Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

23.4.2020

Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma zastavili županu in občinski upravi na 7. seji občinskega sveta 12. decembra lani. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 8. seje, ki je bila 27. februarja letos, torej na zadnji seji pred uvedenimi izrednimi razmerami zaradi koronavirusa.

Janez Hrovat:
- vpraša ali drži informacija, da je odstopila direktorica Zavoda Poljanska dolina ter da je vodenje zavoda prevzel direktor STC Stari vrh d.o.o. 
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je Lucija Kavčič podala odstopno izjavo z mesta direktorice zavoda iz osebnih razlogov, svet zavoda pa je za vršilca dolžnosti zavoda s 1. 12. 2019 za dobo enega leta imenoval Tomaža Trobiša.
- vpraša, zakaj je potrebno prekuhavanje vode iz zajetja na Trebiji
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, da so obilne padavine po petih mesecih brez padavin povzročile kaljenje vode iz naravnega vira na Trebiji. Potrebno je bilo izvesti preventivni ukrep, odrediti prekuhavanje, saj v primeru motnosti vode ostali tehnični ukrepi niso učinkoviti.
- predlaga, da se na državni cesti namesti prometna signalizacija, označba kraja za naselje Poljane, tako iz smeri Žirov kot iz Škofje Loke
Pobuda se poseduje upravljavcu državne ceste.

Marija Prosen: 
- vpraša, kdaj je predvidena sanacija ceste proti Javorču. 
Kot je predsednica KS Gorenja vas Mirjana Možina pojasnila že na tekoči seji, je sanacija prvega odseka predvidena v letu 2020.

Ciril Alič: 
- opozori na neurejene bankine ob lokalni cesti na odseku Poljane – Krajci.
Urejanje bankih navedene ceste je naročena in se izvaja v enakem obsegu, kot pri drugih lokalnih cestah in javnih poteh v občini. 

Anton Debeljak:
- predlaga odstranitev zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov
Pobuda se upošteva. 
- predlaga, da se v Poljanah uredi umetno drsališče
Občina bo spremljala gibanje cen ureditve umetnih drsališč v prihodnjih letih, ter v primeru zagotovljenih proračunskih sredstev pristopila k izvedbi.
- vpraša ali se lahko na državnih cestah skozi naselja, za preprečevanje hrupa, klasični asfalt nadomesti s t.i. tihim asfaltom
Zaradi velikih potreb po investicijskem vzdrževanju kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti za zdaj za predlagano še ni mogoče zagotoviti sredstev. 
- pove, da je v času zimske sezone na smučišču promet tudi preko navigacije preusmerjen na obvozno cesto, in vpraša kdo je dolžan po zaključku sezone urediti navigacijo, da le-ta voznike usmeri po lokalni cesti brez obvoza
Predpostavljamo, da začasnih zapor cest urejevalci aplikacije ne obravnavajo.

Martin Oblak: 
- vpraša: ali je res predviden izklop javne razsvetljave ob državni cesti na odseku med Gorenjo vasjo in Dolenjo Dobravo. 
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se bo obseg javne razsvetljave na omenjenem odseku delno zmanjšal z izključitvijo dela svetilk.
- kdaj je previdena ukinitev zabojnikov za embalažo na ekoloških otokih.
Ukinitev zabojnikov za mešano embalažo na ekoloških otoki je za zdaj predvidena tekom leta 2020.

Mirjana Možina: 
- poda pobudo vaškega odbora Hotavlje, da smetarsko vozilo ob odvozu odpadkov podaljša pot še mimo cerkve na Hotavljah.
Navedeno pobudo bomo preučili skupaj s podizvajalcem, katerega odgovor glede izvedljivosti izvedbe še pričakujemo, nato pa pridobili ponudbo in odgovor podali na KS Gorenja vas.

Jurij Krvina:
- pove da se ne strinja z ukinitvijo ekoloških otokov, saj bi se na ta način zmanjšal standard občanom, in pripomni, da se nadzor nad ekološkimi otoki lahko izvaja, le da je potrebno za to sprejeti odlok, nabaviti potrebno tehnično opremo ter imenovati odgovorno osebo; nadzor pa je mogoče izvajati tudi v sodelovanju z medobčinskim redarstvom.
Ekoloških otokov se ne načrtuje ukiniti. Nadzor po  Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas (Uradni list RS št. 50/19) že izvaja medobčinski inšpektorat in izvajalec javne službe. 

Roman Kokalj:
- ponovno opozori na pretirano gnojenje na kmetijskih površinah v neposredni bližini vrtin na Trebiji;
Za zajetja, vključena v istem oskrbe s pitno vodo, je prepovedan vnos organskih gnojil, med katera spadajo tudi hlevski gnoj in gnojevka,  v tla ali na tla v razdalji 100 m od vrtine. Predpis, s katerim se natančneje določa varovanje vodnih virov »vrtine Trebija«, pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor (režim gnojenja na najožjih, ožjih in širših vodovarstvenih območjih je opredeljen v členih od 23. do 26.) in je že nekaj let v zaključni fazi priprave ter je bil septembra 2019 ponovno javno razgrnjen. 
- vpraša ali je nadzor nad izvajanjem investicijskih del na cestah dovolj kvaliteten;
Občina izvaja nadzor v obsegu preverjanja kakovosti materialov, kontrole vgrajevanja materialov, kontrole izvedbe določenih del, preverjanja izvedbe stikov in spojev, zmanjševanja nepotrebnih stroškov izvedbe, usklajevanja s željami lastnikov parcel in predstavnikov krajevnih skupnosti. Posebna pozornost se posveča kontroli predhodne zadostne komprimiranosti spodnjega ustroja cest pred asfaltiranjem. Cestna gradbišča so v zadnjih letih odprta 365 dni letno, in ker ista oseba ne more biti istočasno prisotna na več lokacijah hkrati, terensko delo pa predstavlja le manjši delež obsega skupnih nalog, je s ciljem doseganja kar najkakovostnejše obnove cest  poleg predsednikov krajevnih skupnosti tudi vsak član občinskega sveta povabljen, da strokovne službe opozori na vsak konkreten primer domnevne nepravilnosti.
- predlaga, da se na Fužinah namesti vsaj opozorilna tabla, da je dovoljen le lokalni promet ter pripomni, da bo kmalu potrebna tudi obnova mostu čez Soro v naselju Fužine.
Občina je že pred časom predlagala, da pobudniki na navedeno temo skličejo skupno sejo sveta krajevnih skupnosti Trebija in Sovodenj, kar pa še ni bilo realizirano.

Žan Mahnič:
- vpraša ali je, glede na previdena sredstva v proračunu, načrtovana gradnja Fortunove brvi v letu 2020
Občina je v januarju 2020 pridobila končne PZI popise del za objavo javnega naročila, glede katerega je v pripravi ustrezna razpisna dokumentacija. V primeru, da ne bo zapletov pri izbiri izvajalca del, je gradnjo planirano realizirati v tekočem letu.
- meni, da nova športna dvorana v Gorenji vasi daje možnost dodatnih prihodkov Zavodu Poljanska dolina z organizacijo prireditev v športni dvorani.
Občina pričakuje, da bo javni zavod v kar največji meri optimiziral trženje nove športne dvorane.

Stanko Bajt:
- vpraša, kdaj je previden pričetek obnovitvenih del na cesti Sovodenj – Javorjev Dol. 
Čeprav so bili projekti za obnovo ceste izdelani že pred dvema letoma, še vedno nimajo pridobljenih vseh soglasij Direkcije RS za vode. Po pridobitvi slednjih bo lahko izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Mag. Polona Mlinar Biček: 
- vpraša, kakšen je odziv občanov, ki so bili pozvani za zamenjavo zabojnikov za odpadke, in analiza odzivnosti občanov glede na poslane pozive. 
Odziv uporabnikov storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki zajema opremo odjemnega mesta skladno z Odlokom, je bil pri pošiljanju prvega dopisa (266 dopisov) za zabojnike za embalažo 59 %, na drugi vročeni dopis pa nekaj manj kot 80 %. V pripravi je tretji dopis. Podrobnejše analize nismo izvedli.Odziv uporabnikov storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na dopis za zabojnike za ostanek komunalnih odpadkov in mešano embalažo (125 dopisov) je bil do srede decembra 77 %. Na dan 17. 2. 2020 pa oprema ni urejana pri 5 uporabnikih storitev.

Uroš Čadež: 
- vpraša ali drži informacija, ki jo je dobil v medijih, da je v Gorenji vasi zaposlen nov zdravnik, ki vpisuje nove paciente, ali gre le za prestrukturiranje znotraj ambulante dr. Šubičeve.  
Novi zdravnik za zdaj vpisuje le paciente, že vpisane v ambulanti dr. Nadje Šubic, pri kateri je zaposlen. Ko bo izvedena še odobritev širitve programa, bo omogočen vpis vseh zainteresiranih pacientov.

Peter Peternel: 
- opozori, da bi bilo potrebno izboljšati vzdrževanje občinskih cest ter kvaliteto asfalterskih del.
Upravljalec občinskih cest Občina GVP izvaja redno vzdrževanje cest, ki zajema košnjo ob cestah (1x letno) in čiščenje prepustov. Preostala vzdrževalna dela opravljajo krajevne skupnosti, ki za to prejmejo sredstva iz občinskega proračuna (urejanje bankin, obsekavanje vej nad cesto, manjša popravila prepustov in jarkov ob cestah, itd.). 

Stanislav Bizovičar: 
- vpraša, zakaj se krajanom Lučin zaračunava kanalščina, glede na to, da se kanalizacija v Lučinah ne bo gradila;
Uporabnikom storitev GJS v Lučinah se kanalščina ne zaračunava, kar se lahko preveri tudi z vpogledom za konkretni primer neposredno pri izvajalcu javne službe.
- vpraša kdaj je predviden pričetek rekonstrukcije državne ceste Lučine – Suhi Dol.
Letnice izvedbe rekonstrukcije navedene ceste, še ni mogoče zanesljivo napovedati, saj je projekt šele v fazi priprave projektne dokumentacije, po potrditvi slednje se bodo pričeli odkupi zemljišč ter objava javnega naročila za izvedbo del.

Župan Milan Čadež