Ostal je zvest domači zemlji in kraju

19.11.2020

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in kulturne podobe Hotavelj je prejel mag. Jurij Kumer.

Mag. Jurij Kumer se je rodil leta 1942 na Hotavljah. Po osnovni šoli je obiskoval Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru, leta 1967 diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani s področja živinoreje in leta 1977 zaključil magistrski študij iz agrarne ekonomike. Po diplomi se je zaposlil v Kmetijski zadrugi Škofja Loka na novoodprtem delovnem področju kmetijskega pospeševanja za zasebni kmetijski sektor. Posvetil se je izobraževanju kmetovalcev. Za to si je prizadeval na zadružnem, občinskem in republiškem nivoju in se obenem stalno tudi sam izobraževal ter prenašal naprej svoje strokovno in organizacijsko znanje. Veliko je predaval in pisal strokovne in poljudne članke ter prispevke za radijske in televizijske oddaje. Na domačem območju so njegova zasluga zložbe kmetijskih zemljišč na Gorenjevaškem polju ter oblikovanje specializiranih kmetij in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki so postale močna opora tukajšnji kmetijski dejavnosti. V času službovanja je opravljal številne pomembne funkcije in za svoje delo prejel več pohval, diplom in priznanj. Med njimi so mala plaketa Občine Škofja Loka, priznanje Zadružne zveze Slovenije, priznanje ob stoletnici Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka in priznanje Kmetijsko gozdarske zbornice. Po upokojitvi leta 2005 se je iz Škofje Loke vrnil na Hotavlje in se takoj pridružil dejavnostim v domačem kraju, posebno še v Turističnem društvu Slajka Hotavlje, v okviru katerega je sodeloval tudi pri aktivnostih v počastitev življenja in dela hotaveljskega rojaka Luka Pintarja. V letošnjem letu je s prispevki in fotografijami obogatil zbornik društva. Leta 2017 je v samozaložbi izdal rodoslovno delo Korenine in veje mojega drevesa, letos pa publikacijo ob 450-letnici obstoja Vresjakove domačije in 200-letnici stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem na Hotavljah. Lokalna prizadevanja za boljši kos kruha je strnil v prispevku o kmetijstvu za novi zbornik KS Gorenja vas.

Jure Ferlan