S sedme seje občinskega sveta

24.12.2019

V letu 2020 na voljo 10,6 milijona evrov

Na zadnji seji pred koncem leta so svetniki sprejeli proračun za prihodnje leto in pritrdili povišanju cen programov predšolske vzgoje. Še najdlje pa so se zadržali pri vprašanjih in pobudah.

Janeza Hrovata je zanimalo, kako je z vodenjem Zavoda Poljanska dolina. Župan je odgovoril, da je zaradi osebnih razlogov z mesta direktorice odstopila Lucija Kavčič, že v začetku decembra pa so na njeno mesto kot vršilca dolžnosti za dobo enega leta imenovali Tomaža Trobiša, direktorja STC Stari vrh, ki ima izkušnje na področju turizma.
Svetniki so se obregnili ob prekuhavanje vode iz trebijskega vodovoda, ki jo je bilo od zadnjem deževju potrebno na priporočilo občinske uprave prekuhavati skoraj cel mesec. Župan je pojasnil, da so se glede na stroga merila odločili, da je vodo potrebno prekuhavati in bodo tako delovali tudi v prihodnje. Po vsakem močnem deževju je namreč težko zagotoviti zadostno kakovost pitne vode, saj ob povečani motnosti le-te ni mogoče ustrezno klorirati.
Intenzivna je bila tudi razprava o ukinjanju ekoloških otokov. Svetniki so bili namreč mnenja, da zgledno postavljen sistem zbiranja odpadkov s to odločitvijo podirajo. »S tem znižujemo standard občanom, potrebno bi bilo sprejeti odlok in določiti nekoga, ki bi nadziral ekološke otoke,« je predlagal Jurij Krvina. Polona Biček je vprašala, ali so na občinski upravi analizirali odziv tistih občanov, ki so za odvoz smeti po sprejetju novega odloka morali kupiti dodaten zabojnik in plačujejo višje položnice. Odgovor je bil, da še ne.
Roman Kokalj je bil kritičen do odnosa izvajalcev del po občini in nadzora nad njihovim opravljanjem: »Izvedba je včasih katastrofalna, tudi odnos izvajalcev je vprašljiv.«
Martina Oblaka je zanimalo, ali se res ukinja javna razsvetljava na cesti do Dolenje Dobrave. Župan je odgovoril, da popolne odstranitve ne bo, da pa bodo »šli v racionalizacijo in pustili cestišče le minimalno osvetljeno«.
Burna je bila tudi razprava na ponovni predlog, da se središče Fužin zapre za promet, čemur naj bi ostro nasprotovali prebivalci Sovodnja, zaposleni v Žireh.

Soglasna potrditev proračuna
Drugi predlog proračuna je oblikovan v višini 10 milijonov 626 tisoč evrov, kar je 900 tisoč evrov več, kot je bila višina prvega predloga. »Povišanje je mogoče na račun povišanja nekaterih višjih prihodkov ter višjega pričakovanega stanja na računu ob koncu letošnjega leta (330.000 evrov),« je povedala Jana Peternel iz občinske uprave.
Na prihodkovni strani so predvideni višji kapitalski prihodki, ki jih je skupno za 239.000 evrov več, prihodkov iz naslova primerne porabe naj bi po podatkih ministrstva za finance prejeli za 146.000 evrov več kot letošnje leto, po 21. členu Zakona o financiranju občin pa naj bi se po podatkih gospodarskega ministrstva v občinsko blagajno nateklo za 113.000 evrov več kot letos.
Nekateri prihodki so znižani, in sicer komunalni prispevek za 20.000 evrov, za dobrih 22 tisočakov je nižji prispevek kulturnega ministrstva za obnovo Dvorca Visoko; glede na finančno sliko občine se ne bo izvedlo vseh prvotno načrtovanih del. Predvidena je prodaja kapitalskega deleža v Bioenergetiki Todraž (okvirno 11.000 evrov).
Na prihodkovni strani so predvideli tudi višji kredit, in sicer za 200.000 evrov, za prihodnje leto je tako predviden najem kredita v višini 900.000 evrov; najeli naj bi ga konec leta, ko pričakujejo tudi glavnino plačil za gradnjo vrtca v Poljanah.

Največje povečanje za ceste
Večje spremembe so na postavkah za preplastitve cest po občini, kjer se postavka povečuje za skoraj pol milijona, postavka za vrtec Poljane se (glede na kredit) povečuje za 200 tisočakov, za nakupe in menjave zemljišč na lokalnih cestah in javnih poteh je namenjenih 103.000 evrov več, 64.000 evrov več je namenjenih za vrtec Sovodenj, 33.000 evrov več za zimsko službo, za dnevno varstvo otrok pa 25.000 evrov več.
Dve postavki sta utrpeli večji znižanji – Dvorec Visoko za 152.000 evrov, za odpravo poplav pa je manj 137.000 evrov; sredstva so se prenesla na postavko za preplastitve.
Nove postavke v primerjavi s prvim predlogom so: most Visoko (idejna zasnova), projekt prevoza starostnikov Prostofer, Rdeči križ (območno in krajevne organizacije), ureditev projektne dokumentacije za ureditev dnevnega centra za starostnike, postavka za poslovilni objekt Javorje.

Že drugič letos zvišanje cen vrtčevskih programov
Svetniki so že drugič letos potrdili podražitev cen programov predšolske vzgoje. Glavni razlog so višji stroški dela. Za prvo starostno obdobje bo cena 3,98 % višja, znašala bo 481 evrov, za drugo starostno obdobje 4,69 % višja, in sicer bo 357 evrov, za kombinirani oddelek in oddelek 3- do 4-letnikov pa bo potrebno odšteti 406 evrov, kar je 5,45 % več kot doslej.
Potrdili so tudi predlog novega cenika najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa grobnih polj, ki se zadnja tri leta ni spreminjal. Cene bodo od 1. januarja 2020 v povprečju višje za 5 %.
Pod točko razno so roke dvignili za soglasje za prenos opuščenega javnega dobra na Hlavčih Njivah na občino, ki bo sedaj lahko pridobila gradbeno dovoljenje za vodovod Zarobar–Petelinov grič–Hlavče Njive–Gorenja vas, za katerega nameravajo pridobiti tudi evropska sredstva.

D. P.