Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

29.10.2019

Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma zastavili županu in občinski upravi na 5. seji občinskega sveta 13. junija letos. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 6. seje, ki je bila 10. oktobra.

Ciril Alič:
- posreduje vprašanje več krajanov, kaj lahko naredi oziroma kako lahko ukrepa občina v primeru pojava zveri v občini. 
Občina je v maju 2019 zaradi izrazitega povečanja populacije in s tem napadov volka na območju občine Gorenja vas – Poljane ministrstvu podala vlogo za odstrel volka, ki je po državnih predpisih ščiten kot zavarovana prostoživeča živalska vrsta, katere odstrel je prepovedan. V juliju smo prejeli v mnenje predlog Agencije RS za okolje za odstrel zgolj enega volka, kakor je predlagal Zavod za gozdove RS. Občina je naslednjega dne odgovorila, da postopki trajajo predlogo in izrazila dvom o učinkovitosti predlaganega ukrepa. Kljub temu je ARSO dne 23. 7. 2019 izdal dovoljenje za odstrel zgolj enega volka na območju naše in še treh sosednjih prizadetih občin.Ker so se napadi stopnjevali, je občina dne 13. 9. 2019 pripravila novo vlogo za odstrel dodatnih petih volkov, ki sta jo sopodpisali tudi občini Železniki in Cerkno ter Pobuda za odstranitev nevarnih zveri. V njej smo izpostavili nesprejemljivo eksponentno povečevanje škode zaradi napadov volka ter neodgovornost pristojnih, da se zaščiti premoženje in varnost lokalnega prebivalstva, kar je v ostrem neskladju s socialnimi koristmi, javnim interesom in ustavnimi pravicami državljanov prizadetih lokalnih skupnosti. Posebej smo izpostavili, da lokalna skupnost predhodno nikoli ni bila vprašana za mnenja, kaj šele za dovoljenje o naselitvi in širitvi populacije katerekoli vrste divje zveri, kot je bilo že navajano v medijih. Občina je večkrat, tudi na seji medresorske komisije ministrstva, v kateri smo zastopani, izrazila stališče, da je navedeno nesprejemljivo, saj se na našem območju že stalno pojavljata dva teritorialna tropa volkov, med tem ko niti v najstarejših zgodovinskih virih na našem območju ni beležene stalne prisotnosti niti posamičnih volkov. Pričakujemo, da bodo odločevalci pozive lokalne skupnosti vzeli resneje in ukrepali odgovorno in predvsem hitreje, saj na pred tedni vloženo pobudo za dodatni odstrel volka še nismo prejeli nobenega odgovora.
- pove, da je prejel pritožbe glede izvajanja rekonstrukcijskih del na cesti proti Javorjam, ki se nanašajo na enega od izvajalcev del, in sicer v kakšnem stanju pusti makadamsko vozišče po zaključku delovnega dne oziroma, ko dela prekine.
Zahtevna in zamudna izvedba rekonstrukcija ceste v Javorje je bila ves čas ovirana, saj ceste zaradi neustreznih obvozov ni bilo mogoče popolnoma zapreti za promet za ustrezno časovno obdobje, zaradi česar je promet potekal preko gradbišča. Ocenjujemo, da se je vloženi trud v celoti poplačal v obliki izjemno kvalitetno izvedene osrednje prometnice na območje KS Javorje, vsem prizadetim krajanom pa se tudi ob tej priliki zahvaljujemo za razumevanje.

Roman Kokalj:
- podpira pobudo po pripravi dolgoročne strategije občine, da bodo tudi občani seznanjeni z okvirnimi dolgoročnimi načrti občine.
Občina Gorenja vas – Poljane namerava k pripravi strategije razvoja občine pristopiti v letu 2020, pri čemer se bo ta osredotočala na razvojne strategije občine, glede investicijskega dela pa bo lahko obravnavala obdobje po 2027, ko bo zaključen začrtani investicijski cikel občine skladno z veljavnim Načrtom razvojnih programov občine, ki je sestavni del vsakokratnega proračuna in rebalansa proračuna.
- predlaga, da se zapre promet čez naselje Fužine in se omogoči samo za lokalni promet. 
Kot je župan že predlagal na tekoči seji, je potrebno izvesti skupni sestanek svetov krajevnih skupnosti Trebija in Sovodenj z namenom, da se preveri, ali se lahko doseže poenoteno mnenje s prebivalci Sovodnja, ki prav tako uporabljajo navedeno povezovalno cesto, pri čemer se predlaga, da sestanek organizira krajevna skupnost pobudnica predloga.

Mag. Polona Mlinar Biček: 
- opozori, da se je na lokalni cesti Hotavlje – Robidnica v zadnjih letih povečal promet in tudi število prometnih nesreč. Kljub na novo postavljenim prometnim znakom, ki opozarjajo na nevarnost bi bilo potrebno postaviti še kakšen dodatni znak, predvsem na delu pod šolo ob peskokopu, kjer se poseda vozišče, in razmisliti, na kakšen način bi še lahko poskrbeli za večjo varnost udeležencev v prometu na tej cesti.
Ker je navedena cesta, zlasti v delu Kopačnica – Leskovica, zelo dotrajana, jo je občina na predlog Krajevne skupnosti Gorenja vas vključila v dvoletni program investicijskih vzdrževanj lokalnih cest, ki pa ga v letu 2019 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev še ne bo mogoče pričeti izvajati. V prvi predlog proračuna za leto 2020 so za navedeni namen vključena zadostna sredstva, da bi se za obnovo predvideni odsek ceste v Leskovico v dolžini 2,1-kilometra v vrednosti 432.956,23 eura lahko v celoti obnovil. Dejanska realizacija v letu 2020 pa je odvisna od obsega pripomb na prvi predlog proračuna in s tem preusmeritve sredstev na druge proračunske postavke, ter še zlasti od obsega finančnih sredstev, ki jih bo v zimi 2019/2020 potrebno nameniti za zimsko vzdrževanje cest. 

Mirjana Možina: 
- predlaga, da se na naslednji seji občinskega sveta člani seznanijo tudi z zaključnimi računi 2018 zavodov in podjetij, katerih soustanovitelj je tudi Občina Gorenja vas – Poljane. 
Pripomba se upošteva.

Stanko Bajt: 
- vpraša kako potekajo aktivnosti obnove cest Trebija – Sovodenj in Sovodenj – Javorjev Dol. 
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je za cesto Sovodenj – Javorjev Dol pripravljena predračunska projektna ocena za dva odseka po 500 m. Ta je že bila predstavljena Direkciji RS za infrastrukturo, ki v ta namen pripravlja predlog sofinancerskega sporazuma za realizacijo investicije. Za spodnji del ceste Trebija – Sovodenj bo po izdelavi hidravlično hidrološka študije, ki je v teku, pripravljena vsa potrebna dokumentacija za objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca del. 

Anton Debeljak:
- pove, da krajane zanima kdaj je predvidena ureditev zgornjega dela struge Hotoveljščice, ki po poplavah v letu 2014 ni bil urejen. 
Po zagotovilih vodstva območne enote Direkcije RS za vode iz Kranja, ki je financer navedenih ureditev, naj bi se navedena dela nadaljevala v letu 2020.
- vpraša ali je občina že prejela odgovor Pošte na poslani poziv, da se delovni čas v Poljanah ne skrajšuje. 
Občina navedenega odgovora ni prejela.

Peter Peternel:
- opozori na vzdrževanje cest saj opazuje, da so mulde polne listja, prav tako niso očiščeni prepusti.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, za tekoče vzdrževanje cest skrbijo krajevne skupnosti, ki v ta namen tudi prejmejo finančna sredstva iz občinskega proračuna.
- opozori na parkiranje osebnih avtomobilov obiskovalcev Blegoša na Črnem kalu na način, da je lastnikom kmetijskih zemljišč onemogočen dostop do svojih zemljišč. 
Kot je župan že predlagal na tekoči seji, je rešitev potrebno iskati v sodelovanju s Planinskim društvom Škofja Loka.
- meni, da bi bilo naselja v občini potrebno označiti bolj poenoteno in bolj podrobno, predvsem v višje ležečih krajih. 
Občina navedeno pobudo podpira, saj je naselja v občini glede na veljavne predpise mogoče označevati le skladno z veljavnim državnim pravilnikom, ki ureja področje cestnoprometnih znakov, med katere sodijo tudi navedene označbe naselij. Tudi za neprometne, torej turistične označbe velja enoten prepis oblike na ravni cele države, zato se priporoča upoštevanje slednjega tudi društvenim in posamičnim pobudnikom postavitve obcestnih označb.

Žan Mahnič:
- opozori na nevaren izvoz oziroma uvoz s parkirišča pred Kmetijsko zadrugo v Gorenji vasi.
Navedeni izvoz je izveden skladno s pridobljenimi soglasji Direkcije RS za infrastrukturo, izdanimi v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo kmetijske trgovine. V vmesnem času je bila navedena prometnica tudi prekategorizirana iz državne v lokalno prometnico z omejitvijo hitrosti 40 km/h, saj se je glavnina prometa preusmerila na novozgrajeno na obvoznico. 

Janez Hrovat: 
- vpraša kakšni so nadaljnji načrti za obnovo dvorca in gospodarskega poslopja na Visokem. 
Občina je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo in za leti 2019 in 2020 pridobila 96.000 evrov nepovratnih sredstev, s pomočjo katerih je bila v letu 2019 že dokončno urejena Kavarna Visoko ter sanirani kletni prostori in obodna drenaža dvorca. V letu 2020 bo izvedena še prenova strešne kritine na objektu dvorca ter trajno sanirana vhodna veža v pritličju z ureditvijo talnega ogrevanja, ki  bo urejeno tudi v celotnem ostalem delu pritličja dvorca z muzejskimi zbirkami, kjer še ni urejenega ogrevanja.

Marija Guzelj: 
- predlaga, da se ob dvorcu v zimskem času uredi drsališče.
Ureditev slednjega za zdaj ni vključena v načrt dolgoročnega upravljanja dvorca, ki je v obravnavi na Ministrstvu za kulturo in med dopustnimi ureditvami v okolici kulturnega spomenika državnega pomena navedene ureditve ne vključuje.

Irena Tavčar: 
- vpraša ali predvidena tudi ureditev novega mostu čez reko Soro. 
Kot je župan že pojasni na tekoči seji, izdelana študija štirih variant novega dostopa do dvorca kot najbolj izvedljivo izkazuje varianto ureditve mostu na lokaciji, na kateri je most že bil. V ta namen je občina pristopila k izdelavi hidrološko-hidravlične študije, saj gre za poseg na poplavno območje. Temu bo sledila izdelava projektne naloge za izvedbo novega priključka z državne ceste ter izdelava in usklajevanje idejnega projekta z drugimi nosilci režimov omejitev posegov v navedeni prostor.

Uroš Čadež:
- vpraša o napredku projekta ureditve kolesarskih poti po Poljanski dolini. 
Občina je po izdelanem idejnem projektu pristopila k izdelavi projekta za izvedbo in ureditev kolesarskih poti v poteku od občinske meje pri Visokem do pokritega mostu na Hotavljah, in sicer po desnem bregu reke Sore skozi naselja Hotovlja, Predmost, Žabja vas, Dolenja Dobrava skozi Gorenjo vas do Hotavelj. V pripravi je tudi pridobitev služnostnih pogodb z lastniki zemljišč.

Milan Čadež, župan