Sprejeli rebalans proračuna

23.6.2022

Z rebalansom se višina proračuna na prihodkovni strani v primerjavi z veljavnim proračunom za letos zvišuje za 12 odstotkov, in sicer za slabih 1,6 milijona evrov, na odhodkovni strani pa se proračun zvišuje za 1,5 milijona evrov. Razlika je nastala na račun ocenjenega nižjega stanja ob koncu leta.

Na majski seji so člani občinskega sveta sprejeli tudi rebalans letošnjega proračuna. Za investicijske odhodke se tako nameni 54 odstotkov oziroma 8.107.304 evrov ter za tekoče odhodke in transfere 44 odstotkov oziroma 6.568.112 evrov, preostanek pa gre za razliko odplačila dolga.

Na prihodkovni strani je pričakovati višje davčne prihodke za dobrih 10 tisoč evrov, pri nedavčnih prihodkih je predvideno povišanje za dobrih 153 tisoč evrov, kapitalski prihodki so skladno s predlogom dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem povečani za dobrih 120 tisoč evrov, prihodki iz donacij se povečajo za dobrih 1.000 evrov; najvišje povišanje pa gre iz naslova transfernih prihodkov v višini 1.278.783 evrov. Večji predvideni transferni prihodki so: 557.509 evrov za sanacijo plazov Ermanovec–Stara Oselica, ki ga bomo prejeli iz sklada za elementarne nesreče ministrstva za okolje in prostor; za 429.486 evrov prejetih sredstev iz državnega proračuna iz evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo vodovoda Todraž–Lučine in Vršajn–Brda (sredstva niso bila realizirana v letu 2021, zato jih pričakujemo v letu 2022); 217.885 evrov prejetih sredstev ministrstva za finance – sredstva za uravnoteženost in razvitost občin; 75.791 evrov za investicijo vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda, ki naj bi ga prav tako prejeli iz ministrstva za okolje in prostor že v letu 2021

Z rebalansom gre za večje povišanje na odhodkovni strani, in sicer za 677.000 evrov: za odpravo posledic poplav in plazenja ter naravni nesreč dodatnih 155.000 evrov, za prizidek vrtca Agata Poljane 155.000 evrov, za investicijsko vzdrževanje cest 127.000 evrov, za obnovo Visoške domačije 70.000 evrov ter 45.000 evrov za cestni program – posebni razvojni program. V rebalansu pa so se znižala sredstva na naslednjih postavkah: za 40.000 evrov za rekonstrukcijo PŠ Javorje, za 23.000 evrov za obnovo obzidja in parkirišča na pokopališču St. Oselica, za 22.000 evrov za obvodne ureditve, za 20.000 evrov za projekt (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega in za 19.000 evrov za poslovilni objekt Lučine. Na novo je bila odprta nova postavka za Kulturni dom Poljane.

Katarina Dolenc