Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

24.12.2019

Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma zastavili županu in občinski upravi na 6. seji občinskega sveta 10. oktobra letos. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 7. seje, ki je bila 12. decembra.

Stanislav Bizovičar:
- predlaga, da se na avtobusnih postajališčih v Lučinah postavita nadstrešnici za čakajoče na avtobuse.
Pobuda se upošteva.

Mag. Polona Mlinar Biček:
- vpraša, kakšen je plan ureditve pločnika v Srednji vasi glede na to, da v prvem predlogu proračuna za leto 2020 za ta namen ni predvidenih sredstev, ter kje lahko krajani Srednje vasi vidijo v kakšni meri so upoštevane njihove pripombe.
Izdelan je idejni projekt, ki pa ga je potrebno še uskladiti s krajani, glede česar bo organiziran skupni sestanek glede izvedbe projekta.

Jurij Krvina: 
- vpraša o stanju projekta Toplice Kopačnica.
Investitor je v letošnjem letu pridobil koncesijo za koriščenje tople vodo ter spremenil idejno zasnovo umestitve glede na sprejeti OPPN, zato ta več ne ustreza. Glede na to, da je v teku postopek spremembe OPN, se bo novoizdelana idejna zasnova vključila v OPN, s katerim se bo hkrati tudi določilo, da se to območje več ne ureja z OPPN. 

Zvonko Dolinar: 
- predlaga, da občina na razgrnitev gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Sovodenj poda pripombo, glede na pokole drobnice v letošnjem letu, saj je v predlogu načrta določeno, da naj bi se na tem območju vzpostavili trije tropi volkov.
Občina je določila navedenega gozdnogospodarskega načrta pregledala in ugotovila, da navedeni načrt ne določa vzpostavitve treh tropov volkov na tem območju, pač pa v poglavju »Živalski svet« zgolj ugotavlja, da sta se na območju enote Sovodenj in v njenem gravitacijskem zaledju vzpostavila dva tropa volkov. Ne glede na navedeno je občina, ki je bila obenem zaprošena za soglasje k načrtu, podala pisno mnenje le pod pogojem, da se v načrtu jasno navede omejitev, da območje Gozdnogospodarske enote Sovodenj – iz razlogov visoke stopnje gozdnatosti in hkrati večstoletne avtohtone razpršene poselitve v obliki manjših poselitvenih celkov in posamičnih razpršenih samotnih kmetij, s katerimi je razvejano prepredeno celotno pretežno gozdnato območje; ter zaradi omejenih možnosti izvajanja zaščitnih ukrepov zaradi izrazito strme konfiguracije terena z množico strmih hudourniških dolin  –   sodi v posebno območje, ki zaradi tveganj za varnost in zdravje človeka ni primerno za stalno naselitev populacije volka, na katerem se posledično dovoljuje večji odvzem volka iz narave, da se zagotovi izvajanje skladnega regionalnega razvoja. 

Anton Debeljak:
- pove, da krajani Srednje vasi predlagajo, da se v vasi namesti avtomatski zunanji defibrilator (AED) za katerega so del sredstev zbrali že sami.
Odločitev o nakupu defibrilatoja je na strani krajanov posamičnega naselja, ki se dogovorijo tudi o vzdrževanju in o izobraževanju glede uporabe.
- pove, da je krajan Srednje vasi pripravljen pomagati pri vzpostavitvi polnilnic za električna vozila v občini.
Občina je že kandidirala na razpise za pridobitev e-polnilnic, ponudba katerih je čedalje bolj razvejana in pestra, kljub navedenemu pa so dobrodošle dodatne informacije o razpoložljivih virih.

Marija Guzelj: 
- predlaga, da se drsališče ob Dvorcu Visoko, glede na to, da njegova ureditev ni med dopustnimi ureditvami v bližini dvorca kot kulturnega spomenika, uredi nekje na obrobju in ne v neposredni bližini, ter opozori, da bi bilo ob državno cesto potrebno namestiti obvestilno/usmerjevalno tablo za Kavarno Visoko.
Obvestilna tabla za dvorec Visoko je ob regionalni cesti že nameščena, preverili pa bomo pobudo o možnosti njene dopolnitve.

Peter Peternel:
- pohvali občinsko upravo za temeljito rekonstrukcijo ceste Poljane – Javorje;
- opozori na stanje v vrtcu in podružnični šoli v Javorjah, kjer mora pouk zaradi prostorske stiske potekati tudi na hodnikih, v zbornici in v telovadnici, ter vpraša kakšen je plan ureditve novih prostorov vrtca in podružnične šole.
Sprejeta je bila odločitev za gradnjo povsem novega šolskega poslopja z vrtcem in telovadnico, saj je bil objekt že v preteklosti večkrat dozidan in ne ustreza več današnjim standardom. Investicija bo še večja, kot gradnja prizidka vrtca Poljane, zato bomo za gradnjo poskušali predhodno pridobiti nepovratna sredstva, za prehodno obdobje pa v sodelovanju s vodstvom šole poiskati najustreznejšo rešitev.

Roman Kokalj:
- opozori, glede na pobudo za vzpostavitev polnilnic za električna vozila, da gašenje električnih vozil terja posebne zahteve in posebno opremo za izvedbo gašenja, s katero trenutno gasilska društva še ne razpolagajo;
- pobudi za namestitev avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) doda še predlog, da se organizira izobraževanje občanov po posameznih krajih v občini o temeljnih postopkih oživljanja;
- vpraša kdaj je predviden začetek rekonstrukcije državne ceste Trebija – Sovodenj;
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je bilo potrebno pred dokončanjem projektne dokumentacije izdelati še hidravlično hidrološko študijo, ki je bila v septembru predložena Agenciji RS za okolje. Po potrditvi študije bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del.
- ponovno opozori na kloriranje vode iz zajetja na Trebiji ter vpraša ali je sprejemljivo oziroma dovoljeno gnojenje na kmetijskih površinah v neposredni bližini vrtin na Trebiji;
Zaradi bakteriološke oporečnosti vode na Trebiji je kloriranje neobhodno potrebno. S predpisi in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje je minimalna vsebnost prostega klora, da se zagotovi bakteriološka neoporečnost pitne vode, predpisana na vsebnost prostega klora v koncentraciji od 0,10 do 0,30 mg. Kloriranje na Trebiji se izvaja izključno v okviru mejnih vrednosti in le kolikor je nujno potrebno z dosego predpisanih kriterijev za dosego zdravstvene ustreznosti pitne vode. Za dosego istega cilja se v letu 2020 kloriranje na VH Trebija planira nadomesti z UV-dezinfekcijo, s čimer se bo vsebnost prostega klora v vodi za naselji Trebija in Podgora zmanjšala.Za zajetja, vključena v istem oskrbe s pitno vodo, je prepovedan vnos organskih gnojil, med katera spadajo tudi hlevski gnoj in gnojevka,  v tla ali na tla v razdalji 100 m od vrtine. Predpis, s katerim se natančneje določa varovanje vodnih virov »vrtine Trebija«, pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor in je v zaključni fazi. 
- opozori na premalo sredstev za vzdrževanje cest, ki so na razpolago krajevnim skupnostim.
Analize izkazujejo, da nekatere krajevne skupnosti sredstev, dodeljenih za vzdrževanje cest, za kar so zadolžene s statutom občine, ne namenjajo v celoti za vzdrževanje cest, pač pa jih delno prerazporejajo za asfaltacijo novih odsekov. Občina je zato prevzela izvajanje čiščenja propustov in obsekavanje cest. Na občinskih cestah, ki obsegajo kar 380 km, je sicer izjemno veliko potreb po temeljitejšem investicijskem vzdrževanju zlasti zaradi slabo pripravljene podlage pri zgodaj asfaltiranih odsekih. V ta namen je občina že v izvajanju obsežnega projekta rekonstrukcij cestnih odsekov po celotni občini, za kar so v letu 2020 zagotovljena dodatna sredstva, ki pa še vedno ne zadoščajo potrebam, saj vsakokratni proračun mora zagotavljati sredstva tudi za številne druge investicijske potrebe in javne storitve.

Mirjana Možina:
- pove, da ima Krajevna skupnost Gorenja vas že izdelano idejno zasnovo za objekt stare šole v Leskovici in predlaga, da se ureditev večnamenskega objekta uvrsti v plan za izvedbo;
K navedeni obnovi se namerava pristopiti po zaključku nujno potrebne ureditve šolske stavbe v Javorjah.
- vpraša, ali je za cesto Hotavlje – Kopačnica – Podpleče – Cerkno mogoče pridobiti državna sredstva za širitev, preplastitev in asfaltiranje, glede na to, da bo ob rekonstrukciji ceste proti Sovodnju navedena cesta bolj obremenjena.
Pogajanja za navedena sredstva so v teku.

Stanko Bajt:
- predlaga, da se tudi na avtobusni postaji na Sovodnju postavi nadstrešnica za čakajoče na avtobuse;
Navedena nadstrešnica je naročena in bo izvedena v začetku prihodnjega leta.
- predlaga zamenjavo ograje v centru Sovodnja, na mostu proti šoli;
Pobuda se upošteva.
- predlaga dogovor z Občino Žiri o skupnem odvozu odpadkov na območju Krajevne skupnosti Sovodenj, v delu, ki meji na Občino Žiri, glede na to, da imata obe občini istega koncesionarja za izvajanje javne službe.
V preteklosti je tovrstni dogovor obstajal, v letu 2018 pa je občina Žiri uvedla ločen odvoz. Občina Gorenja vas – Poljane je še naprej pripravljena sodelovati pri skupnem odvažanju odpadkov.

Janez Hrovat: 
- vpraša, kakšna je politika občine glede gradnje doma starejših občanov.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, so trenutno aktivnosti usmerjene v zagotavljanje oskrbe na domu v sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, gradnja doma starejših pa v bližnji prihodnosti ni predvidena.

Martin Oblak: 
- opozori, da v Gorenji vasi, na odseku mimo Jelovice do parkirišč ob blokih v Sestranski vasi, ni javne razsvetljave. 
Del javne razsvetljave pri blokih na Blatih je zgrajen in se tekoče vzdržuje, prav tako je zgrajena nova javna razsvetljava od Avheža do odcepa za Blata vključno z osvetlitvijo odcepa, osvetljeni so tudi objekti Jelovice. Krajevna skupnost Gorenja vas bo preverila potrebo po dodatni osvetlitvi in širitvi javne razsvetljave na odseku znotraj naselja.

Župan Milan Čadež