Tudi o cenah odpadne vode in odpadkov

23.6.2022

Občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za letos ter o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v letošnjem letu.

Ob potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so svetniki sprejeli tudi sklep, s katerim se ohranjajo cene storitev in infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za gospodinjstva in javni sektor nespremenjene. S sklepom je sprejeta subvencija cen infrastrukture (41,2 odstotka za odvajanje in 35,2 odstotka za čiščenje) ter 15,6-odstotna subvencija za cene storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda. Na letni ravni bo višina subvencij iz proračuna zato višja za nekaj več kot 18 tisočakov. 

Občinski svet je obravnaval tudi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2022. Zaradi gospodarnega izvajanja javne službe se cene storitev in infrastrukture s 1. junijem že tretjič zaporedoma znižujejo: cene infrastrukture se znižujejo za 25 odstotkov, cene storitev pa za 18 odstotkov, kar bo preračunano na zabojnike pomenilo znižanje cen na položnicah za infrastrukturo za 14 odstotkov in za storitve za šest odstotkov.

Člani občinskega sveta so se tudi seznanili s poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za preteklo leto. Lani so v občini Gorenja vas - Poljane prejeli 13 prijav. Tri prijave so odstopili Inšpektoratu RS za okolje in prostor. Tri prijave, ki so se nanašale na nepravilno parkiranje, in dve prijavi v zvezi z zapuščenimi vozili so predali redarski službi. Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je bilo uvedenih sedem inšpekcijskih postopkov, od katerih so bili štirje v istem letu že zaključeni. Tri kršitve se nanašajo na gradnjo brez dovoljenj, dve pa na poseg v varovalni pas občinske ceste. Ostali kršitvi se nanašata na področje izteka komunalnih odpadnih voda in na nedovoljen poseg na občinskem zemljišču.

Občinski svet je ob koncu seje imenoval še dva predstavnika v svet novoustanovljenega Zavoda STC Stari vrh, in sicer Gorazda Podrekarja in Luka Prezlja. Po dva člana sveta zavoda imenujeta še soustanovitelja zavoda Občina Škofja Loka in Smučarska zveza Škofja Loka, en član sveta pa bo predstavnik delavcev.

Barbara Bogataj