Za manj nevšečnosti ob poplavah

25.3.2021

Direkcija RS za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitev, ko obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev.

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. Če skrbimo za redno vzdrževanje pretočnosti rek in potokov ter odgovorno ravnamo z okoljem, se lahko znatno zmanjša poplavna ogroženost, s tem pa zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja ljudi. "Pri tem je nujno potrebno sodelovanje državnih institucij, lokalnih skupnosti in državljanov," opozarjajo na direkciji.

Najbolj problematične so struge neurejenih potokov
Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih drugega reda so t. i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki onemogočajo normalni pretok vode. Preprečimo jih lahko z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih. S tem prispevamo k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, preprečimo bočne erozije brežin in odlaganje naplavin.

Kako očistiti priobalno in vodno zemljišče?
Lastnike oziroma druge uporabnike vseh priobalnih zemljišč na direkciji pozivajo, da jih ob upoštevanju določenih pogojev očistijo. Priobalni pas in brežine je treba, kjer je to mogoče, redno kositi, ob tem pa je prepovedano izvajanje golosekov; morebitna večja zdrava drevesa, če se nahajajo ob potoku, se torej ne smejo posekati.
S priobalnega zemljišča je treba selektivno odstranjevati suho, propadajočo odvečno in poškodovano zarast. Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke, priporočajo, se v celoti odstrani na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka. Z vodnega in priobalnega zemljišča je treba redno odstranjevati plavje, odpadke in morebitne druge opuščene in odvržene predmete. O morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo. Upoštevati je treba še, da je v skladu z zakonom o divjadi in lovstvu odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih dovoljeno le v obdobju od 1. avgusta do konca februarja.

Damjana Peternelj