Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

22.7.2019

Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma zastavili županu in občinski upravi na 4. seji občinskega sveta 11. aprila letos. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 5. seje, ki je bila 13. junija.

Stanislav Bizovičar: 
- vpraša, v kateri fazi je postopek sprejema občinskega prostorskega načrta OPN. 
Občina je v januarju 2018 na osnovi analize prejetih pobud za spremembo namembnosti poslala vlogo za izdajo mnenj k osnutku sprememb OPN vsem 23 pristojnim nosilcem urejanja prostora, ki so vsi do oktobra 2018 izdali pozitivno mnenje, razen Direkcije RS za vode (DRSV), ki je izdala negativno mnenje ter občini naložila izdelave treh Hidrološkohidravličnih študij za posege na robna poplavna območja. Občina je navedene študije pridobila in jih v avgustu 2018 predložila v recenzijo Direkciji RS za vode, ki je občini po treh dodatnih krogih pisnih pojasnil posredovala končno pozitivno recenzijsko mnenje šele 30. 5. 2019, in to ob številnih pisnih in telefonskih urgencah, saj primerljivi postopki recenzij na DRSV običajno potekajo 12 mesecev. Na osnovi pridobljenega pozitivnega recenzijskega poročila k vsem trem navedenim študijam je občina dne 31. 5. 2019 šele lahko vložila na DRSV tudi ponovno vlogo za mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev OPN. Glede na to, da so bile s pristojnimi vse vsebine v vmesnem času že usklajene, v ponovljenem postopku vloge pričakujemo izdajo pozitivnega mnenja DRSV. To je tudi zadnje manjkajoče pozitivno mnenje za oddajo vloge na Ministrstvo za okolje in prostor MOP glede presoje, ali je potrebno za spremembe OPN izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje CPVO in naročiti izdelavo okoljskega poročila OP. Tega je po izdelavi potrebno posredovati še v mnenje na MOP, nato pa se šele lahko javno razgrne sočasno z razgrnitvijo sprememb OPN. Ker smo vse sporne vsebine z DRSV uskladili že v postopku recenzije študij, pričakujemo odločitev MOP, da izvedba postopka CPVO in izdelava OP ne bo potrebna, kar bo omogočilo predčasno javno razgrnitev sprememb OPN, ki bo izvedena takoj po pridobitvi mnenja DRSV k spremembam OPN na osnovi vloge občine z dne 31. 5. 2019. Prvo, negativno mnenje DRSV k spremembam OPN je bilo izdano v roku petih mesecev od oddaje vloge občine, vendar je pričakovati, da bo zaradi visoke stopnje predhodne usklajenosti vsebin iz vloge ponovno odločanje o vlogi na DRSV trajalo krajši čas. O datumu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN bodo vsi pobudniki pisno obveščeni. Po izvedeni javni razgrnitvi je po izdelavi analize pobud potrebno ponovno izvesti še drugi krog izdaje pozitivnih mnenj h končnemu predlogu odloka s strani vseh 23 nosilcev urejanja prostora, čemur sledi končni sprejem odloka na seji občinskega sveta.Na občinah ne moremo biti zadovoljni s trenutnim pravnim režimom izvajanja sprememb prostorskih načrtov občin, saj zaradi prezapletenosti in slabe odzivnosti ključnih nosilcev urejanja prostora traja odločno predolgo in s tem hromi izvajanje razvojnih pobud tako občine kot občanov. Ocenjujemo pa, da v doglednem času ni pričakovati hitrejšega procesiranja navedenih postopkov, saj je lani uveljavljeni novi zakon o urejanju prostora v postopek spremembe namembnosti vnesel še nekatere nove presoje in obveznost izdelave dodatnih študij, ki jih doslej ni bilo potrebno izdelovati. Ker je občina sklep o začetku postopka tekočih sprememb OPN sprejela še pred uveljavitvijo novega zakona, se tekoče spremembe izvajajo še po predhodno veljavnem zakonu o prostorskem načrtovanju.

Janez Hrovat:
- predlaga, naj bo ob 100-letnici Visoške kronike naslednja seja občinskega sveta na Dvorcu Visoko. 

Pobuda se upošteva. Občina na ta način želi predstaviti občinskemu svetu tudi dosežke pri izvedeni obnovi dvorca, nazadnje z odmevnim odprtjem Visoške kavarne.- vpraša, koliko vlog za predšolsko varstvo otrok je zavrnjenih. Iz poročila komisije za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020 izhaja, da je na razpisa obeh vrtcev prispelo skupno 176 vlog, ki jih je komisija točkovala glede na veljavni pravilnik. V Gorenji vasi z enotami je bilo sprejetih 59 otrok, v Poljanah in Javorjah pa 50 otrok, torej skupaj 109 otrok, na osnovi česar v vrtcih skupno zagotavljamo varstvo za 430 otrok. Na število sprejetih otrok je vplivalo dejstvo, da je bil 15 otrokom odložen vpis v 1. razred in ostajajo v vrtcu, zato je manj prostih mest v vrtcu.V vrtec so bili s septembrom 2019 sprejeti prav vsi otroci iz naše občine, ki imajo zaposlena oba starša in torej varstvo nujno rabijo, kar je cilj, ki ga v zadnjih letih nismo uspeli doseči, zato smo z doseženim lahko zadovoljni. Navedeno želimo posebej izpostaviti, saj ta podatek kot ključni rezultat letošnjega vpisa v vrtec doslej v medijih ni bil vedno objavljen.Na čakalni listi je ostalo 34 otrok, ki niso iz naše občine oziroma nimajo zaposlenih obeh staršev, ter 33 otrok, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, saj 1. septembra še ne bodo stari 11 mesecev in jih še ne moremo sprejeti v vrtec. Občina še ne razpolaga s povratno informacijo, koliko staršev po izdaji sklepa ni podpisalo pogodbe za vpis v vrtec, saj se na ta način sprostijo dodatna mesta za vpis.
- vpraša, ali je občina pripravljena podeliti koncesijo za zasebno izvajanje predšolske vzgoje. 
Občina podpira podelitev tovrstne koncesije, če bi se izkazalo, da obstaja kandidat, ki bi na območju občine lahko izpolnil zakonsko predpisane pogoje.
- vpraša, kdaj bo občinskemu svetu predstavljeno poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d. o. o.
Poročilo STC bo predstavljeno na naslednji, junijski seji občinskega sveta, po predhodni obravnavi na pristojnem odboru za gospodarstvo ter nadzornem svetu in skupščini družbe.

Anton Debeljak:
- pove, da so krajani KS Javorje in KS Poljane prejeli obvestilo Pošte o skrajšanju delovnega časa Pošte v KGZ Poljane in vpraša, ali lahko občina posreduje pobudo Pošti, da se delovni čas ne skrajšuje.
V vmesnem času je bila že posredovana pisna pobuda pogodbenemu izvajalcu poštnih storitev s predlogi po ohranitvi dosedanjega obsega poštnih storitev zaradi sinergičnih učinkov pri poslovanju trgovine. Odgovora še nismo prejeli.
- pove, da ga je krajan Hotovlje obvestil, da Loška komunala z lastniki zemljišč želi skleniti pogodbe o ustanovitvi služnosti za obnovo vodovoda skozi Hotovljo, in vpraša, ali je občina s tem seznanjena.
Občina je z navedenim seznanjena; projektanti pa še izdelujejo predloge optimalne umestitve loškega vodovoda, ki bo najbolj zahtevna v najožjem delu doline Hotoveljščice, kjer poleg ceste že potekajo tudi drugi komunalni vodi Občine Gorenja vas - Poljane (kanalizacija, vodovod za Poljane, vodovod za hišne priključke).
- pove, da je bilo na sestanku krajanov Dolenjih in Gorenjih Brd izpostavljeno med drugim plačevanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in podana pripomba na nezaračunavanje NUSZ v naseljih, ki ležijo v 4. območju. 
Načrtuje se priprava potrebnih evidenc za vzpostavitev obračuna.

Marija Guzelj: 
- predlaga, da se v Podblegaških novicah podrobneje predstavijo posamezne postavke, ki so navedene in se obračunavajo na računu za komunalne storitve.
Pobuda je bila v vmesnem času že upoštevana.

Mag. Polona Mlinar Biček: 
- predlaga sprejem pravilnika, na podlagi katerega bi se učencem glasbene šole dodelila sredstva Jobstovega sklada, ki so načrtovana v vsakoletnem proračunu.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, se pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov uvrsti na sejo občinskega sveta v juniju 2019.

Mirjana Možina:
- vpraša, ali bo ob upokojitvi zobozdravnice izveden razpis za podelitev koncesije ali bo zobozdravnika nadomestilo Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG).
Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, je občina v februarju prejela negativno mnenje Osnovnega zdravstva Gorenjske OZG glede razpisa koncesije, sredi aprila pa je prejela novo mnenje, ki dovoljuje objavo razpisa v obsegu za 0,8 programa. Naknadno je OZG v maju posredovalo dopolnjeno mnenje z dovoljenjem za razpis koncesije v obsegu 1,00 programa. Ker je dr. Mijatovičeva doslej izvajala progam v obsegu 0,7 programa, navedeno predstavlja širitev programa za 0,3 in s tem izboljšanje dostopnosti do zobozdravnika za odrasle.Občina je na osnovi navedenega mnenja pripravila koncesijski akt v obliki odloka, ga posredovala v soglasje Ministrstvu za zdravje in ZZZS, po prejemu katerih je bila izvedena korespondenčna seja občinskega sveta za sprejem odloka. Po njegovi objavi je občina 29. 5. 2019 objavila javni razpis za podelitev koncesije, ki je še v teku.
- opozori na spravilo ostankov peska, ki se uporablja za posipanje cest v zimskem času, in predlaga, da se predsedniki krajevnih skupnosti dogovorijo o enotnem načinu pospravljanja peska, za kar bo potrebno v proračunu nameniti nekaj sredstev.
Navedeno predstavlja strošek tekočega vzdrževanja cest, ki ga krajevne skupnosti izvedejo po svoji presoji. Za izvajanje zimskega vzdrževanja občinskih cest je bilo v proračunu občine za leto 2019 zagotovljenih 414.000 evrov, strošek opravljenih del pa je znašal 451.631 evrov, zaradi česar je občina za poplačilo izvedenih del že bila primorana zagotoviti dodatna proračunska sredstva na račun zmanjšanja planiranih investicijskih del na cestah.

Peter Peternel:
- pove, da je župan prejel pismo staršev z območja Podružnične šole Javorje s pobudo o čimprejšnji gradnji nove šole v Javorjah, in vpraša, ali je znana časovnica izgradnje nove šole v Javorjah. 
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je potrebno v Javorjah centralno območje urejati celovito, v sodelovanju z Loško zadrugo, lastnikom zemljišč, krajevno skupnostjo in gasilci. Časovnica bo znana šele takrat, ko bodo dogovorjena in urejena lastniška razmerja.   

Roman Kokalj:
- predlaga, da se člani občinskega sveta na eni prihodnjih sej seznanijo s sistemom delovanja prvih posredovalcev, ki bi ga predstavil reševalec Matjaž Mohorič.
Pobuda se upošteva.

Milan Čadež, župan