Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2019

6.2.2020

V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja občina Gorenja vas - Poljane, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kranju je po naročilu občine pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2019.

Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat letno, zajema vodovode Delnice–Podpreval, Fužine, Lučine, Podvrh–Zapreval, Poljane, Stara Oselica–Slajka, Trebija–Gorenja vas–Todraž in Zarobar–Hlavče Njive–Brda. V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 107 vzorcev pitne vode iz vodnih virov in omrežij javnih vodovodov v občini Gorenja vas - Poljane. Od tega je bilo 78 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave, od katerih jih je bilo 15 neskladnih s pravilnikom, in 29 vzorcev za fizikalno-kemijske analize. Od teh so bili trije vzorci neskladni s Pravilnikom o pitni vodi. V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih se takoj telefonsko ali po elektronski pošti obvesti odgovorno osebo na občini.

Vsi odvzeti vzorci pitne vode za mikrobiološke preiskave, ki so bili odvzeti po obdelavi z UV dezinfekcijo ali natrijevim hipokloritom, so bili v letu 2019 v omenjenih vodovodih skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Vodooskrbni sistem Delnice - Podpreval oskrbuje s pitno vodo 115 prebivalcev na območju Delnic. Iz zajetja se voda steka v vodohran, kjer se pred distribucijo v omrežje obdela z UV dezinfekcijo. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 6.500 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo šest vzorcev pitne vode, od katerih je bil en vzorec neskladen s pravilnikom. Najdene so bile Escherichia coli in koliformne bakterije. Ta vzorec je bil odvzet pred UV obdelavo, vsi vzorci, ki so bili odvzeti po UV dezinfekciji, pa so bili skladni s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Fužine oskrbuje s pitno vodo naselje Fužine in del Trebije, skupaj 66 prebivalcev. Vir pitne vode je zajetje Fužine. V vodohranu Fužine se voda zbira iz zajetja (surova, neobdelana voda) in iz vodooskrbnega sistema Trebija–Gorenja vas–Todraž (dezinfekcija z natrijevim hipokloritom). V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 4.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev pitne vode, od katerih je bil en vzorec neskladen s pravilnikom, saj so bile najdene koliformne bakterije. Mikrobiološko neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju tj. surova voda pred dezinfekcijo. Vsi vzorci, ki so bili odvzeti po dezinfekciji, so bili skladni s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Lučine oskrbuje s pitno vodo 250 prebivalcev na območju Lučin, Dolgih njiv in delu naselja Prelesje. Iz obeh zajetij se voda steka v objekt, kjer se pred distribucijo v omrežje obdela z UV dezinfekcijo. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 12.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo deset vzorcev pitne vode, od katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom. Mikrobiološko neskladni vzorci so bili odvzeti pred UV obdelavo in so vsebovali Escherichia coli in koliformne bakterije. Vsi vzorci, ki so bili odvzeti po UV dezinfekciji, so bili skladni s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila skladna s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval oskrbuje s pitno vodo 138 prebivalcev na območjih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. Vir pitne vode je zajetje Javorje, višek vode. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 8.500 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 12 vzorcev pitne vode, od katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom zaradi prisotnosti koliformne bakterije. Tudi tu so bili vsi vzorci, odvzeti istega dne po UV dezinfekciji, skladni s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Poljane oskrbuje s pitno vodo 960 prebivalcev na območju Poljan, Dobja, Predmosta ter del Hotovlje. Vir pitne vode je zajetje Milostovka. Pitna voda se iz zajetja steka v vodohran. Pred tem se v za to namenjenem objektu – klorinatorski postaji obdela z natrijevim hipokloritom. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 65.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo devet vzorcev pitne vode, od katerih je bil en neskladen s pravilnikom zaradi najdene koliformne bakterije. Mikrobiološko neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju tj. surova voda pred dezinfekcijo. Vsi vzorci, ki so bili odvzeti po dezinfekciji, so bili skladni s pravilnikom.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi. Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.

Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.

Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja.

Na vodooskrbni sistem Stara OselicaSlajka je priključen del Stare Oselice, del Hotavelj in del Trebije, skupaj 43 prebivalcev. Vir pitne vode je zajetje Stara Oselica. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje ne obdeluje. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 3.500 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo osem vzorcev pitne vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem TrebijaGorenja vasTodraž oskrbuje s pitno vodo 2.274 prebivalcev na naslednjih območjih: del Trebije, Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava,  Gorenja Dobrava, Todraž, Dobravšce, del Bačen. Vir pitne vode je zajetje Trebija spodaj. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje obdela z Natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija poteka na viru – zajetju Trebija ter v vodohranih Trebija, Gorenja vas in Todraž. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 126.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 20 vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize je bilo odvzetih 13 vzorcev pitne vode, od katerih so bili trije neskladni s pravilnikom zaradi motnosti, ki je bila v treh primerih izmerjena nad 1,0 NTU.

Vodooskrbni sistem ZarobarHlavče NjiveBrda oskrbuje s pitno vodo naselja Hlavče Njive, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, del Malenskega vrha, del Suše in del Srednje vasi, skupaj 313 prebivalcev. Vir pitne vode so zajetja Zarobar 1, 2 in 3. Pitna voda iz vseh treh zajetij se steka v vodohran Petelinji Grič, kjer je od novembra vzpostavljena UV dezinfekcija pitne vode. V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 20.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo šest vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila prav tako skladna s pravilnikom.

V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo v letu 2019 iz javnih vodovodov v občini Gorenja vas - Poljane odvzetih ter mikrobiološko in kemijsko preiskanih skupaj 28 vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilniki.

Povzeto po poročilu NLZOH Kranj