Poročilo Nadzornega odbora o pregledu posameznih postavk proračuna za leto 2018

19.7.2019

Pri turističnih taksah je treba vzpostaviti red

Končno poročilo nadzornega odbora je na zadnji seji pred počitnicami svetnikom predstavil predsednik Silvo Pivk. Izpostavil je predvsem priporočila, ki so izhajala iz ugotovitev in so jih že posredovali občinski upravi.

Pivk je povedal, da so podrobno pregledali naslednje postavke proračuna iz leta 2018: poslovanje Krajevne skupnosti Javorje, s področja turizma in podjetništva delovanje javnega Zavoda za kulturo in turizem Poljanska dolina ter pobiranje turistične takse, prometno ureditev pri Osnovni šoli Poljane, izvajanje zimske službe ter delovanje Medobčinskega inšpektorata.

Področje odvajanja turistične takse šepa
»Poslovanje KS Javorje je zgledno, ni večjih pripomb, predlagamo pa tri priporočila, ki se nanašajo na izplačilo denarnih nagrad, in še, naj občina razmeji, kateri pravni posli in do katere višine so tisti, ki jih lahko sklepa KS brez soglasja župana. To priporočilo velja za vse krajevne skupnosti,« je bil jasen Pivk. »Poigrali smo se s plačilom turistične takse in preverili vplive na razvoj turistične dejavnosti. Tu je še vedno kar nekaj težav. Že v prejšnjem mandatu je nadzorni odbor opozarjal, naj se področje nadzira preko medobčinskega inšpektorata,« kar je Pivk utemeljil: »Ne gre toliko za denar, ampak za red, ki ga je potrebno vzpostaviti. Nesprejemljivo in nehigienično je, da nekateri ponudniki, ki se ukvarjajo s turizmom, opozarjajo, da občina zanje ne naredi nič, obenem pa niso pripravljeni odvesti turistične takse. Turistična taksa je namreč namenjena razvoju turizma, to je nekaj, kar gostje plačajo in se odvaja in vrača nazaj, porabi za promocijo turizma v kraju in drugo.«
O Zavodu Poljanska dolina je povedal, da je »zadeva še precej na začetku«. »Kazalo bi bolje izkoristiti spletno stran za promocijo. Priporočamo, da se v prihodnje, ko se neka dejavnost začne izvajati, uvede izračun lastne stroškovne cene in s tem povezane donosnosti.«

Preveč izdanih naročilnic za prometno ureditev pri OŠ Poljane
Pivk je pohvalil nadzornika del, saj je bil nadzor primeren. »Nismo pa zadovoljni, da je tako velik delež izdanih naročilnic. Izvedena dela po razpisu v znesku 110.000 evrov so v okviru pogodbene vrednosti, ker je bilo predvidenih 150.000 evrov, po javnem razpisu 110.000 evrov, na koncu pa je bilo za več kot 38 % vrednosti dodatnih del izdanih naročilnic. Menimo, da ni potrebno, da je bila izstavljena naročilnica za glavnega izvajalca, pridobljenega z razpisom. Njegove pravice in obveznosti bi bilo potrebno urediti z aneksom, saj so v njem določene vse pravice in obveznosti iz pogodbe, preko naročilnice pa ne.«

Zimska služba: potreben je večji nadzor
Lani so bili stroški za zimsko službo izjemno visoki, realizacija je bila 884.305 evrov, postavka je za 2,73-krat presegla vrednost iz leta 2017. »Glede na to, da je bilo največ stroškov februarja 2018, smo preverili vse pogodbe in račune za ta mesec. Ugotovili smo, da je na tem področju potrebno urediti še marsikaj,« je bil jasen Pivk. Eno je neskladnost oz. nerodnost na razpisu, saj je bilo zahtevano, da izvajalci podajo ponudbe za nekatere storitve po porabljenem času, druge po kilometru. To bi veljalo poenotiti.
Nekateri izvajalci so davčni zavezanci, drugi ne, Pivk je zato predlagal, da bi »kazalo pri izbiri izvajalca za davčne zavezance upoštevati cene z DDV-jem«. In še: »Nekateri ne vodijo evidence na predpisanih obrazcih, ni razvidno, kolikokrat in kje je storitev opravljena, količine in cene ni vedno možno primerjati s pogodbo. Izvajanje zimske službe po dnevih ni povsod skladno s podatki o količini novozapadlega snega. Imeli smo tudi veliko težav, da smo na nekaterih računih ugotovili, na katero storitev se postavka nanaša. Posamezni računi so bili poslani precej pozno po opravljeni storitvi. Svetujemo, da se poveča nadzor in vzpostavi določene ukrepe.«
Svetnike je zanimalo, ali občinska uprava te nasvete in priporočila upošteva ter še, ali nadzorni odbor to preveri. Silvo Pivk je odgovoril, da priporočila v precejšnji meri upoštevajo, kar je potrdila tudi direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec: »Ta priporočila jemljemo zelo resno, saj je v našem interesu, da imamo zadeve urejene.«

Preveč pobranih kazni?
Pivk je poudaril, da komunikacija med občino in inšpektoratom ni skladna s podpisanim dogovorom, finančni načrt za prihajajoče leto bi bilo potrebno uskladiti z vsebinskim načrtom, ki ga ni. Vsakoletno poročilo bi bilo potrebno pripraviti za več let in posamezno občino, sedaj je to netransparentno. Vprašal se je še, zakaj smo tako visoko po številu prekrškovnih zadev (promet). Zaključil je, da je »redarstvo samostojna služba, vendar mislimo, da je samostojna preveč, delati bi morali tisto, kar bi predlagala občina, ne pa, da delajo tisto, kar želijo«.

Damjana Peternelj