Korak naprej k boljši povezavi s Primorsko

4.2.2021

Župana občin Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Cerkno Gašper Uršič sta z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem sredi januarja podpisala protokol o gradnji cestne infrastrukture na četrti razvojni osi med Cerknim in Poljansko dolino.

Protokol predvideva izdelavo državnega prostorskega načrta, ki bo natančneje določil umeščanje trase in omogočil predčasno gradnjo na delih, na katerih bo izvedena zgolj modernizacija obstoječih cestnih odsekov, so pojasnili na Občini Gorenja vas - Poljane. Aktivnosti priprave državnega prostorskega načrta bodo stekle takoj, sicer pa so predvideli 14 korakov, ki naj bi do javne razgrnitve državnega prostorskega načrta pripeljali v drugi polovici prihodnjega leta.

Prednost južni varianti čez Sovodenj 
Protokol so podpisali na pobudo obeh občin, ki sta pred časom uspešno poenotili stališče glede umeščanja trase ceste med Cerknim in Hotavljami po južni varianti, ki poteka čez Sovodenj s predorom pod Kladjem. Umeščanje četrte razvojne osi, ki bi severno Primorsko povezala z osrednjo Slovenijo, se je sicer začelo že pred skoraj petnajstimi leti, ko so takratni župani in poslanci s tega območja podpisali tako imenovano žirovsko izjavo, je spomnil župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. "Z izjavo so se zavezali, da bodo intenzivno delali na projektu prometne povezave od Ljubljane do Tolmina in naprej proti prehodu Učja ter da bodo projekt podpirali kot ekipa, ne glede na to, kje se bodo odvijala dela." Nato so se vrstile številne študije variant poteka trase, ki so v glavnem dajale prednost varianti Dolenji Novaki–Kopačnica. A v občini Gorenja vas - Poljane so imeli ves čas pomisleke glede posegov v dolini Kopačnice, zato so že v žirovski izjavi dodali opombo, da se podrobneje preveri tudi varianta Sovodenj–Cerkno. "Ključni korak sva z županom Cerknega naredila januarja lani, ko sva se poenotila, da je južna varianta tista, ki ima manjši vpliv na okolje, obenem pa izkorišča in izboljšujejo razmere v obstoječem urbano-prometnem koridorju, čez Sovodenj pa se izboljša tudi navezanost na Žiri." Izvedba bi bila v primerjavi s severnimi variantami cenejša in bi omogočala gradnjo po fazah. Ob tem se Čadež zaveda, da je tudi južna varianta zaradi majhnih prometnih obremenitev na tem delu močno pod pragom ekonomske upravičenosti, zato so se osredotočili na številne druge prednosti, ki jih prinaša, to je izboljšanje prometne varnosti in skrajšanje potovalnega časa s Primorskega na Gorenjsko. Južna varianta cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko naj bi tako potekala po obstoječi trasi Hotavlje–Trebija–Sovodenj, nato je predviden predor pod Kladjem, potem pa naprej po vzhodni strani Cerkljanskega Vrha in v dolino proti Cerknemu.

"Zgodovinski" protokol
Občini Gorenja vas in Cerkno sta v skladu s podpisanim protokolom pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri pripravi podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo četrte razvojne osi, saj je to po mnenju obeh županov najučinkovitejši način sprejema prostorskega akta, ki je tudi izvedljiv v najkrajšem času. Pri tem kot primer dobre prakse navajata sprejemanje občinskega podrobnega prostorskega načrta skupnega pomena za gradnjo obvoznice Gorenja vas, ki je bila pred leti s pomočjo evropskih sredstev že zgrajena po tem modelu. Tako oba župana kot tudi minister Jernej Vrtovec so poudarili zgodovinski pomen podpisanega protokola, saj so v letu 2006 začeti postopki za gradnjo infrastrukture na četrti razvojni osi za nekaj časa povsem zamrli, enotno stališče obeh občin pa je odprlo vrata pospešitvi priprave dokumentacije, kar aktivno podpira tudi ministrstvo. "Nova cesta na trasi četrte razvojne osi pomeni bistveno izboljšanje prometne povezanosti severne Primorske z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, kar ima velik pomen za ohranjanje poseljenosti tega dela Slovenije, izboljšanje pogojev za gospodarske družbe zaradi skrajšanja potovalnih časov in višjo kakovost življenja lokalnega prebivalstva."

Povezava, kot si jo zaslužijo 
Župan Milan Čadež verjame, da bodo s tem na južnem delu Gorenjske dobili kakovostno povezavo s Primorsko, "kakršno si tudi zaslužimo". "Zato bom z veseljem izkoristil naklonjenost obstoječe vlade, našega sekretarja Žana Mahniča in pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, veseli pa me tudi sodelovanje in kooperativnost župana sosednje občine Gašperja Uršiča," je zadovoljen Čadež, ki ga veseli tudi, da se je sedanji župan Cerknega odločil prisluhniti tudi prebivalcem in predstavnikom gospodarstva.

Mateja Rant