Novoizvoljeni člani občinskega sveta

2.2.2023

Na decembrski ustanovni seji so potrdili mandate sedemnajstim novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki jih predstavljamo v tokratni številki. Vsem smo zastavili enaka vprašanja: zakaj so se odločili za kandidaturo, kaj bi želeli spremeniti v občini in za katere projekte se bodo prednostno zavzemali v tem mandatu.

Ciril Alič, inženir strojništva, Murave, SDS

»Dobro so mi poznane potrebe in težave tako na področju občine kot tudi krajevne skupnosti, zato bom po svojih močeh prispeval pri njihovem reševanju.« Na področju cestne infrastrukture je po njegovih besedah potrebno še veliko dela. »Samo v naši krajevni skupnosti je na nekaterih odsekih še vedno precej kritično stanje zaradi dotrajanosti cest in neugodne geološke strukture tal.« Med njegovimi prioritetami je poudaril še gradnjo nove šole in vrtca v Javorjah. »Idejni projekt je že izdelan in v sklopu šole predvideva tudi nov gasilski dom, ki ga gasilci v Javorjah zelo potrebujejo.« Kot pravi, bo treba najti tudi rešitev za izgradnjo mrliške vežice v Javorjah, zavzemal se bo tudi za projekte, ki bodo občanom, predvsem pa mladim, zagotavljali možnost zaslužka in pogoje za dostojno življenje v občini. Podpira razvoj turizma z ohranjanjem podeželske kulturne dediščine ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot tudi v obrtni in podjetniški dejavnosti. Razvoja si ne predstavlja tudi brez sodobnega telekomunikacijskega omrežja, svojo podporo pa obljublja tudi organizacijam in društvom v občini, zlasti gasilskim društvom in občinskemu poveljstvu."

Marija Bajt, prodajalka, Podjelovo Brdo, SDS

»Prvič sem se odločila za kandidaturo v občinskem svetu Občine Gorenja vas - Poljane, ker se veliko pogovarjam z ljudmi in jim prisluhnem ter sem prepričana, da s svojimi izkušnjami, znanjem in voljo lahko pripomorem k razvoju domačega kraja in občine.« Obljublja, da bo pobude, predloge in vprašanja krajanov v ospredje postavila na sejah občinskega sveta. Želi si, da bi se vse krajevne skupnosti v občini enakovredno razvijale na vseh področjih. »V KS Sovodenj je nujno treba obnoviti zadružni dom. Veliko cest je dotrajanih, nekaj odsekov niti asfaltiranih. Krajani Sovodnja in širše okolice si že mnogo let želimo bankomat, saj je najbližji oddaljen kar deset kilometrov! Skupaj nam bo uspelo!«

Stjepan Benković, gozdarski tehnik, Gorenja vas, SD

Za kandidaturo za občinskega svetnika se je odločil, ker meni, da je treba tudi občinski oblasti pogledati »pod prste«. »Ker poznam skoraj vsako cesto na območju občine, opažam, da ne glede na večje projekte občinska uprava zanemarja in zavlačuje z reševanjem lastninsko pravnih odnosov (zemljišča pod cestami, odmere in možne odškodnine, zamenjave zemljišč). Poslovanje po ZUP in uredbi o upravnem poslovanju, vsaj po mojih izkušnjah, ni vrlina občinske uprave.« Opaža tudi, da je pomanjkljivo urejena pomoč na domu, zlasti ob koncih tedna in med prazniki. »V življenju so tudi majhne stvari, ki lahko razveselijo ali zagrenijo življenje občanom, če se rešijo pravočasno oziroma se ne rešijo. Izzivov bo veliko.«

Anton Debeljak, orodjar, Poljane, SDS

»Odlično sodelovanje z vsemi občinskimi svetniki in celotno občinsko upravo v preteklih dveh mandatih mi je dalo motivacijo, da sem ponovno kandidiral.« Njegova želja je tudi v novem mandatu skupaj pripraviti čim več dobrih projektov, ki bodo finančno podprti tudi s strani države. »V občinskem svetu si bom prizadeval za kakovosten in enakomeren razvoj krajev v občini. Želim, da se ustvari čim več delovnih mest v občini, da se bo mlad izobražen kader zaposlil v domačem kraju.« Zavzemal se bo, da bo občina z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, ob upoštevanju državnih prostorskih aktov, sledila potrebam občanov. »Za kakovostnejše bivanje naših občanov ter ohranjanje poseljenosti in podeželja je treba zagotoviti več sredstev za prometno infrastrukturo. Nadaljevati bo treba izgradnjo optičnega omrežja do vseh občanov. « Zavzemal se bo, da se vsi zastavljeni projekti v centru Poljan nadaljujejo, da Poljane postanejo kulturno središče Poljanske doline in občine. »V občinskem svetu pa bom podpiral tudi vse dobre projekte, ki bodo prispevali k blaginji kraja in naše občine,« je še poudaril in dodal: »Le dobro sodelovanje in povezovanje vodi v večjo kakovost kulturnega življenja in tako prispeva k razvoju naše občine.«

Janez Dolinar, profesor športne vzgoje, Podvrh, SD

»Kandidiral sem na listi SD z motivom, da se v občinskem svetu sliši tudi 'drugo' mnenje. Problem, ki ga vidim, je, da trenutna občinska oblast nima vizije razvoja oziroma načrtov, kakšno občino želimo čez deset do dvajset let. Praktično se dela z danes na jutri. Smo občina z eno najvišjih natalitet v državi, pa z gospodarstvom, ki je daleč od tega, da pokrije potrebe prihajajočih generacij. « Glede razvoja gospodarstva se po njegovih besedah lahko ozrejo kar k sosedom – v Žiri in Železnike –, pri čemer ima v mislih predvsem mala razvojna podjetja z nekaj deset zaposlenimi, ki tudi ekološko ne obremenjujejo okolja. Dolgoročno vizijo pogreša še na področju turizma. »Imamo dobra izhodišča za izletniško kolesarjenje, nimamo pa parkirišča za avtodome z urejeno elektriko, vodo in sanitarijami, tudi pri 'Topličarju' v Kopačnici je stanje že nekaj let brez sprememb kljub velikim načrtom. Enako je z izgradnjo letnega kopališča ob Sori, kot so ga naredili v Žireh.« Obenem se sprašuje, kakšno dodano vrednost, razen dodatnega avtomobilskega in tovornega prometa ter posledično neprekinjenih kolon in zastojev že pred Škofjo Loko, občini prinaša načrtovana 4. razvojna os oziroma cestna povezava s Hotavelj skozi Kopačnico do Cerknega. »Še bi lahko našteval, saj je izzivov veliko, preveč za en mandat. Ampak korak za korakom.«

Zvonko Dolinar, kmetijski tehnik, Stara Oselica, SLS

»Za tretji mandat v občinskem svetu sem bil izvoljen na listi SLS, katere član sem že od ustanovitve. Že vseskozi sem namreč mnenja, da moramo občani bolj aktivno sodelovati pri odločitvah v občini in opozarjati na nepravilnosti.« Poljanska dolina, ki jo imenuje raj pod Blegošem, je po njegovih besedah lepa zaradi pridnih ljudi. »Pomemben delež ima kmetijstvo, je pa kmetovanje zaradi razgibanega terena zelo zahtevno in manj konkurenčno, zato si zasluži večjo podporo. Brez obdelane krajine in dobre lokalne hrane je tudi turizem manj zanimiv.« Za razvoj vseh dejavnosti, zlasti v hribovitem delu občine, pa je po njegovem zelo pomembna cestna povezava, zato se bo zavzemal za aktivnejši cestni program na krajevnih in lokalnih cestah ter nadaljevanje težko pričakovane obnove ceste Trebija–Sovodenj. Prizadeval si bo še za enakomeren razvoj vseh delov občine ter večji delež sredstev za krajevne skupnosti, »ki so bliže občanom in bolje poznajo njihove potrebe«.

Ana Gantar, živilska tehnica, Žirovski Vrh Sv. Urbana, SDS

»Kandidirala sem zato, ker sem v takem poslu, da je vedno treba stremeti k izboljšanju in razvoju tako poslovne kot kmetijske dejavnosti. Upam, da bom lahko s svojo kandidaturo čim bolj spodbudila naše kmetije, da se poleg tradicionalne živinoreje odločijo še za kakšno dopolnilno dejavnost na kmetiji.« V tem namreč vidi prihodnost slovenskega kmeta, zlasti ker so v občini večinoma manjše kmetije, ki se samo z eno dejavnostjo težko preživijo. Rada bi se tudi bolje seznanila z dogajanjem v občini in pridobila nove izkušnje.

Janez Hrovat, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Žabja vas, NSi

Na vprašanje o kandidaturi za občinskega svetnika je odgovoril: "»se, da je problem današnjega časa politika, ki je vsem v sramoto, tako da dobri ljudje sploh ne gredo zraven. Zato se sprašujem, kje sem oziroma kakšen sem, saj je to že moj peti mandat v občinskem svetu.« Zelo pogreša strategijo razvoja občine, za katero po njegovih besedah doslej ni bilo pravega posluha. »Velik projekt, kot je na primer gradnja kulturnega doma v Poljanah, ki smo mu priča, namreč krepko presega en mandat.« Tudi do krajevnih skupnosti bi bil po njegovem občinski proračun lahko nekoliko darežljivejši, zagovarja participativni proračun. »Ne le v naši dolini, tudi drugod po Sloveniji se veliko gradi in obnavlja. Pogrešam enotne označitve naselij v občini, obljubljene kolesarske povezave … Želim si, da bi se znali poslušati tudi v majhnih rečeh in delati za dobro vseh.«

Blaž Kavčič, dipl. inž. kmetijstva - živinoreje, Žirovski Vrh SV. Urbana, NSi

»Za kandidaturo me je pravzaprav predlagala sestra. Vedno pa je bila tudi moja želja, da bi lahko sodeloval pri predlaganju sprememb in odločanju, da bi stvari obrnili na bolje.« Spremembe, ki si jih želi v občini, so pomoč in spodbujanje samozaposlovanja, izobraževanja in podjetništva ter ustvarjanje novih podjetij in pridobivanje novih delovnih mest. Kot novoizvoljeni kandidat se bo prednostno zavzemal za pridobivanje in gradnjo novih industrijskih con, ki bodo namenjene spodbujanju in pomoči tako starim kot novim podjetjem za njihov razvoj v lastni občini. Zelo pomembno se mu zdi povečati število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pri čemer ima v mislih predvsem hribovske kmetije, tako za pridobitev dodane vrednosti kot tudi spodbujanje in pomoč pri razvoju v turistične namene. »Med manjše projekte, ki jih predlagam, sodi ureditev odvoza smeti na lokaciji Žirovski Vrh Sv. Urbana in Sv. Antona ter ureditev pešpoti oziroma pločnika v Srednji vasi do Osnovne šole Poljane.«

Vladimir Kavčič, oblikovalec kovin in voznik, Gorenja Dobrava, SLS

»Za kandidaturo sem se odločil, ker želim prispevati k razvoju kraja, predvsem s pobudami na področju kmetijstva in varstva okolja ter spodbujanja trajnostne rabe.« Delo na občini je po njegovem prepričanju že zdaj dobro zapeljano, kljub temu pa bo treba obnoviti še kakšno cesto v občini, predvsem v smeri industrijske cone v Todražu. »Cesta skozi Gorenjo Dobravo je ta čas zelo nevarna, prav tako odsek Gorenja vas–Hotavlje.« Sicer pa si želi dokončanja projektov, ki so že zastavljeni, pri čemer je posebej omenil gradnjo kulturnega doma v Poljanah in obnovo šol, zlasti v Javorjah. »Če bomo nadaljevali tako, kot je zastavljeno, bo kar v redu.«

Roman Kokalj, komercialni tehnik, Trebija, Desus

»Največji motiv za kandidaturo je bilo nagovarjanje občanov, kar se je potem odrazilo tudi v veliki podpori in zaupanju na volitvah.« Meni, da v enem mandatu ni mogoče postoriti vsega, »kar si se namenil na osnovi želja občanov, ki te podpirajo pri zavzemanju za boljši in kakovostnejši jutri«. Želi si, da bi se vsi kraji v občini razvijali enakovredno. Prednostno se bo zavzemal za ureditev ceste Hotavlje–Kopačnica proti Leskovici in skozi Podpleče, za dokončanje ceste proti Sovodnju ter umestitev in dograditev krožnega križišča na Trebiji proti Sovodnju in Žirem ter ureditev hodnika za pešce na zgornji postaji za Fužine. »Trudili se bomo za dokončanje ceste s Sovodnja proti Ermanovcu in Javorjevemu Dolu ter ceste skozi Sovodenj.« Ob tem pa je po njegovih besedah treba poskrbeti tudi za ureditev cest do vseh vasi in zaselkov ter posameznih hiš. Zavzemal se bo za dokončanje vseh projektov v teku, za katere je tudi Desus prispeval svoj glas v prejšnji sestavi občinskega sveta ali je bil celo njihov pobudnik, za ureditev središča Trebije in gasilskega doma na Trebiji ter za obnovo in ureditev zadružnega doma na Sovodnju. Podprl bo še boljšo opremljenost vseh enot zaščite in reševanja ter si prizadeval za vzpostavitev in dograditev mreže defibrilatorjev v občini. »Podprl bom dostojno življenje upokojencev in večjo skrb za obolele starejše občane na način pomoči na domu.«

Vilma Kos, farmacevtska tehnica, Javorje, SDS

Za kandidaturo se je odločila na pobudo kolegov iz stranke SDS. »V tem mandatu, ki je zame prvi, bom podpirala projekte, ki omogočajo občanom prijetnejše bivanje v naši občini. Zavzemala se bom za to, da mlade družine in mladi ostanejo v naših krajih, ker le tako občina živi naprej.« Predvsem pa se bo zavzemala za začetek gradnje podružnične šole in vrtca v Javorjah, je povedala, poleg tega pa poudarila še ureditev dela šolske poti za otroke, ki hodijo peš v šolo, da bo pot čim bolj varna. »Treba pa je urediti še nekaj cest v naši krajevni skupnosti.«

Martina Košir, kemijska tehnica, Bukov Vrh, SDS

»V preteklih letih je bilo v občini izpeljanih veliko projektov, veliko projektov je še v delu. Zavzemala se bom za nadaljevanje teh projektov, za enakomeren razvoj po vsej občini, za obnovo lokalnih cest in asfaltiranje makadamskih cest, saj je v naši občini veliko lokalnih cest, ki obnove,« je poudarila in dodala, da se bo še posebno zavzemala za projekte, ki potekajo v Poljanah in okolici. »Izgradnja kulturnega doma Poljane je zahteven in obsežen projekt. Zavzemala se bom za lepo ureditev vaškega jedra Poljan ter za primerno ureditev arheoloških najdb in ostankov mogočne cerkve, ki so jo podrli po drugi svetovni vojni.« Prizadevala si bo tudi za pokritost s signalom za mobitel, ker je na določenih odsekih, recimo v Hotovlji, pokritost še vedno zelo slaba. »Kot občinska svetnica se bom zavzemala za razvoj turizma, kulture, športa in varstva okolja, za spodbujanje kmetijstva in čebelarstva. Skratka, podpirala bom vse, kar je dobro za naše občane.«

Žan Mahnič, diplomirani obramboslovec, Gorenja vas, SDS

»Naša občina se razvija v pravo smer. Sam sem se za ponovno kandidaturo odločil ravno zaradi tega razvoja, ki je rezultat sodelovanja in povezovanja.« Želi si, da je njihova občina prostor, ki omogoča kakovostno življenje. »V tem mandatu nas čaka vprašanje, kaj si vsi skupaj želimo od naše občine, ko bodo v naslednjih dveh mandatih vsi veliki projekti zaključeni,« je poudaril in med projekti, za katere se bo prednostno zavzemal v sedanjem mandatu, navedel obnovo ceste Gorenja vas–Todraž in Gorenja vas–Hotavlje, šolo v Javorjah, obnovo stare šole v Leskovici, izgradnjo prireditvenega centra Todraž, kakovostno zdravstvo, vlaganje v zaščito in reševanje ter krepitev turistične ponudbe Poljanske doline. »To so nekateri projekti, kjer sam pomagam tudi kot poslanec državnega zbora.«

Miha Mrak, dipl. organizator - menedžer, Stara Oselica, SDS

Že leta 2018 se je odločil kandidirati v svet KS Trebija, ker želi sodelovati pri oblikovanju skupnih odločitev v lokalnem okolju, tako da svetu KS Trebija predseduje že drugi mandat. Ker meni, da je delovanje krajevnih skupnosti in občine precej povezano, je prepričan, da lahko s svojimi izkušnjami prispeva k sprejemanju dobrih odločitev za širšo skupnost. »Dosedanje vodenje občine ocenjujem za dobro, zato bom podpiral nadaljevanje zastavljenih projektov, v prihodnosti se bom prednostno zavzemal za podporo novim projektom, ki so potrebni za razvoj manjših krajev. Enakomeren razvoj občine je pomemben za ohranitev življenja v vaseh in obdelano pokrajino, na katero smo lahko ponosni.«

Boštjan Pintar, dipl. inž. elektrotehnike, Trebija, NSi

» Po nekajletnem premoru je to že tretji svetniški mandat. Moj motiv je enak kot v preteklih mandatih, ko sem s predlogi in idejami pomagal pri soustvarjanju na občinski ravni in tak pozitivni pristop želim nadaljevati tudi v prihodnje.« Poudaril je, da je v občini kar nekaj različnih društev, ki imajo želje po predstavljanju svoje vsebine lokalno in zunaj meja občine. »Želim si, da bi se na občinski ravni lahko dogovorili, da enkrat na leto vsakemu od društev ali sekcijam znotraj društva pripada brezplačno koriščenje občinske dvorane. S tem bi se delovanje društev še bolj približalo vsem prebivalcem občine.« Ker je v občini veliko mladih, pa se mu zdi izredno pomembno, da najdejo pogum, željo in voljo po ustvarjanju in povezovanju v domačem okolju. »Za slednje pa je pomembno, da zagotovimo dostopna stanovanja, za kar se zavzema v programu tudi stranka NSi, ki ima to tematiko zelo dobro razdelano na spletni strani.«

Marija Prosen, šivilja, Lajše, SDS

»Z delom in vidnim napredkom občine sem zelo zadovoljna, še vedno pa je nekaj nedokončanih zadev, za katere se bom zavzemala tudi v tem mandatu.« Med temi je omenila ureditev pešpoti od Lajš do osnovne šole. »Glede na to, da je na tej cesti veliko prometa, predvsem težkih tovornih vozil, je hoja ob njej dokaj nevarna. « V ospredje je postavila še umestitev kolesarske poti od Žirov do Škofje Loke. »Prepričana sem, da bo občina tudi v tem mandatu nadaljevala uspešno delo v zadovoljstvo svojih občanov, zato se veselim sodelovanja pri dobrih odločitvah.«,

Mateja Rant
Foto: Primož Pičulin