S 6. seje občinskega sveta

29.10.2019

V obravnavi prvi predlog proračuna za leto 2020

Na oktobrski seji, prvi po počitnicah, so svetniki zasuli občinsko upravo z vprašanji; odgovore nanja bomo objavili v naslednji številki. Sicer pa so se med drugim seznanili z letošnjim rebalansom in na mizo prejeli prvi predlog proračuna za leto 2020 v višini 9,7 milijona evrov.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna je predstavila Jana Peternel. Prihodki občine vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti so bili v prvem polletju realizirani v višini pet milijonov 96.000 evrov, kar je 49,5 % glede na sprejeti proračun. Do konca septembra je bila realizacija prihodkov že 72,3-odstotna, kar pomeni 7,4 milijona evrov. Odhodki so bili do konca junija realizirani v višini 4,9 milijona oziroma dobrih 47,8 % glede na sprejeti proračun, do konca septembra pa v višini 7,3 milijona oziroma 70 % sprejetega proračuna. Delež med tekočimi in investicijskimi transferi je čez leto enak: tekoči odhodki predstavljajo 56 % realizacije, investicijski odhodki in transferi pa 44 %.
Svetniki so opozorili na visok delež terjatev do fizičnih oseb za plačilo komunalnega prispevka, ki znaša konec junija kar 50.000 evrov. Na občini so pojasnili, da v izterjavo niso šli, ampak poskušajo to reševati na osnovi individualnih dogovarjanj ter še, da se terjatve postopoma zapirajo.

Z rebalansom proračun višji za 755.000 evrov
Z rebalansom za letošnje leto se proračun zvišuje za dobrih 755.000 evrov na 11 milijonov 386.000 evrov, največ na račun sklenjene pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor za sofinanciranje sanacijskih del na cesti Poljane–Javorje.
Povečujejo se postavke: cesta v Javorje za 877.000 evrov, dvorec Visoko za 118.000 evrov (investicija je bila večja, kot je bilo sprva načrtovano) ter za telovadnico v Gorenji vasi za 405.000 evrov zaradi dodatnih del.
Na odhodkovni strani so večje spremembe pri ukrepih za poplavno varnost Poljan, kjer se sredstva znižujejo za 275.000 evrov glede na dinamiko izvedbe projekta, preplastitve cest za 181.000 evrov, kanalizacijo Gorenja vas–Dolenja Dobrava–Dobravšce za 57.000 evrov, krožišče Poljane za 51.000 evrov, cesta Trebija–Sovodenj pa za 39.000 evrov. Zadnji dve investiciji se zamikata v prihodnje leto.
Svetnike je zanimalo, zakaj se zvišuje postavka za smučišče Stari vrh. Pojasnilo župana je bilo, da za nujna dela in zagon sezone, sredstva je prispevala tudi občina Škofja Loka. Želeli so vedeti še, zakaj je več sredstev za zavod Poljanska dolina. Odgovor je bil, da za dodatno zaposlitev. Med drugim so bili kritični do ponovnega zvišanja sredstev za telovadnico, ki po izgradnji s 5,1 milijona presega 4,9 milijona, kot je bilo predstavljeno na junijski seji.

Predlog proračuna za 2020 slab milijon nižji kot letošnji
Proračun za prihodnje leto je visok slabih 10 milijonov. V njem je za prizidek Vrtca Agata Poljane predvidenih 715.000 evrov, za preplastitve občinskih cest dobrega pol milijona, za protipoplavno ureditev Poljan pa 471.000 evrov. Med večje investicije spadajo še obnova dvorca Visoko (265.000 evrov), energetska sanacije šole na Sovodnju (dobrih 200.000 evrov), ureditev ceste Hleviše–Žetina (dobrih 140.000 evrov) in krožišča v Poljanah (110.000 evrov).
Za investicije je skupno namenjeno 38 % proračunskih sredstev oziroma 3,7 milijona evrov, za tekoče odhodke 60 % oziroma 5,8 milijona evrov, preostanek pa za odplačilo dolga. Nova postavka je priprava strategije razvoja občine. Občina se bo tudi zadolževala, in sicer 70.000 evrov za izgradnjo prizidka v Poljanah. Predlog proračuna Občine Gorenja vas - Poljane bo v javni obravnavi do 11. novembra.

Komunalni prispevek (višji) tudi za nadomestne gradnje
V javni obravnavi je po prvi obravnavi tudi osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. S sprejemom odloka bo na podlagi državnih predpisov sprejeta pravna podlaga za odmero komunalnega prispevka v občini. Z odlokom naj bi bili določeni stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani stroški obstoječe komunalne opreme glede na enoto mere in merila za odmero prispevka. Tu so svetniki imeli največ pripomb, odlok za komunalni prispevek se sprejema za novo in obstoječo komunalno opremo; po novem bo treba komunalni prispevek plačati tudi za nadomestno gradnjo, in sicer v višini 60 %. Po mnenju župana in občinske uprave je osnutek odloka primerno pripravljen in potreben, svetniki pa so bili mnenja, da bi bilo treba gledati dolgoročneje in ne sprejemati odloka zgolj zato, ker v proračunu ni zadostnih sredstev za vzdrževanje in gradnjo komunalne infrastrukture.

Letos šest občinskih nagrajencev
Svetniki so na predlog komisije za priznanja potrdili letošnje občinske nagrajence, ki jim bodo priznanja podelili na slavnostni seji 23. novembra. Plaketo občine bosta prejela Košarkarski klub Gorenja vas za razvoj in dosežke v preteklih 50 letih ter Podružnična šola Lučine za vpetost v življenje na Lučinskem. Priznanja pa bodo podelili: Jerneji Bonča za sooblikovanje kulturne podobe Poljan, Cirilu Isteniču za sooblikovanje duhovne podobe župnije Javorje, Vinku Verčiču za upravljanje vaškega vodovoda Zlati izvir in Stegu Poljanska dolina 1 za širjenje skavtskih vrednot med mladimi na Poljanskem.
Matjaž Mohorič, reševalec v Škofji Loki, je svetnikom predstavil delovanje gasilcev, ki so vključeni v sistem prvih posredovalcev, seznanili so se s poslovanjem javnih zavodov in družb v občinski lasti, v svet OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so imenovali Romana Kokalja, Jurija Krvino in Luka Kržišnika, v svet OŠ Poljane pa Antona Debeljaka, Janeza Hrovata in Petra Peternelja. Za novo članico Uredniškega odbora Podblegaških novic so namesto Milke Bizovičar imenovali Jano Oblak.

Damjana Peternelj