Lokalne volitve 2022

10.11.2022

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra, v nadaljevanju predstavljamo kandidata za župana in liste kandidatov za člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Vsem strankam smo ponudili možnost krajše brezplačne predstavitve, pri čemer smo vsem zagotovili enako prostora, končne predstavitve pa smo oblikovali glede na besedilo, ki smo ga prejeli od posameznih strank. Ob vseh predstavitvah so bile predvidene tudi fotografije nosilcev oziroma predstavnikov list, a nekateri niso želeli izpostaviti nikogar z liste. 

SDS in kandidat za župana Milan Čadež
Smo na pravi poti – ta slogan kandidate SDS v občini Gorenja vas - Poljane vodi že na četrte lokalne volitve.
Glede na opravljeno delo je tudi pravilnoin skupaj s kandidati za občinski svet in svete krajevnih skupnosti smo se odločili, da gremo po zastavljeni poti naprej. Jaz kot kandidat za župana sem si res nabral veliko izkušenj in vredno jih je unovčiti tudi za naprej. 
V mandatu, ki se izteka, smo dokončali in slavnostno predali namenu športno dvorano v Gorenji vasi, na Sovodnju pa smo uredili avtobusno postajo in energetsko prenovili stavbo podružnične šole. V Poljanah smo zaključili poplavne ureditve, zgradili smo nov most čez Soro in krožišče na glavni cesti. Začeli smo gradnjo vodovoda v Lučine in Čabrače–Suša–Brda, ponovno smo sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta in s tem omogočili nadaljnji razvoj. V osnovni šoli v Poljanah smo obnovili in povečali kuhinjo, v Dvorcu Visoko smo ustvarili pogoje, da bo lahko sprejemal obiskovalce vse leto, in močno povečali ponudbo. Uspelo nam je zgraditi nov most čez Poljansko Soro tudi v Gorenji vasi, obnoviti cesto Lučine–Suhi Dol in zgraditi nov vrtec v Poljanah s šestimi oddelki. Veseli me, da nam je uspelo pridobiti dodatne programe za splošno zdravstvo, zobozdravstvo in pediatrijo.
Pristopili smo k projektu Prostofer, ki ponuja brezplačne prevoze za starejše, za ta namen imamo tudi že nov električni avto in urejeno polnilnico pod Sokolskim domom. Nedaleč stran smo ponovno postavili Fortunovo brv, luč sveta je ugledal zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Uspelo nam je pridobiti visoka sredstva za obnovo občinske ceste Krajci–Javorje in naprej ceste Murave–Gorenja Žetina, kakor tudi za cesto v Staro Oselico, Sovodenj–Škrbinov grič ter celovito ureditev ceste Sovodenj–Javorjev Dol. Zapuščene delavnice v Todražu nam je po dolgih usklajevanjih z MORS uspelo dati v uporabo našim podjetnikom. Z visokimi dodatnimi sredstvi nam je uspelo zaključiti objekt za varstvo starejših v Gorenji vasi, ki bo lahko sprejel prve uporabnike na začetku prihodnjega leta. V »Hiši generacij« bo v pritličju enota dnevnega varstva za od šest do osem uporabnikov dnevno in enota začasnih namestitev za 16 uporabnikov v zgornjih dveh nadstropjih. Skupaj z oskrbo na domu se nam uresničuje vizija, da lahko starejši občani v naši občini Gorenja vas - Poljane čim dlje časa ostanejo v domačem okolju. Vse te omenjene projekte nismo načrtovali, smo se pa s sodelavci hitro odzvali na aktualne razmere, kar je tudi naša odlika.
V teku imamo projekte, ki imajo gradbeno dovoljenje ali je pa v pridobivanju potrebna dokumentacija za realizacijo v prihodnjem mandatu. To je obnova državnih cest Gorenja vas–Todraž in Gorenja vas–Hotavlje z novo umeščenim krožiščem in dokončanje trase Fužine–Trebija, kamor tudi umeščamo krožišče v smeri Sovodnja in Žirov. V dveh delih bomo uredili cesto Hotavlje–Kopačnica–Podpleče s kolesarsko povezavo in odsek v Leskovico, v teku je obnova ceste Stara Oselica–Ermanovec–Sovodenj. Za uvoz v vas Dobje z glavne ceste in v Dobensko Ameriko imamo v postopku pridobitev zemljišč, na opuščenem prostoru Rudnika Žirovski Vrh in MORS pridobivamo gradbeno dovoljenje za Športno-prireditveni prostor Todraž. V zgornjem delu gospodarskega poslopja ob Dvorcu na Visokem načrtujemo »Hišo zdravja« z nastanitvami, v kleti pa večnamenski prostor, tudi z lastnim dostopom čez nov most. Gradnja Kulturnega doma v Poljanah z ureditvijo parka bo zahteven zalogaj, vendar nam to s sodelavci predstavlja lep izziv, kakor tudi umestitev nove podružnične šole v Javorjah. Pridobili smo že odločbo o nepovratnih sredstvih za gradnjo vodovoda Petelinov grič–Dolenje Brdo in dolina Kopačnice–Hotavlje, kakor tudi za dve splošni moderni ambulanti v naši zdravstveni postaji v Gorenji vasi.

Roman Kokalj
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Na listi DeSUS-a kandidiramo Olga Fic, Ivan Jezeršek in nosilec liste Roman Kokalj, občinski svetnik v zadnjem mandatu, sicer dolgoletni gasilec in poveljnik občinskega gasilskega poveljstva. V DeSUS-u si bomo prizadevali za skladen in enakomeren razvoj občine po vseh krajih. Želimo namreč, da je vsak glas občanov slišan in obravnavan.
Na področju cest se bomo zavzemali za ureditev ceste Hotavlje–Kopačnica proti Leskovici in skozi Podpleče, za dokončanje ceste proti Sovodnju in umestitev in dograditev krožnega križišča na Trebiji proti Sovodnju in Žirem ter ureditev hodnika za pešce na zgornji postaji za Fužine. Trudili se bomo za dokončanje ceste s Sovodnja proti Ermanovcu in Javorjevemu Dolu ter ceste skozi Sovodenj. Pomembno se nam zdi, da se poleg glavnih prometnic poskrbi tudi za ureditev cest do vseh vasi in zaselkov ter posameznih hiš.
Zavzemali se bomo za dokončanje vseh projektov v teku, za katere je tudi DeSUS prispeval svoj glas v prejšnji sestavi občinskega sveta ali bil celo njihov pobudnik, za ureditev središča Trebije in gasilskega doma na Trebiji ter za obnovo in ureditev kulturnega doma na Sovodnju.
Podprli bomo še boljšo opremljenost gasilskih enot, Civilne zaščite in enot prve pomoči, skratka vseh enot zaščite in reševanja. Trudili se bomo za vzpostavitev in dograditev mreže defibrilatorjev po vseh krajih občine in periodičnega izobraževanja občanov o temeljnih postopkih oživljanja, saj to v oddaljenejših krajih v primeru srčnega zastoja pomembno prispeva k možnosti preživetja obolelih. Podprli bomo dostojno življenje upokojencev ter večjo skrb za obolele starejše občane na način pomoči na domu. Volitev se udeležujemo, ker bi radi tvorno sodelovali pri oblikovanju odločitev občine. Želimo si, da bi bil naš glas slišan. Menimo namreč, da se mnogokrat glas starejših ne sliši in ne upošteva dovolj, čeprav smo in še vedno tvorno sodelujemo pri prepoznavnosti naše občine. Naša skrb je usmerjena predvsem v dobrobit malih ljudi, ki v teh krajih trdo delajo in se borijo za preživetje. S svojo zavzetostjo, pridnostjo in predanostjo širijo dober glas in prepoznavnost občine na vseh ravneh njenega delovanja. Radi bi prispevali svoj glas in kanček modrosti za skupnost, v kateri živimo, smo jo sooblikovali in jo hočemo sooblikovati tudi v prihodnje. Naš glas in naša prizadevanja so namenjeni vsem dobrim in poštenim ljudem, ki vedo, kaj je trdo delo in odrekanje v korist drugih, in tistim, ki potrebujejo pomoč.

Janez Hrovat
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati
N.Si verjame v občino Gorenja vas - Poljane 
V iztekajočem mandatu so vidni uspehi in rezultati dobrega medsebojnega sodelovanja in enakomerne razporejenosti projektov na ravni občine.
Ob pogledu kandidatur na letošnjih lokalnih volitvah se potrjuje prepričanje, da je interesa za aktivno sodelovanje na lokalni ravni vedno manj. Da bi to obrnili v bolj spodbudno smer, predlagamo uvedbo participativnega proračuna, to je sistema razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. S tem bi spodbudili k sodelovanju večje število krajank in krajanov v vsaki krajevni skupnosti ter tako prispevali h gradnji bolj žive in povezane skupnosti.
V prihajajočem mandatu se bomo zavzemali, da se:
– ustvarijo pogoji za nakup oziroma gradnjo stanovanj za mlade družine;
– ustvarjajo pogoji za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja mladih v domačem okolju;
– okrepi financiranje in delovanje društev, humanitarnih organizacij in vseh oblik druženja in delovanja občanov;
– zagotovi več sredstev za asfaltiranje makadamskih cest in obnovo lokalnih cest in javnih poti;
– še naprej razvija turistična ponudba in prepoznavnost Poljanske doline;
– krepi konstruktivno sodelovanje s sosednjimi občinami.
Trudili se bomo, da zastavljene cilje dosežemo in si tako s skupnimi močmi zagotovimo čim višjo kakovost bivanja in življenja v naši občini.
Na volilni dan 20. novembra vas vabimo na volitve, da podprete kandidate na listi N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati.
Hvala za zaupanje.

Lista SLS
SLS – Slovenska ljudska stranka
Spoštovane volivke in volivci, občanke in občani, ki so bili izvoljeni na listi SLS Gorenja vas - Poljane, so v preteklosti sprejeli veliko odločitev, ki so prinesle napredek v naših krajih na vseh področjih. Med njimi so bile tudi nekatere stvari, ki se niso prav dobro obnesle, pa jih je bilo treba preživeti.
Pogled v prihodnost nam kaže željo, da bi bila naša občina lepo obdelana in gospodarsko uspešna. Skoraj vse dejavnosti bolje uspevajo, če je okolica urejena ter daje videz reda in delovnih navad občanov. Dobre cestne povezave, komunalna urejenost, oskrba z vodo in elektriko, skrb za zdravje starejših in bolnih, dobra organizacija različnih društev ter skrb za izobraževanje so stvari, ki nam občanom pripadajo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij terja stalno privajanje in učenje. Na tem področju menimo, da je treba zgraditi še kakšno šolsko poslopje in tudi vrtce za predšolske otroke.
Podjetništvo je osnova za razvoj naših krajev, saj nam delo prinaša zaslužek, ki se nato vlaga v razvoj. Urejena krajina, zdravo okolje in varnost prebivalcev naših krajevnih skupnosti so pogoj za gospodarski razvoj ter dobro počutje. Prva pisna omemba krajev pod Blegošem je izhodišče za občinski praznik občine Gorenja vas - Poljane. V času od prve omembe dalje so tukaj živeli naši predniki in se preživljali z vsemogočimi dejavnostmi. Rodovi pred nami so poskrbeli, da imamo občani krajev pod Blegošem ohranjen življenjski prostor. Zanj moramo poskrbeti, da bodo naši nasledniki dobili vsaj toliko, kot smo mi.
Kandidati na listi SLS v občini Gorenja vas - Poljane znajo in zmorejo sodelovati ter odločati o boljši prihodnosti naših krajev, kar so v preteklosti že dokazali. S svojim delom želimo tlakovati lepšo in boljšo pot v prihodnost naših občank in občanov v vseh krajevnih skupnostih.
Na izkušnjah se učimo, da boljši jutri gradimo.

Lista SD
SD – Socialni demokrati
Pet mandatov smo se trudili vzpostaviti zavest vseh vpletenih v vodenje občinske politike, da občina potrebuje krovni dokument, in sicer dolgoročno strategijo občine.
Le-to je potrebno sestaviti skupaj z idejami in znanjem občanov, ki bodo sooblikovali dokument, ki mu lahko vsi sledimo in usmerjamo svojo energijo. Ni nam uspelo, zato se bomo trudili še naprej. 
Naloga Socialnih demokratov kot edine prave opozicije bo tudi spodbuditi vse, da se priključijo sodelovanju pri vzpostavitvi prioritet občine, in pomagati uresničiti projekte, ki bi nam bili skupni – pa ne govorimo samo o komunalni in cestni infrastrukturi. Pri vseh projektih smo do sedaj tvorno sodelovali in jih podpirali. Želeli smo in bomo to zagovarjali še naprej, da so stroški velikih projektov predstavljeni transparentno in da so odstopanja od prvotnega plana konkretno pojasnjene. Socialni demokrati smo zavezani še naprej reševati probleme na področju dolgotrajne oskrbe starejših, pomoči potrebnih in socialno ogroženih. Prav tako pa se bomo še naprej zavzemali za zadostno število mest v predšolski vzgoji oz. vrtcih, kar je vsako leto pereča tema.

Fotogalerija