Nadaljevanje del v marcu

4.2.2021

Dela pri izgradnji krožišča v Poljanah so med zimo zaradi neugodnih vremenskih pogojev zastala, nadaljevala se bodo prihodnji mesec. Na občini se nadejajo, da bodo dokončana v začetku poletja.

Uvedba v delo je bila s pogodbenim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo (GGD) podpisana maja lani, v skladu s tem bi morala biti dela končana v pol leta, vendar se to ni zgodilo. Med razlogi so na občini navedli tedaj še odprta vprašanja z lastniki potrebnih zemljišč, dodatne predloge glede predvidene prestavitve obstoječega vodovoda proti Škofji Loki in delno tudi za naselje Poljane ter odločitev o obnovi obstoječega vodovoda proti Škofji Loki na lokaciji prečkanja Ločivnice in v neposredni bližini objekta Poljane 63. Predloge in ustrezne rešitve so med seboj usklajevali občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, Direkcija RS za infrastrukturo, projektanti in izvajalec, ki je lahko dela začel konec lanskega septembra, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za to.
Lani sta bila prestavljena vodovod za Poljane ter vodovod proti Škofji Loki. "Izvedena sta bila tudi dva nova razdelilna vodovodna jaška, skupaj s pripadajočo strojno opremo, tako da oba prestavljena vodovoda že nemoteno delujeta. Izveden je tudi celoten predviden podboj z novo cevjo pod Ločivnico in mimo objekta Poljane 63 v dolžini približno 84 metrov," pojasnjuje Igor Kržišnik z občinske uprave. Poleg prestavitve vodovodov so že zgrajeni potrebni oporni zidovi za širitev ceste in zgrajeni spodnji cestni ustroji na območjih predvidene širitve cestišča ter potrebni novi elektro vodi. "Lahko rečemo, da je izvedena glavnina potrebnih del v globini, na območju pod novim krožnim križiščem," dodaja Kržišnik.
Na podlagi sporazumnega dogovora z aneksom k izvajalski pogodbi je bil dogovorjen nov rok za izvedbo del, ki se pozimi ne izvajajo, ker ne omogočajo kakovostne izvedbe na cestnem ustroju. "Z navedenim aneksom je dogovorjeno, da se dela začnejo v drugi polovici meseca marca in se vsa dokončajo do konca junija," pojasnjuje Kržišnik. V naslednjih mesecih bo tako izvajalec odkopal in zamenjal cestni ustroj na območju novega krožišča, vgradil Telekomove in optične vode, vode za javno razsvetljavo, odvodnjavanje, položil robnike, izvedel asfaltiranje, uredil javno razsvetljavo ter poskrbel za izvedbo nove prometne ureditve.

Glavni investitor del v vrednosti 467.765,69 evra je Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo pokrila slabih 85 odstotkov vrednosti investicije, preostanek pa Občina Gorenja vas - Poljane, ki 50-odstotno sofinancira izgradnjo elektroenergetskih vodov, v celoti pa izgradnjo telekomunikacijskih vodov in vsa dela, povezana s prestavitvijo vodovoda.

Skozi krožišče in čez novi most hkrati – predvidoma julija 
Izgradnja krožišča se navezuje na novi most čez Soro, dela na obeh projektih pa že vseskozi medsebojno usklajujejo. Novi most čez Soro je že skoraj zgrajen, izvesti bo treba še hidroizolacijo mostne plošče, asfaltiranje in montažo ograje ter zaključiti tudi spodnje krilo mostu na levem bregu Sore. Dokončanje tega krila je povezano z rušenjem obstoječega mostu čez Soro, ker se zajeda v del novega mostu. Ko bodo dela na krožišču in novem mostu tako daleč, da bo možna skorajšnja preusmeritev prometa čez nov most, bodo porušili stari most, izvedli manjkajoči del novega opornika in zasip za njim ter preusmerili promet čez novi most. "Z izvajalcem GGD se usklajujemo, da bi bil ta vmesni čas – ko bo stari most porušen in novi most še neprevozen – čim krajši," pove Kržišnik. "Promet skozi novo krožišče in tudi čez novi mostu, glede na sedanjo podpisano pogodbo in aneks, sledi najkasneje z začetkom meseca julija," napoveduje zaključek časovnice del Kržišnik.

Damjana Peternelj

Fotogalerija