Pozidava vseh etaž in strešna konstrukcija še letos

24.12.2020

V začetku maja se je začela dolgo pričakovana in nadvse potrebna gradnja prizidka Vrtca Agata v Poljanah. Z novogradnjo občina želi slediti trendu vključevanja čedalje večjega števila predšolskih otrok v vrtec, tudi tistih, ki starostni pogoj izpolnijo šele med šolskim letom. S tem bodo v prihodnosti odpravljene čakalne vrste za vpis v vrtec.

Leta 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za novogradnjo prizidka. Leto kasneje je Eko sklad odobril nepovratna sredstva v višini 280.546 evrov, saj je novi vrtec zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt. Marca letos je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del SGP Zidgrad iz Idrije. Investicija v vrednosti 2.266.435 evrov z DDV zajema obnovo kuhinje, gradnjo prizidka novega vrtca, manjši poseg v obstoječe prostore vrtca, pripadajoče zunanje otroško igrišče, zeliščni vrt in zgornjo dostavno cesto za kuhinjo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prispevalo 817.317 evrov.
SGP Zidgrad je dela na gradbišču začel takoj po opravljeni uvedbi v delo v začetku meseca maja. V poletnih mesecih so se začeli izkopi za temelje prizidka in premik ter vzpostavitev porušene kanalizacije, ki jo uporabljata šola in vrtec. Kot je pojasnil Bernard Strel, višji svetovalec za področje komunale in gradenj, se je izvajalec zaradi epidemije covida-19 naprej odločil za rekonstrukcijo kuhinje. "To je bila pametna in pogumna odločitev. Posledično je bilo treba hitro skleniti podizvajalske pogodbe za dobavo materiala, predvsem nove tehnološke opreme za kuhinjo iz Italije, ki je bila močno ujeta v primež koronavirusa. Na koncu se je vse izšlo bolje, kot smo pričakovali," je povedal. V drugem tednu septembra je bila namenu predana obnovljena in posodobljena centralna šolska kuhinja, katere razširitev z rekonstrukcijo se je začela v maju.
Epidemija je nekoliko upočasnila gradnjo prizidka, saj je imel izvajalec nekaj težav z dobavo materiala in manjšim številom razpoložljive delovne sile. "Trenutno smo z napredovanjem del zadovoljni, saj kljub prej omenjenim težavam dela na gradbišču niso bila ustavljena. Deloma je padel tempo, a nas to za zdaj še ne ovira. Investicija bo zaključena v drugi polovici prihodnjega leta," še razloži Strel in doda, da do konca letošnjega leta pričakujejo pozidavo vseh etaž in izvedbo strešne konstrukcije. "Upam, da bo zima prizanesljiva in se situacija s koronavirusom umiri, sicer bomo primorani ustaviti gradnjo!"
V novem prizidku vrtca bo 980 kvadratnih metrov novih površin za šest novih igralnic za prvo in drugo starostno skupino, dve novi učilnici v mansardi za potrebe šole ter pripadajoči potrebni prostori za zaposlene, kot so kabineti, shrambe, sanitarije in tehnični prostori. Po Strelovem mnenju bodo s tem zadostili prostorskim potrebam za predšolsko vzgojo otrok na območju občine in delno rešili tudi prostorsko stisko šole, ki je nastala s spremembo normativov in širitvijo dejavnosti.
Na račun prostornejšega vrtca se je na vzhodni strani prizidka zmanjšalo obstoječe zunanje asfaltirano igrišče, ki bo v izmeri 250 kvadratnih metrov še vedno v uporabi. Na severni strani prizidka, nad dostavno cesto, bo med opornimi zidovi na 180 kvadratnih metrih na voljo novo zeleno otroško igrišče. Poleg je predviden tudi nov zeliščni vrt. "Izkoristili smo možnosti obstoječih zemljišč in se morali prilagoditi konfiguraciji terena. Projektant Peter Pogačnik je našel dobro rešitev in pridobil dodatno zelo uporabno površino. Pohvalil bi sodelovanje z ravnateljico OŠ Poljane Metko Debeljak, ravnateljico Vrtca Agata Špelo Režen ter drugimi zaposlenimi ter razumevanje in obilo potrpežljivosti. Zahvala tudi obema hišnikoma za pomoč in vse dodatne informacije glede obstoječe infrastrukture. Zaradi posegov v obstoječe prostore šole in vrtca ter same organizacije gradbišča prihaja do različnih omejitev, prilagajanja, hrupa …, a vse to rešujemo z veliko mero razumevanja in dobre volje."

Lidija Razložnik