Skrbijo za pretočnost strug

23.11.2023

Avgustovska vremenska ujma je povzročila veliko škode tudi na vodotokih v občini. Ta čas na več deloviščih še vedno izvajajo izredne ukrepe, s katerimi preprečujejo povečanje posledic škodljivega delovanja voda.

Zaradi izjemnih padavin na območju Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja v začetku avgusta so vodotoki na porečju Poljanske Sore močno narasli in dosegli izredno velike pretoke. »Erozija na strmih delih vodotokov je bila vzrok za odlaganje velikih količin materiala v debelejših plasteh na ravninskih delih vodotokov, kjer je prihajalo do zamašitev pretočnih profilov strug. Posledice so se odražale v poškodovani in uničeni infrastrukturi, uničenih strugah ter vodnih objektih,« so pojasnili na Direkciji Republike Slovenije za vode in dodali, da so izredne ukrepe obsežneje izvajali na Poljanski Sori, Ločivnici, Brebovnici in Hotoveljščici, v prvih dneh po ujmi tudi v sodelovanju z občinsko Civilno zaščito.

Ta čas na vodotokih še vedno izvajajo izredne ukrepe, s katerimi preprečujejo povečanje posledic škodljivega delovanja voda, so razložili na direkciji. »Na območju občine Gorenja vas - Poljane so aktivna štiri delovišča na Poljanski Sori – dolvodno od Poljan, pri naselju Podgora in dva pod naseljem Trebija, kjer vzpostavljamo pretočnost struge z odstranjevanjem čezmerno odloženih naplavin, ki zmanjšujejo pretočni profil.« Obenem odstranjujejo podrta in v strugo nagnjena drevesa ter plavje. Eno delovišče je aktivno še na vodotoku Dršak, gorvodno od objekta Gorenja Dobrava, pa še na Sevniščici v Podobenem. Do konca leta imajo izredne ukrepe v načrtu še na naslednjih vodotokih: Delniščici, Hotoveljščici – mestoma od Hotovlje do Bukovega vrha, Volaščici – od Hotavelj gorvodno do Marmorja Hotavlje, v Bradarčkovi grapi, na Ločivnici – gorvodno od Volče in Poljanski Sori na Trebiji. »V sklopu sanacijskega programa po poplavah septembra lani se izvajajo še gradbena dela na desni brežini Poljanske Sore v Poljanah.«

Kot so pojasnili na direkciji, se omenjeni izredni ukrepi izvajajo za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. »Gre za ukrepe na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda. V sklopu izrednih ukrepov prioritetno potekajo čiščenje naplavin in plavja ter stabilizacija dna in brežin strug vodotokov z namenom zagotavljanja pretočnosti in odvajanja zalednih voda ter skladno z zakonom o vodah tudi izvajanje začasnih ukrepov: postavitev nasipov, nasutij, prebojev, stabilizacije brežin.« Ob tem so še dodali, da pri izvedbi izrednih ukrepov upoštevajo največjo mogočo mero zavarovanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodne infrastrukture in v največji mogoči meri ohranjajo značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot. Z deli, ki jih izvajajo v okviru obvezne državne gospodarske javne službe, pa skrbijo tudi za pretočnost strug in odstranjevanje čezmerno odloženih naplavin.

Mateja Rant