Po lanski ujmi urejajo tudi cesto na Brda

16.5.2024

Na odseku Srednja vas–Dolenje Brdo se je na delu ceste, kjer je konec gozda, sprožil osemdesetmetrski zemeljski plaz, ki je odnesel dvajset metrov ceste.

Cesta je bila približno en mesec neprevozna. »Lokalni izvajalec je vzpostavil zasilno prevoznost na način, da je cesto prestavil v zgornjo brežino in v plaz nasul toliko materiala, da je bilo štiri metre širine za makadamsko vozišče,« je stanje po ujmi pojasnil Boštjan Kočar z občinske uprave.
Na tej cesti so sicer že v preteklosti zasilno sanirali štiri manjše cestne usade, ki so se ob neurju avgusta 2023 tudi nekoliko premaknili. »Za manjše cestne plazove oziroma usade imamo tipsko rešitev. To pomeni, da se manjši cestni usadi sanirajo s kamnito peto na jeklenih pilotih. Jekleni piloti so odslužene tračnice, ki so nam jih za namen popravila po naravni nesreči na Slovenskih železnicah podarili,« je povedal Kočar.
»Pri menjavi cestnega telesa ali ustroja se ob obnovah zelo lepo vidi, da se je včasih cesta naredila tako, da se je nasulo od 10 do 30 centimetrov peska, ki so ga poravnali, nato pa cesto asfaltirali. Cestni usadi se nam velikokrat pojavijo na delu ceste, ki predstavljajo nasuti del ceste. Na tem cestnem odseku smo naleteli na cestni nasip v višini sedem metrov. Na dnu tega nasipa pa je izvajalec našel stari vaški vodovod Brda–Srednja vas. Domačini so vedeli tudi povedati, da je cesta pred štiridesetimi leti potekala toliko nižje,« je pojasnil Kočar.

Cilj je trajno sanirati več kot polkilometrski odsek
Trenutno potekajo gradbena dela na manjših cestnih usadih. Velikega plazu še niso začeli sanirati, saj mora biti zemlja na tem delu čim manj razmočena, da bodo lahko po delih zgradili kamnito-betonski podporni zid v dolžini 80 metrov in višine pet metrov. Kamnita zložba je locirana od 10 do 20 metrov pod cesto, zato bo treba do konca zamenjati cestno telo v dolžini 600 metrov in sanirati še en cestni usad. Kot je povedal Kočar, je za večji plaz že izdelan elaborat, v katerem so določeni sanacijski ukrepi.
Med sanacijo so sicer do zdaj že uredili pet manjših cestnih usadov in na 200-metrskem delu ceste zamenjali cestno podlago ter izvedli meteorno odvodnjavanje in drenažo. »Pogodbena vrednost del znaša 461.500 evrov z DDV. To so vsa gradbena dela brez asfaltiranja. Izbrani izvajalec je Janez Oblak, s. p., iz Dolenčic,« je še povedal Kočar. Z gradbenimi deli, ki so jih izvedli že približno polovico, naj bi zaključili v oktobru 2024. Kot je poudaril Kočar, se sanirajo posledice ujme, cilj pa je trajno sanirati 650-metrski odsek ceste. 

Damjana Peternelj

Fotogalerija