraž

V preteklih štirih letih smo na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske popisali stara hišna imena v skupno 41 vaseh občine Gorenja vas - Poljane in pri tem zabeležili 617 imen, ki jih navajajo zgodovinski viri. Od vseh jih je 561 takih, ki jih domačini še poznajo oz. jih v svojem narečnem govoru tudi uporabljajo.

Imena, ki so bila popisana, morajo izpolnjevati starostni kriterij, kar pomeni, da so nastala do leta 1940, in tako predstavljajo del nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja.
Na območju Gorenje vasi in Dobrave z okolico pa smo dodatno evidentirali 169 hišnih imen.
Hišna imena označujejo domačije, pripadajoče kmetijske površine, predvsem pa ljudi, ki živijo na teh domačijah. Nastala so zaradi lažjega ločevanja ljudi med seboj in so se na domačijah obdržala kljub menjavi lastnikov hiš in njihovih priimkov. Ponekod z opuščanjem kmetovanja in podiranjem starih poslopij izginjajo iz vsakdanjega govora, zanimivo pa je, da se ljudje pogosto bolje poznajo po hišnih imenih kot po priimkih. Vodilo pri izvedbi projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev nam je bilo, da ohranimo dediščino in značilnosti narečnega govora, ki jih je zaznati pri izražanju hišnih imen, da preprečimo izginotje starih hišnih imen in da razširimo njihovo uporabo.

Kakšen je bil postopek lanskoletnega oz. zadnjega popisa hišnih imen?
Za lažji popis na terenu smo po vzoru razvojne agencije iz Zgornje Gorenjske najprej preverili, kakšna imena so za posamezne domačije zabeležena v zgodovinskih virih, in sicer v franciscejskem katastru iz leta 1826 in župnijskih knjigah (Status animarum) župnije Trata – Gorenja vas iz obdobja 1900–1970. Sledilo je pridobivanje geodetskih podatkov, uskladitev starih hišnih številk z novimi in pridobivanje podatkov o trenutnih lastnikih na zemljiški knjigi.
Po pridobljenih arhivskih podatkih in podatkih o lastništvu hiš je sledil terenski popis imen oz. poznavanje hišnih imen med krajani, ki imena izgovarjajo v pristnem krajevnem narečju in nenazadnje poznajo določene zgodbe o kraju, domačijah, ljudeh oz. dejavnostih, ki so zaznamovali določeno območje in po katerih so nekatere hiše tudi dobile ime.
Rezultate terenskega popisa smo pregledali oz. dopolnili na skupnem srečanju s krajani, kjer je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske za udeležence pripravila tudi predavanje o pomenu, vlogi, izvoru hišnih imen ter pravilnem zapisu imen v narečju.
Zapise hišnih imen v narečju in tonske posnetke smo posredovali tudi jezikoslovcem, poznavalcem narečij na Inštitutu za slovenski jezik, ki so strokovno potrdili narečne zapise imen in njihove poknjižitve.

Gorenja vas in Dobrava z okolico že marca z novimi tablicami
Vsaka hiša, katere lastnik je soglašal z izdelavo glinene tablice ovalne oblike z napisom hišnega imena v narečju, bo predvidoma do konca marca 2020 prejela to tablico brezplačno. Izvedene projektne aktivnosti bomo obeležili tudi z vpisom zbranih podatkov (hišna imena v narečni in poknjiženi obliki, navedbe iz zgodovinskih virov, narečne oblike za gospodinjo, gospodarja in pridevnik) v spletni leksikon www.hisnaimena.si ter izdajo brošure v e-obliki, ki obsega sezname zbranih imen v narečju z izpisi iz zgodovinskih virov ter poknjiženimi oblikami, zanimive zgodbe o nekaterih domačijah ter fotografije. Brošura, ki bo na voljo na spletnih straneh Razvojne agencije Sora, bo v prihodnjih letih izdana v tiskani obliki, ko bomo v popis zajeli še dodatna območja Poljanske doline.
Vsem vključenim v dosedanje popise hišnih imen se zahvaljujemo za sodelovanje, veseli pa bomo pozitivnih odzivov domačinov tudi v prihodnje.

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora, vodja projekta