Sprejete spremembe prostorskega načrta občine

22.7.2021

Konec meseca julija bodo začele veljati nove spremembe občinskega prostorskega načrta – OPN, sprejete v začetku letošnjega junija. To so že druge spremembe tega temeljnega urbanističnega akta občine, ki je bil sprejet v letu 2010 in prvič spremenjen v letu 2016.

Občinski prostorski načrt je sestavljen iz besedila odloka, ki vsebuje strateške usmeritve in natančnejše pogoje za gradnjo po posameznih vrstah rabe. S tokratno spremembo OPN pa se dodaja tudi nova posebna priloga odloka, ki vsebuje natančnejša obvezujoča določila za gradnjo po posameznih območjih občine vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših širitvah stavbnih zemljišč. Na ta način na slednjih ne bo treba sprejemati dodatnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na podlagi OPN.

Poleg odloka OPN sestavljajo tudi obsežne kartografske priloge, v katere je bilo vnesenih več kot 400 sprememb, uveljavljenih na osnovi več kot 250 pobud in pripomb občanov. Te so bile v celoti ali deloma upoštevane, saj so se morale prilagoditi mnenjem skupno 24 soglasodajalcev na ministrstvih in državnih zavodih ali pogojem upravljavcev komunalne infrastrukture. Na vsebino akta so v največji meri vplivala mnenja nosilcev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor in Direkcije RS za vode, vsa soglasja pa je bilo treba zbirati dvakrat; pred in po javni razgrnitvi, izvedeni v septembru 2019. Sprememba akta je bila mogoča le za tiste pobude, ki so prejele vsa pozitivna mnenja, pri čemer je občina za usklajevane pobud vodila večkrožna pogajanja pri vseh nosilcih urejanja prostora, da bi občanom zagotovili kar največ možnosti za gradnjo v domači občini.

Skupna površina vseh zazidljivih zemljišč se je povečala za 5,7 ha. Ponovem se na območju občine nahaja 3,22 odstotka stavbnih zemljišč, kar je le nekaj več kot poprej (3,18 odstotka), saj je bilo treba za vsako širitev stavbnega zemljišča zagotoviti zemljišča, ki so se iz stavbne prenesla nazaj v kmetijsko rabo. Še vedno pa kar 67,1 odstotka občine prekriva gozdna namenska raba.

Spremembe OPN je strokovno pripravljalo podjetje Locus iz Nove Gorice, v priprave strokovnih podlag pa se je vključevalo še več drugih arhitekturno-urbanističnih podjetij, zlasti pri izdelavah grafičnih prikazov gradnje na posamičnih večjih območjih stavbnih zemljišč. Nekateri primeri le-teh so prikazani na priloženih slikah, njihova priprava pa je sledila cilju enotnega oblikovanja in urejene umestitve objektov v posamičnem novem strnjenem zaselku, da bi izpolnili pogoje zaščitene kulturne krajine Poljanske Sore.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča, da bo v septembru 2021 začela zbirati nove pobude lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti. Zbiranje pobud bo potekalo vse do začetka leta 2022. Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike posebej vabimo, da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka.

Na območju celotne Slovenije se žal vse občine še vedno soočajo s prezapletenimi predpisi za pripravo občinskih prostorskih načrtov in z neodzivnostjo posameznih ministrstev in direkcij pri izdaji mnenj, zato postopki sprememb trajajo najmanj tri leta, neredko pa tudi več kot deset let. Zato bo občina pobude za nove, tretje spremembe začela zbirati še v tekočem letu, da bi v kar najkrajšem času lahko začeli pripravo naslednjih, tretjih sprememb občinskega prostorskega načrta.

Občina Gorenja vas - Poljane

Fotogalerija