Stekla gradnja vodovodnih sistemov

23.9.2021

Odločba o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo novih občinskih vodovodov je bila izdana oktobra lani, tri milijone in pol evrov vredna pogodba z izvajalcema pa podpisana maja letos, tako da sta junija že lahko začela delati.

"Gradimo dva sklopa novih vodovodov, in sicer vodovodni sistem Lučine in vodovod Todraž–Lučine, ki predstavljata prvi sklop, ter vodovod Vršajn–Brda, ki predstavlja drugi sklop," pojasnjuje Bernard Strel iz občinske uprave. V postopku oddaje javnega naročila sta bila za vsak sklop posebej izbrana dva ločena izvajalca, in sicer Lavaco in Zidgrad. Pripravljalna dela so se začela konec maja, gradbena dela na terenu pa v drugi polovici junija letos.

"Izvajalec Lavaco je gradnjo začel na vodovodu Todraž–Lučine, gradnja poteka dobro in tekoče, ker se je izvajalec dobro pripravil in obvestil lastnike zemljišč, poleg tega je vodja del neprestano dosegljiv na gradbišču in tekoče rešuje nastalo problematiko," pojasnjuje dinamiko del Bernard Strel. Opravljena je že bilo zakoličenje, ta čas potekajo gradbena dela v naseljih Todraž in Brebovnica na vodovodnem odseku V1 (vodovod do prečrpalne postaje Brebovnica) in tlačnem vodovodu V2 (odsek Brebovnica–Lučine). Do novih zajetij Zadobje je bila narejena tudi dostopna cesta, ki bo omogočala izvedbo potrebnih gradbenih del. Načrtujejo, da se vodovod Todraž–Lučine pripelje do vodohrana Dolge Njive.

Na vodovodu Vršajn–Brda izvajalec, podjetje Zidgrad, opravlja dela od zajetij Zarobar proti dolini Suše. "Tukaj gradnja poteka nekoliko počasneje zaradi prepočasne organizacije gradbišča in izbire podizvajalcev, gre tudi za zelo zahteven in strm teren," pojasnjuje Strel. 

Investicija obsega izgradnjo 18,5 kilometra novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov. Za projekt, ki se bo izvajal v dveh letih, 62 odstotkov upravičenih stroškov prispevata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija na osnovi uspešne prijave za projekt Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore 2.

V Lučinah kakovostnejša oskrba z vodo že prihodnje leto
Kakovostno rešujemo problematiko preskrbe s pitno vodo za naselja Prelesje, Lučine in Dolge Njive. V drugem primeru obnavljamo obstoječi transportni vodovod, le da mu povečujemo zmogljivost transporta in viške vode transportiramo v centralni vodooskrbni sistem občine. S tem pa zagotavljamo kakovosten dodatni vodni vir za vodooskrbni sistem naselij Gorenja vas, Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce in Todraž," pojasnjuje pomen novih vodovodnih sistemov za občane in občino Strel. Z izgradnjo vodovodnega sistema Lučine in vodovoda Todraž–Lučine bodo vasi dobile tudi rezervni vodni vir za primer suše ali onesnaženja. "Novi objekti bodo opremljeni s sodobnim nadzornim sistemom, ki bo omogočal izvajanje kontrole in izboljšal odzivnost sistema varne oskrbe s pitno vodo in tudi skrajšal odzivni čas odpravljanja napak," še zagotavlja.
"Pri vodovodu Vršajn–Brda pa bomo izrabili razpoložljive kapacitete vseh zajetij Zarobar, da se zagotovi kakovostna preskrba s pitno vodo obstoječega sistema Brda–Hlavče Njive, poleg tega viške vode transportiramo v vodohran Gorenja vas, ki predstavlja hrbtenico centralnega vodovodnega sistema Gorenja vas–Todraž. Izrabljamo kapacitete izvirov kakovostne vode izpod Blegoša in jih gravitacijsko peljemo v obstoječi sistem in viške vode še v centralni sistem naše občine. Tudi tukaj bodo vsi objekti opremljeni s sodobnim nadzornim sistemom, ki bo omogočal nadzor, kontrolo in povečal hitrost odzivnosti v primeru okvar." 
Strel poudarja, da bo prihodnje leto na vseh gradbiščih še zelo naporno in zahtevno, ter dodaja: "Predvsem si želim, da bi oba izvajalca svoje delo opravila strokovno in kakovostno." Če bo vse teklo po načrtih, bodo proti koncu prihodnjega leta krajani Lučin in okoliških vasi končno dobili kakovostno oskrbo s pitno vodo. Za dela na vodovodu Vršajn–Brda pa si na občini želijo, da bi se ob malenkostni pospešitvi zaključila kar se da hitro v letu 2023.

Damjana Peternelj