Zamuda pri gradnji krožišča

23.7.2020

Dela v okviru projekta protipoplavne zaščite Poljan potekajo po predvidenem terminskem načrtu. Napreduje gradnja novega mostu čez Soro, do zamud prihaja le pri izgradnji novega krožišča. Za večjo varnost pešcev v prometu tudi ločena umestitev pešpoti proti Hotovlji.

V tem času pospešeno poteka gradnja novega mostu čez Soro, kjer je zaključek del zaradi zahtevnosti gradnje predviden do konca meseca novembra, pravijo na Občini Gorenja vas - Poljane. Do zamud prihaja le pri gradnji novega krožišča v Poljanah, saj so bile zadnje pogodbe z lastniki zemljišč usklajene šele meseca julija in zato zemljišče na gradbišču krožišča še ni bilo predano izvajalcu del. Po zaključku usklajevanj na občini pričakujejo, da bo izvajalec gradnjo krožišča lahko začel v roku enega meseca. Krožišče in novi most čez reko Soro gradi isti izvajalec, zato so načrta obeh gradbišč že medsebojno uskladili. S tem bodo pravočasno uredili vse potrebne izvoze preko mostu in krožišča, pri gradnji pa se bo izvajalec prilagodil tudi pretoku prometa čez gradbišče, kjer so predvidene le delne ali občasne zapore. Kot so še sporočili z občine, naj bi gradnja krožišča trajala približno pol leta. Spremenjena pa je tudi odločitev o postavitvi javne razsvetljave na cesti od mostu čez Soro do začetka vasi Hotovlja (po Polah). Po zboru občanov, ki je potekal februarja letos in na katerem so prisotni krajani naselij Hotovlja in Predmost odločali o zmanjšanju obsega javne razsvetljave na tem območju, so krajani obeh naselij zbrali 194 podpisov proti sprejetemu sklepu na omenjenem zboru. V dopisu, ki so ga naslovili na župana, so se zavzeli za postavitev treh cestnih svetilk po Polah. Postavitev svetilk bi po njihovem mnenju pomenila predvsem večjo varnost za vse udeležence v prometu na tem odseku, še zlasti za pešce. Občina je po sprejetih sklepih na zboru krajanov izvedla racionalizacijo že izdelanega projekta javne razsvetljave, po prejetju peticije s podpisi občanov pa na več sestankih poskušala doseči dogovor s predstavniki obeh strani. Z namenom, da se spoštujejo sklepi zbora krajanov in hkrati zadosti varnosti pešcev v prometu, so tako izdelali dodatno projektno rešitev o ločeni umestitvi pešpoti proti Hotovlji ob obrežju Sore. Po njej bo tako z dvema ali tremi svetilkami osvetljeno področje, kjer bodo pešci prečkali cesto oziroma most – predvsem zaradi zavarovanja pešcev kot najranljivejših udeležencev v prometu, saj so prav na tem odseku v preteklosti že zabeležili smrtne žrtve prometnih nesreč, so še sporočili z občine.

Ta čas je sicer v projektu protipoplavne zaščite Poljan zaključena glavnina najobsežnejših del znižanja poplavne ravnice v Predmostu z ureditvijo Brenteževega grabna ter prestavitvijo struge Sore v poplavno varnejši tok. Na mestu stare struge pri sotočju s Hotoveljščico že nastajajo obrisi novega kopališča, kjer bodo v kratkem začeli dela urejanja sotočja. Poleg intenzivne gradnje mostu bodo poleti potekala dela poglobitve in širitve strug Ločivnice na delu sedanjih obrežnih parkirišč nasproti otroškega igrišča, temu pa sledi še ureditev sotočja Ločivnice ob reki Sori. Kot še pravijo na občini, bo izvajalec istočano urejal še nove prometne povezave, saj je jeseni predvidena tudi asfaltna ureditev vseh cest, razen ceste in pešpoti po Polah ter proti cerkvi, ki ju bodo urejali v zadnji fazi izvedbe. Obenem je občina z junijskim rebalansom proračuna zagotovila dodatna sredstva, kar ji omogoča poplačilo vseh letos izvedenih del v roku.

Kristina Z. Božič