Sanacija ceste v Javorje

5.12.2019

Dela bodo končana konec meseca

Občina Gorenja vas - Poljane je skupaj z glavnim izvajalcem del Hipplus konec preteklega leta pričela z sanacijo lokalne ceste (LC) Zapreval–Poljane, ki je bila decembra 2017 zaradi poplav in močnega vetra zelo poškodovana. Vrednost vseh predvidenih del je 1.710.000 evrov z vključenim DDV.

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim poškodbam ceste. Občina je iz naslova elementarnih nesreč za leto 2018 pridobila nepovratna sredstva v višini 616.522 evrov, namenjena celoviti rekonstrukciji dveh zaradi plazu najbolj poškodovanih cestnih odsekov. Od Poljan do Zaprevala so za sanacijo predvideni trije odseki. V prvi fazi je bil rekonstruiran odsek pod opornim zidom pod cerkvijo v Javorjah v dolžini 380 metrov in obenem saniran tudi plaz. Fino asfaltiranje je bilo izvedeno v prvi polovici junija. Glavnina del na 600-metrskem odseku v spodnjem delu ceste mimo Krajcev do odcepa za Delnice je bila izvedena že v zimskem času, fino asfaltiranje pa v začetku julija.

Sanacija poteka v dveh fazah
Občina je 7. maja letos podpisala še drugo sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor za drugo fazo sanacije plazovitega terena na cesti v Javorje, s katero so bila pridobljena sredstva za odpravo posledic plazenja v višini 720.000 evrov za letošnje leto.
Dela so se najprej pričela pred odcepom ceste za Dolenčice, kjer je bilo potrebno globinsko sanirati tri večje plazove, čez katere poteka cestišče v dolžini 520 metrov. Izvedeni so bili zahtevni posegi v območju plazov z utrjevanjem brežin s pomočjo železniških tirnic, kamnito-betonskimi zložbami in novim drenažnim ter meteornim odvodnjavanjem, zato so se dela izvajala vse poletne mesece. Zaključek del z vsemi ureditvami okoliškega terena je predviden do konca novembra.

Ob tej priložnosti se občina zahvaljuje krajanom za njihovo potrpežljivost in strpnost pri uporabi navedene ceste med potekom sanacije ter vsem lastnikom delno prizadetih okoliških parcel.

Igor Kržišnik

Fotogalerija