25 let Občine Gorenja vas - Poljane

24.6.2019

Kaj je zaznamovalo šolstvo v občini v zadnjih 25 letih

Samostojna osnovna šola v Poljanah, uvedba devetletke, energetske sanacije stavb in naraščanje števila otrok v občini … Tako bi lahko v nekaj besedah označili šolstvo v občini v zadnjih 25 letih. S prispevkom o šolstvu nadaljujemo niz člankov ob 25-letnici od ustanovitve Občine Gorenja vas - Poljane.

Šolstvo ima v občini že več kot 200-letno tradicijo – poljanska šola je delovala že za časa Marije Terezije, saj je bila ustanovljena leta 1785. Po oddaljenih krajih so delovale tako imenovane gorske ali hribovske šole, ki so svoja vrata učencem odprla le nekajkrat tedensko. Organizirano šolstvo se je v Gorenji vasi začelo 1853. leta, ko je kaplan Andrej Drobnič zbral deklice in dečke v Stebelovi hiši v Sestranski vasi v Gorenji vasi, v Poljanah pa leta 1879, ko je takratna občina kupila hišo Na Kupčešu za prvo šolsko sobo (enorazrednica).
Ob ustanovitvi Občine Gorenja vas - Poljane je delovala ena osemletna šola v Gorenji vasi in pet podružničnih šol: v Lučinah, Leskovici, Javorjah, Poljanah in na Sovodnju. Skupno je osnovno šolo obiskovalo več kot 940 otrok, ki so bili razvrščeni v 43 oddelkov, pri čemer je bilo več kot 70 odstotkov otrok vozačev. To je od vodstva šole in občine kot ustanoviteljice javnega zavoda zahtevalo veliko organizacije in usklajevanja prevozov, od staršev in otrok pa potrpežljivosti, saj so bili nekateri otroci zaradi oddaljenosti od doma tudi od 6. do 15. ure. Pouk je v matični šoli potekal v dveh izmenah, saj je bilo prostora za 20 oddelkov otrok, medtem ko je šolo v Gorenji vasi obiskovalo za 28 oddelkov otrok. Zaradi prostorske stiske na matični šoli je pouk potekal tudi v hišnikovem stanovanju, knjižnici in celo v zbornici, športna vzgoja pa je dobila mesto tudi nad nekdanjo trgovino Merkur. Januarja leta 1994 je bil pripravljen projekt za dograditev poljanske šole; graditi pa so začeli 20. avgusta 1996. 28. februarja 1997 je občinski svet sprejel Ustanovni akt za OŠ Poljane, s šolskim letom 1997/98 pa je bila v OŠ Poljane uvedena popolna osemletka. Skupaj z OŠ Poljane se je od šole v Gorenji vasi odcepila tudi Podružnična šola Javorje. Prva ravnateljica osemletke v Poljanah je postala Ivica Oblak.
OŠ Ivana Tavčarja je v času nastanka občine vodil ravnatelj Valentin Kokalj, ki se je leta 2009 po 28 letih ravnateljevanja upokojil, njegovo mesto pa je prevzel Izidor Selak. Selaku so pristojni organi nedavno podelili tretji mandat. OŠ Poljane po odhodu Ivice Oblak od leta 2010 vodi ravnateljica Metka Debeljak.

Devetletka spremenila dotedanji sistem poučevanja
Večji mejnik, ki je zaznamoval šolstvo v občini in nasploh v Sloveniji, je bila uvedba devetletke. V OŠ Ivana Tavčarja in na Podružnični šoli Sovodenj so jo poskusno začeli uvajati že v šolskem letu 2001/02, v šolskem letu 2005/06 pa so bili učenci 5. razreda še zadnja generacija otrok v osemletki, medtem ko so vsi drugi razredi že obiskovali devetletko. Na OŠ Poljane so devetletko uvedli v šolskem letu 2003/04, kjer so program izvajali v 1. in 7. razredu. Posebnosti devetletke so, da otroci v šolo vstopajo s šestimi leti in imajo pri polovici ur v prvem razredu dodatno učiteljico. Za vse predmete v 1. razredu so sprejeli nov učni načrt, tudi za druge razrede so jih prenovili ali sprejeli nove ter vanje vgradili različne metode in oblike poučevanja. V prvih dveh razredih je opisno ocenjevanje, ocene pa učenci dobijo šele v tretjem razredu. Novosti so tudi izbirni predmeti, ki jih učenci izbirajo od četrtega razreda dalje, nivojski pouk in nacionalni preizkusi znanja, ki jih učenci opravljajo v 6. in 9. razredu, medtem ko so jih v osemletni šoli pisali v 8. razredu. Za potrebe osemletke in kasneje devetletke sta šoli postopno kupovali računalniško opremo in drugo tehnično opremo, kasneje pa tudi različne didaktične pripomočke za kakovostnejše poučevanje. Šole se pridružujejo številnim projektom in so postale eko, kulturna, zdrava, športna šola, spodbujajo zdravo prehrano in se vključujejo v shemo šolskega sadja in zelenjave. Številne uspehe žanjejo učenci obeh šol v projektu Turizmu pomaga lastna glava, v športu, znanju, na glasbenem in likovnem področju ter spodbujajo prostovoljstvo. Učijo jih strpnosti, solidarnosti in lepega vedenja, poudarjata tako Metka Debeljak kot Izidor Selak.

Ključni mejniki
Ključne mejnike šolstva v občini lahko povežemo tudi z raznimi gradnjami in dozidavami. Prvi tak mejnik je bil leta 1996, ko so začeli graditi prizidek k poljanski šoli, da je nato v šolskem letu 1997/98 postala samostojna osemletna osnovna šola. V šolskem letu 1999/2000 so v Poljanah na severni strani šole dogradili še tri igralnice vrtca. Podružnična šola Leskovica seje bila ukinjena poleti 2000, medtem ko so na Sovodnju 1. septembra 2003 starši 19 otrok prvič pripeljali v kombinirani oddelek vrtca, ki je začel delovati v novem prizidku podružnične šole. Prostorsko stisko so z dograjevanjem rešili tudi v Gorenji vasi. S šolskim letom 1999/2000 so v prizidku poleg šole uredili sedem šolskih učilnic, zbornico, štiri pisarne in dva večja kabineta, v novih šest igralnic vrtca se je preselilo tudi 120 otrok, ki so se prej stiskali v prostorih doma Partizan in v nekdanjem zdravstvenem domu. Pomembna pridobitev za šolo in kraj je tudi športna dvorana v Lučinah, ki so jo zgradili leta 2006, a je otroci zaradi zapletov s pridobitvijo uporabnega dovoljenja niso smeli uporabljati do jeseni leta 2007. Leta 2007 so v Poljanah odprli novo vrtčevsko igrišče, zunanje športno igrišče ter veliko, sodobno športno dvorano. Ta je učencem in krajanom omogočila kakovostnejšo športno vzgojo in popoldansko rekreacijo, dvorana pa poleg športnih gosti tudi številne glasbene ali druge kulturne prireditve. Dotrajanost stare telovadnice in prostorska stiska pa je že več let klicala po izgradnji nove telovadnice tudi v Gorenji vasi. V velik finančni zalogaj, vreden štiri milijone evrov, je Občina Gorenja vas - Poljane zagrizla leta 2017, ko so začeli z gradbenimi deli. Sredi februarja letos so novo večnamensko športno dvorano predali v uporabo, prav tako pa tudi novo zunanje igrišče in urejeno okolico s parkirišči. Na Sovodnju so novo športno igrišče ob šoli odprli leta 2011.

Energetske sanacije
Občina se je postopno lotila tudi energetske sanacije šolskih zgradb po občini. Najprej je bila na vrsti Podružnična šola Lučine, ki je leta 2012 ob praznovanju 150-letnice šolstva v kraju zasijala v novi podobi. Dve leti kasneje je prišla na vrsto dokončna energetska obnova OŠ Ivana Tavčarja, letos pa se bo začela energetska sanacija in prenova podružnične šole na Sovodnju. Celovita ureditev oziroma novogradnja Podružnične šole Javorje je predvidena v prihodnjih letih, saj je prej v načrtu še izgradnja prizidka pri OŠ Poljane, kjer bodo uredili štiri nove igralnice vrtca, dve šolski učilnici in ustrezne pripadajoče prostore. Tu so omenjena le večja dela, v teh letih pa so po šolah in vrtcih izvedli še številna druga dela, kot so obnove oken, strešne kritine, pleskanje fasade, adaptacije kuhinj, zamenjave energentov za ogrevanje. Vse spremembe omogočajo boljše pogoje za delo zaposlenih in prijetnejše okolje za pridobivanje znanja.

Vse več potreb po vrtčevskem varstvu
Tudi predšolska vzgoja sodi pod okrilje osnovnih šol. Sprva je bila potreba po vrtcih manjša in je delovalo le par oddelkov rednega vrtca, potujoči vrtec in priprava na šolo, imenovana mala šola. V Poljanah je vrtec deloval od leta 1987, v Gorenji vasi je imel prostore v Partizanu. Leta 1997 so odprli dva nova oddelka vrtca v nekdanjem zdravstvenem domu v Gorenji vasi, septembra leta 1999 pa so se preselili v novozgrajeni vrtec ob osnovni šoli v Gorenji vasi. Takrat je v občini vrtec obiskovalo skupno 210 otrok v 11 oddelkih v Poljanah in Gorenji vasi. Potrebe po vrtčevskem varstvu so naraščale, zato so v šolskem letu 2004/05 na Sovodnju odprli prvi oddelek vrtca, tri leta kasneje pa še enega. Februarja 2010 so oddelek odprli še v Lučinah, septembra istega leta pa tudi enoto na Dobravi s štirimi igralnicami. Letošnje šolsko leto je v občini delovalo 24 oddelkov vrtca – v Gorenji vasi z enotami na Sovodnju, Dobravi in v Lučinah ter v Poljanah z enoto v Javorjah –, ki so sprejeli 429 otrok. Ker razpoložljiva mesta ne zadoščajo povpraševanju, je občina že pripravila načrt širitve Vrtca Agata v Poljanah, kjer bi uredili šest igralnic in dve šolski učilnici.
Zaključimo lahko, da sta predšolska vzgoja in šolstvo v občini v zadnjih 25 letih prestala precej sprememb. Te so posledica sprememb v sodobni družbi, spremenjenega načina življenja, tehnološkega napredka in rasti števila prebivalstva, ki je glede na stanje ob ustanovitvi občine zraslo za 15 odstotkov – na skoraj 7.700 prebivalcev.

Tina Dolenc

Datoteke

Grafikoni