Zbor krajanov v Poljanah

24.12.2019

Predstavili protipoplavne ukrepe in izpostavili problem javne razsvetljave

3. decembra je v Kulturnem domu Poljane potekal zbor krajanov, na katerem so predstavniki občine prebivalcem Krajevne skupnosti (KS) Poljane predstavili okvirni terminski načrt del za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Poljanah. S predvidenimi ukrepi se bo stoletna voda znižala za približno 45 centimetrov, bistvo ukrepov pa je, da bo voda hitreje odtekla in se razlila po površinah, kjer ne povzroča škode. Zaključek projekta je predviden konec oktobra 2021.

Dela so razdeljena na posamezne sklope, ki jih bo pogodbeni izvajalec Gorenjska gradbena družba, d. d., izvajal v načrtovanem zaporedju. V letošnjem in začetku naslednjega leta bodo potekala predvsem potrebna pripravljalna dela in dela za kasnejšo prestavitev transformatorske postaje. V začetku marca pa vse do konca leta 2020 so predvidena dela na območju prestavitve struge Sore na območju Hotovlje, hkrati bodo v marcu 2020 začeli z izgradnjo temeljev in opornih zidov novega mostu čez Soro, gradnjo pa zaključili do konca novembra. Novi most bo štiri do pet metrov daljši od sedanjega, ki ga bodo odstranili. Junija prihodnje leto bo izvajalec začel z deli za poglobitev in širitev Ločivnice, obenem bodo tu zgrajeni tudi novi mostovi. Med majem in septembrom prihodnje leto bodo potekala dela na Brenteževem grabnu, kjer bodo uredili še pripadajoče mostove. Med junijem in septembrom 2020 bodo prav tako potekala dela na območju ob cerkvi, kjer bodo izdelali protipoplavni nasip ter montažni protipoplavni zid. Občina načrtuje nove cestne ureditve deloma v letu 2020 in v 2021. Med junijem in novembrom 2020 bodo najprej zgradili novo cesto proti cerkvi, sledijo dela na cesti proti Predmostu in Hotovlji (spomladi in poleti 2021) ter nazadnje nova pešpot proti cerkvi (druga polovica leta 2021). Uredili bodo še rokav pri Žagarju, kjer se bo voda ob morebitnih poplavah lahko razlila tako, da ne bo povzročala škode. Na območju sedanjega križišča na začetku Poljan bo Direkcija Republike Slovenije (RS) za infrastrukturo zgradila novo krožišče. Tu bodo dela potekala vzporedno z gradnjo mostu čez Soro. Za izgradnjo krožišča je že objavljen razpis za izvajalca, a odločitev o njem še ni pravnomočna, je povedala župan občine Milan Čadež. Kot je še povedal, gre pri protipoplavni zaščiti Poljan za največji projekt v zgodovini občine na tem območju.

Izzivi: svetlobno onesnaženje, varnost krožišča in kolesarska povezava Poljanske doline
V nadaljevanju srečanja so krajani Poljan razpravljali o projektu ter postavljali vprašanja. Posebej so izpostavili skrb za prometno varnost otrok v novem krožišču. To naj bi bilo sicer primerno za umirjanje prometa, ne pa tudi za prečkanje cestišča oz. za pešce in kolesarje. Kot je poudaril župan, so po raziskavah in podatkih krožišča bolj varna od križišč, prav tako tudi Direkcija RS za infrastrukturo želi, da se v Poljanah zgradi krožišče – cesta na tem delu je v lasti države. Hkrati so prisotni izrazili skrb v primeru razlitja vode na koncu Poljane (proti Škofji Loki), saj bi do tega lahko prišlo po ureditvi struge Sore in okolice. Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je povedala, da je bilo v okviru drugega projekta že opravljeno preverjanje hidravlike – tudi na tem območju, ki je pokazalo, da takšnega preliva vode ne bo. Na tem območju gre za zatekanje vode iz zaledja, zato je treba tam poglobiti odtočni kanal in urediti prepust pod cesto, da bo tudi ta voda lahko odtekala.
Član KS Poljane Aleš Šubic je predstavil pobudo s Sveta KS Poljane, in sicer glede posveta o problematiki javne razsvetljave, ki naj bi ga sklicala občina. Prepričan je, da svojega mnenja o postavitvi javne razsvetljave ni mogel predstaviti ter da je v tem primeru šlo za kršitev uradnega postopka, saj zbor krajanov ni bil sklican v roku 30 dni, kot bi sicer moral biti. Šubic je v nadaljevanju predstavil še težave svetlobnega onesnaževanja ter podal pobudo, da se načrtovani projekt razsvetljave po cesti od Hotovlje do mostu čez Soro ustavi. Župan je odgovoril, da se s problematiko pretirane razsvetljave strinja. Razsvetljava naj bi bila v naseljih, izven njih pa ne. Tako razsvetljave po cesti od Hotovlje do mosta čez Soro ne bo. Dodal je, da potekajo pogovori z Direkcijo RS za infrastrukturo, da bi se luči izven naselja prav tako umaknile. Tudi na občini se strinjajo, da je zakonodaja na tem področju ohlapna, dodajajo pa, da postavitev razsvetljave na državnih cestah ni v njihovih rokah. Šubic je predlagal vnovični sklic zbora krajanov, na katerem bi krajani izrazili svoje mnenje o dveh temah. Prva je postavitev javne razsvetljave za naselji Predmost in Hotovlja; postavitev luči le pri mostu čez Soro in postavitev minimalnega števila svetilk ob cesti do cerkve, medtem ko pot od Hotovlje do mostu ne bi bila osvetljena. Druga pa je kolesarska povezava po Poljanski dolini; krajani bi podali mnenje o tem, ali je potrebno poti do Visokega in Žabje vasi asfaltirati ali ne.

Župan se je strinjal, da bi v drugi polovici januarja 2020 znova organizirali zbor krajanov. Predviden je tudi posvet s krajani glede postavitve javne razsvetljave.
Ob koncu srečanja so se zbrani dotaknili še zbiranja podpisov za odločitev za optično povezavo. Krajani so predlagali, da bi bil izkop za optično povezavo urejen skupaj s projektom za protipoplavno zaščito Poljan. Tudi občina se zavzema za to, da bi izkop zanjo uredili skupaj s projektom protipoplavne zaščite kraja. Kot je povedal podžupan Anton Debeljak, bodo tudi o tej tematiki govorili s krajani, in sicer potem, ko bodo znane odločitve o tem, kdo in kje bi želel dostop do optične povezave.

Kristina Z. Božič

Fotogalerija