Slavnostno odprtje Športne dvorane Gorenja vas

5.12.2019

Največja naložba občine v času njenega obstoja

Svojemu namenu je bila 15. novembra predana težko pričakovana nova Športna dvorana Gorenja vas, ki je sicer v uporabi že od februarja. Prav vsi občani smo lahko upravičeno ponosni, da imamo lepo, energetsko varčno in sodobno opremljeno večnamensko dvorano, ki služi tako za športne, kulturne kot družbene dejavnosti. Nova parkirišča, zunanja ureditev in novo zunanje športno igrišče skupaj z dvorano pa predstavljajo dovršeno celoto.

Slavnostno odprtje sta organizirali Občina Gorenja vas - Poljane in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki je poskrbela za bogat program. Učenci so z igrivim mimohodom predstavili vrsto športnih dejavnosti in pri tem zajeli tako športno zgodovino kraja kot tudi pogled na razvoj športnih dejavnosti v prihodnje. Program so popestrile vzgojiteljice iz Vrtca Zala Gorenja vas, Plesna skupina Step ter slavnosti govorniki, ki so soglasno izpostavili izjemen pomen dograditve dolgo pričakovane športne dvorane ne samo za šolajoče otroke, pač pa tudi za širši razmah športnih dejavnosti in živahnejši utrip dogajanja v lokalni skupnosti.

Prelomnici gorenjevaškega šolstva: leti 1971 in 2019 
Ravnatelj Izidor Selak je omenil, da sta v zgodovini gorenjevaškega šolstva pomembni dve letnici: 1971, ko so odpirali novo šolsko stavbo, v kateri pouk poteka še danes, ter 2019, ko so ob njej izgradili sodoben športni objekt. V zadnjih 15 letih so lokacijo gradnje kar trikrat spremenili. Zadnja, četrta, »najbolj racionalna za družbene potrebe in najbližja šolskemu prostoru, je od letošnjega 18. februarja dana v uporabo«.  Priznal je, da je bil v dveh letih gradnje velik izziv organizirati poučevanje športa in interesnih dejavnosti: »Bili smo brez telovadnice, zato je pouk športne vzgoje potekal celo v  notranjih prostorih Sokolskega doma. Veliko ur je bilo namenjenih gibanju v naravi v okolici šole. Bilo je veliko dnevnega prilagajanja.« Tega od začetka letošnjega leta ni več. »Vadbeni prostori dvorane namreč sedaj omogočajo vadbo v treh vadbenih enotah, ki se lahko pregradijo z dvema ločilnima zavesama. V primeru športne prireditve se dvignejo. Centralno igrišče je košarkarsko. Dvorana v izmeri 45 x 24 metrov je primerna za ligaška tekmovanja malega nogometa, rokometa, floorballa, košarke in odbojke. Igralne površine je 1.073 m2, z vsemi pripadajočimi prostori pa 1.530 m2.« Za primerjavo: velikost stare telovadnice je bila primerljiva z eno vadbeno enoto nove dvorane.
»Izpolnile so se želje številnih občanov, meni pa dolgoletne sanje,« je v sklepnem delu nagovora še povedal Selak. 

Po Poljanah sedaj sodoben športni objekt tudi v Gorenji vasi 
Župan Milan Čadež je izpostavil, da je vesel, da je to drugi športni objekt v občini, ki ga predajajo svojemu namenu, posebej pa izpostavil razumevanje vodstva šole pred 15 leti, ko je ravnateljeval Valentin Kokalj, da so sprejeli skupno odločitev, da prej izgradijo telovadnico v Poljanah, kjer so jo tedaj potrebovali bolj kot v Gorenji vasi. Sedaj jo imata obe šoli oz. oba kraja. 
Pridružil se je mnenju, da je bila gradnja zahtevna, zato se je posebej zahvalil najbližjim sosedom in prebivalcem Trate, saj parkiranje v okolici šole v tem času ni bilo možno.
»Velikega in zahtevnega projekta ne bi uspeli zaključiti brez dobrega sodelovanja številnih, ki so bili vključeni. To nam je lahko uspelo samo zato, ker smo držali skupaj,« je zadovoljno sklenil župan, ki je zatem slovesno prerezal trak z ravnateljem Izidorjem Selakom in nadzornikom del Bernardom Strelom. Dvorano je blagoslovil še gorenjevaški župnik Gregor Luštrek.
Izgradnja nove, sodobno opremljene Športne dvorane Gorenja vas je bila za občino največja naložba v času njenega obstoja, izvedena za več prihodnjih desetletij. V celoten projekt so zajeti rušenje obstoječe dvorane, izgradnja nove večnamenske športne dvorane in preureditev obstoječe kotlovnice za celoten kompleks šole, vrtca in nove dvorane. Odstranjeni sta bili dve oljni peči, ki ju je nadomestila peč na lesne sekance. Projekt je zajemal tudi zunanjo ureditev novega športnega igrišča in parkirišč ter ureditev zadrževalnika meteornih vod v Blatih.
Gradbeno dovoljenje za projekt nove športne dvorane in zunanjo ureditev je bilo izdano 29. junija 2016, temeljni kamen je bil položen na prvi pomladni dan leta 2017, dela pa so se začela izvajati 10. aprila 2017 in zaključila 31. januarja letos. To pomeni, da je gradnja trajala 661 koledarski dni oz. 21 mesecev in 21 dni. Zaradi koordinacije obsežnega števila podizvajalcev v zaostrenih razmerah poslovanja glavnega izvajalca je gradnjo zaznamovala izredna zahtevnost koordinacije, zaradi česar je občina dejavno sodelovala v organizaciji vseh aktivnosti gradnje, koordinaciji med izvajalci in podizvajalci ter tekoče opozarjala na izboljšanje stanja, izvedbo ukrepov in napredovanje pri gradnji.

Učinki energetsko varčnega objekta že vidni  
Projekt je iz proračuna sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane, pridobljena so bila tudi nepovratna sredstva Ekosklada za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Občina se je namreč odločila za gradnjo energetsko varčnega objekta z uporabo najsodobnejših tehnologij, kar se že obrestuje pri zmernejših tekočih stroških delovanja celotnega šolskega objekta. Športna dvorana tako porabi manj kot pet odstotkov celotnega toplotnega ogrevanja šolskega objekta, pri čemer je bil tudi celoten preostali del šolskega objekta v preteklosti že energetsko saniran. Pridobili so tudi sredstva Fundacije za šport za ureditev novega zunanjega športnega igrišča. Skupna višina nepovratnih sredstev tako znaša 561.199 evrov oziroma 11,44 % skupne vrednosti investicije, preostali del sredstev pa je prispevala občina. 
Kot prikazuje spodnja preglednica, je gradnja športne dvorane znašala dobrih 3,6 milijona evrov, v okviru investicije pa je bilo zgrajeno še obsežno novo parkirišče za šolo in športno dvorano z varnimi pločniki za prehod učencev ter ureditvijo vhodne ploščadi šole in dostopnih poti za dostavo. Šola je pridobila tudi povsem novo sodobno opremljeno kotlovnico na lesno biomaso, s čimer smo prispevali k okoljsko prijaznejšemu konceptu ogrevanja šolskega kompleksa, ki se že ponaša z nazivom Ekošola.

Vrednost posameznih del:

Del objekta Vrednost v EUR Delež (%)
Športna dvorana  3.666.642,81 74,73
Kotlovnica 233.294,23 4,75
Zunanja ureditev 977.312,89 19,92
Projekti in dokumentacija 29.346,18 0,60
Skupaj: 4.906.596,11  100,00


Dvorana v uporabi vse dni v tednu
 
S športno dvorano upravlja Zavod Poljanska dolina, ki v popoldanskem času skrbi za oddajo prostorov, ki so najemnikom na voljo od 15. pa vse do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa ves dan. Najemi se zaradi velikosti športne dvorane lahko izvajajo po posameznih tretjinah, s čimer je zagotovljena sočasna vadba treh različnih najemnikov. Trenutno športna dvorana gosti 15 različnih najemnikov, med katerimi so zlasti domača športna društva, podjetja in tudi zasebni najemniki. V športni dvorani je torej tudi ob popoldnevih mogoče spremljati živahno športno dogajanje, nekaj prostih terminov pa ima upravljavec še na voljo. S tem je bil dosežen dolgoletni cilj izgradnje sodobne športne dvorane, ki je ni nujno potrebovala le gorenjevaška osnovna šola, pač pa tudi celotna lokalna skupnost, ki ji objekt že nekaj mesecev odlično služi. Še pestrejšega dogajanja v dvorani pa se nadejamo v prihodnje, saj bo dvorana že v decembru gostila prve koncerte.  

Jana Oblak

Fotogalerija