Epidemija ni zaustavila investicij

24.12.2020

Ob koncu leta je župan Milan Čadež v pogovoru za Podblegaške novice predstavil številne projekte, ki se izvajajo, ter nove, ki bodo zaznamovali leto 2021 in dlje.

Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija covida-19. Spomladi na ravni občine ni bilo zabeleženih okužb, v drugem valu se temu ni dalo izogniti, a se zdaj razmere umirjajo. Kako (je) to vpliva(lo) na življenje v občini?
Pravilno ugotavljate, vesel sem zdajšnjega tedenskega padanja okužb v občini, z občinskim štabom civilne zaščite smo storili vse, kar je v naši moči, za zmanjšanje. Pred vhodom v zdravstveno postajo smo namestili mobilno enoto za bolnike s covidno boleznijo. Zdaj se že izkazuje, da smo lahko zelo učinkoviti in odzivni na izredne razmere, ker smo v preteklih letih veliko vlagali v našo zdravstveno postajo in v prihodnosti bomo še dodajali nove storitve. Prostore stalno obnavljamo in jih prilagajamo, da bi ponudili najboljše pogoje za delo našim zdravnikom in ustrezno dostopnost za obiskovalce.

Največje gradbišče v občini je v Poljanah, kjer se izvajajo protipoplavni ukrepi. Katera dela so bila že opravljena in kaj vas do zaključka projekta še čaka?
Zaključena je sanacija Brenteževega grabna, prestavljena je struga Sore z novim sotočjem s Hotoveljščico, kjer je že lepo vidno nastajajoče kopališče. Končujemo poglabljanje in širitev struge Ločivnice, sledi še ureditev sotočja s Soro, zgrajeni so tudi vsi mostovi, asfaltiranih je prvih 500 metrov novih cest. Lahko rečem, da se počasi že kaže nova in spremenjena podoba v vaseh Poljane, Predmost in Hotovlja, ki so bile do danes najbolj poplavno ogrožene v naši Poljanski dolini.

Lahko rečem, da se počasi že kaže nova in spremenjena podoba v vaseh Poljane, Predmost in Hotovlja, ki so bile do danes najbolj poplavno ogrožene v naši Poljanski dolini.

Del projekta je tudi krožišče. Kdaj predvidoma bo dokončano?
Danes so zgrajeni vsi podporni zidovi, prestavljena je glavnina vodovoda, saj je na tej lokaciji vozlišče vodovodnega sistema za Škofjo Loko in podsistema Poljane. Pozimi bo delovišče mirovalo, zaključeno bo junija prihodnje leto. Z novimi ureditvami bomo zagotovili varne poti pešcem in večjo varnost in pretočnost prometa po naši dolini.

V Poljanah je odprto še eno pomembno gradbišče – prizidek Vrtca Agata.
Gradimo šest novih igralnic in nadomestnih učilnic za potrebe šole ter novo otroško igrišče. Prenovili in razširili smo centralno šolsko kuhinjo z novimi inštalacijami in opremo. Energetsko varčen bo tudi sam prizidek, kjer gradnja hitro napreduje, in kaže, da bo še letos pod streho. Načrtujemo, da bo novi vrtec odprl vrata proti koncu prihodnjega leta, ko bodo pridobljena tudi vsa potrebna dovoljenja za uporabo.

Načrtujemo, da bo novi vrtec odprl vrata proti koncu prihodnjega leta, ko bodo pridobljena tudi vsa potrebna dovoljenja za uporabo.

V novembru ste z Direkcijo RS za ceste podpisali sporazum o financiranju ureditev regionalne ceste Lučine–Dolge Njive. Kdaj bo znan izvajalec?
Gre za obnovo ceste v skupni dolžini 1560 metrov, ki je razdeljena v dve fazi. Prva faza vključuje 700 metrov iz Lučin in skozi naselje Dolge Njive, druga faza dolžine 860 metrov je do križišča Suhi Dol. Na celi trasi bodo štirje novi podporni zidovi, v naselju se bosta zgrajena pločnik in javna razsvetljava, cesta bo široka 5,5 metra. Podpisan sofinancerski sporazum pomeni, da so zagotovljena sredstva za investicijo, vredno 773.000 evrov, občina bo prispevala 144.000 evrov, hkrati je tudi podlaga za objavo javnega razpisa za izvajalca del.

Za prenovo stare šole v Gorenji vasi, ki bo postala Hiša generacij, v kateri se bodo izvajali programi dnevnega varstva starejših in njihova začasna namestitev, so bila odobrena nepovratna sredstva. Kdaj bi lahko sprejeli prve starostnike?
Že septembra smo bili obveščeni, da smo bili uspešni na javnem razpisu, podpisano pogodbo, "težko" 1,4 milijona evrov (nepovratnih sredstev), smo pa prejeli malo pred občinskim praznikom. Sedaj potekajo priprava načrtov, popisi del in javni razpis za izvajalca del. Sredi prihodnjega leta bi lahko začeli prenovo objekta, ki bo trajala poldrugo leto. Od projekta si veliko obetamo, saj bomo na ta način našim starejšim občanom lahko zagotovili ustvarjalne pogoje, da bodo lahko čim dlje ostali v domačem okolju. Izjemno nas veseli odlično sodelovanje s Centrom slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka, ki bo poskrbel za izvajanje storitev in je tudi kandidiral na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zdaj se že izkazuje, da smo lahko zelo učinkoviti in odzivni na izredne razmere, ker smo v preteklih letih veliko vlagali v našo zdravstveno postajo in v prihodnosti bomo še dodajali nove storitve.

Kako zelo pa je Gorenja vas potrebovala tako ustanovo, po zadnjih podatkih je v naši občini vseh prebivalcev, starejših od 65 let, petnajst odstotkov, v državi jih je več kot dvajset odstotkov?
Sodelovanje s CSS Škofja Loka teče že nekaj let z oskrbo starejših občanov na domu, s projektom Hiše generacij pa to sodelovanje še nadgrajujemo. V tem mesecu smo začeli še projekt Prostofer, kjer lahko starejši občani, ki nimajo svojega prevoza, preko klicnega centra 080 10 10 naročijo prevoz. Storitev Prostofer zagotavlja Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z zavodom Zlata mreža, s katerim se povečuje mobilnost starejših in gibalno oviranih oseb.

Z izgradnjo Hiše generacij pri nas in domov za starejše v Žireh in Železnikih se v obeh dolinah in v Škofji Loki starejšim obeta lepša prihodnost.

Izdana je bila tudi odločba o odobritvi evropskih sredstev za gradnjo treh novih sklopov občinskih vodovodov. Kako pomembna investicija je vključitev dodatnih virov kakovostne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine?
Konec oktobra so bila po treh letih postopka odobrena nepovratna sredstva za izgradnjo vodovodov Zadobje–Lučine, Todraž–Lučine in Zarobar–Brda–Hlavče Njive v višini 1,5 milijona nepovratnih sredstev (85 odstotkov EU in 15 odstotkov RS), kar predstavlja dobro polovico vrednosti investicije v višini dobre tri milijone evrov. Investicija obsega izgradnjo 18,5 kilometra cevovodov, rekonstrukcijo petih vodohranov in pa vključitev
dodatnih virov kvalitetne pitne. Za vse vodovodne odseke imamo že pridobljena gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, pristopili smo k pripravi javnega naročila. Gradnja se bo začela po izbiri izvajalca del, predvidoma spomladi 2021, vsa dela pa morajo biti zaključena do leta 2023.

Začela se bodo tudi dela na 1,5-kilometrskem odseku na cesti Trebija–Sovodenj. Izbran je bil že izvajalec del, podjetje CPV. Kako bodo tekla dela?
Razpis za izvajalca del je bil objavljen spomladi in se je srečno iztekel brez pritožbe v začetku novembra, ko je bil sklep o izbiri tudi pravnomočen. Gradbena pogodba je podpisana, začetek del bo pa takoj, ko bodo razmere na delovišču to dopuščale, verjetno spomladi. Rok izvedbe za ta del od odcepa za Fužine do Graparja je dve leti in je vreden dobre 4,5 milijona evrov.

Dodatno sta se za celovito izgradnjo četrte razvojne osi zavzela pred časom z županom Cerknega Gašperjem Uršičem. Na ministrstvo za infrastrukturo sta poslala pobudo, da pooblasti obe občini za pripravo podrobnega občinskega prostorskega načrta za izgradnjo četrte razvojne osi. Že imate kakšno povratno informacijo?
Za povezavo četrte razvojne osi je značilno, da so nam bili v preteklosti predstavljeni taki predlogi, ki v realnosti niso izvedljivi. Preveč je bilo dragih in nerealnih študij variant, ki jim ni bilo videti konca. Vesel sem, da imam sedaj razumnega soseda in sogovornika, župana Cerknega g. Gašperja Uršiča, ki je bil jasen, da posluša glas ljudi in gospodarstva ter da je treba na tej povezavi nekaj v resnici premakniti. V začetku leta sva skupaj podprla, da se naprej obdelujejo južne variante, ker imajo manjše vplive na okolje, najbolje izkoriščajo dane razmere v obstoječem urbano-prometnem koridorju, vsaj deloma izboljšujejo navezanost Žirov, omogočajo pa fazno izgradnjo, in kar je najpomembnejše, so precej cenejše od severnih variant. Ta investicija je močno pod pragom ekonomske upravičenosti zaradi majhne prometne obremenitve, ki jo je pa treba upravičiti z vidika izboljšanja varnosti ter dostopnosti in razvojnih možnosti obeh regij. Pristojnemu ministru sva predlagala, da sta občini pripravljeni prevzeti aktivno vlogo za pripravo podrobnega prostorskega načrta skupnega pomena »Izgradnja 4. razvojne osi«. Kot primer dobre prakse sva navedla sprejemanje OPPN skupnega pomena za gradnjo obvoznice Gorenja vas, ki je bila po tem modelu pred leti z evropskimi sredstvi že zgrajena. Najino pobudo je minister za infrastrukturo g. Jernej Vrtovec vzel resno in nama dal jasen odgovor, da podpira projekt povezave Gorenjske in Primorske na tem območju ter da bo v začetku leta pripravil sklep za vlado o začetku postopka, to je pa že veliko.

Damjana Peternelj