Temeljita prenova, vredna milijon evrov

20.6.2024

Po lanskoletni ujmi pospešeno potekajo dela tudi na cesti Poljane–Volča, ki je bila poškodovana na več odsekih, vključno z brežino v zaledju.

»Po hidravličnih izračunih potrebne velikosti cestnih prepustov za zaledne vode pa se je izkazalo tudi, da imamo pod obstoječo cesto vgrajene premajhne dimenzije prepustov, tako da je edino smiselno rekonstruirati celotno traso ceste z vgraditvijo prepustov primerne velikosti za potrebno odvodnjavanje zalednih vod z višje ležečega terena,« temeljitost sanacijskega posega pojasnjuje Igor Kržišnik z občinske uprave.

Prav iz tega razloga so na občini sprejeli odločitev, da celovito sanirajo prepuste in cesto v dolžini približno 600 metrov. Vgradili bodo nove prepuste na večjih zalednih hudourniških vodotokih, ki jih bodo kontrolirano, preko kanalov, speljali proti potoku Ločilnica. »V sklopu ureditve tega odseka se zgradita tudi novo meteorno odvodnjavanje ceste, drenažno odvodnjavanje zalednega dela cestnega ustroja in vgradijo oziroma prestavijo inštalacije za optično povezavo ter zgradi pločnik v celotni dolžini rekonstruirane trase,« dodatna dela, ki bodo opravljena, našteva Kržišnik. Za izvajalca je bilo na podlagi razpisa izbrano podjetje HIP KA iz Ljubljane, ki dela že izvaja in naj bi jih predvidoma do konca septembra letos v celoti dokončalo. Njihovi delavci so že uredili kamnito-betonski oporni zid nad cesto, katerega namen je opora plazovitemu delu zalednega terena in kontrolirano odvodnjavanje vode iz zalednega območja ceste, začeli pa so tudi že vgrajevati robnike in menjati material spodnjega ustroja nosilnega sloja nove ceste. Vrednost vseh del, od celovite rekonstrukcije ceste z novim odvodnjavanjem in inštalacijami, razširitve s pločnikom in zamenjave nosilnega ustroja in novim asfaltiranjem do vseh del na področju prepustov, kanalov, jarkov in ureditve zadrževalnikov na zalednih hudourniških vodotokih nad cesto, znaša po pogodbi nekaj manj kot milijon evrov z vključenim DDV.

Po zaključeni izvedbi bo to za občino in prebivalce pridobitev v obliki popolnoma nove trase ceste v dolžini približno 600 metrov s pripadajočim pločnikom in celovito urejenim odvodnjavanjem območja nad cesto in pod njo. »Posledično bodo zagotovljene protipoplavna varnost bližnjih objektov in prevoznost ceste ter stabilnost brežin tudi v primeru ponovitve ekstremnih padavin, kot so bile ob zadnjih poplavah v avgustu 2023,« pojasni Kržišnik, ki se ob tem zahvaljuje vsem krajanom in lastnikom okoliških parcel za korektno sodelovanje v času pridobivanja soglasij in za potrpljenje v času izvajanja del.

Damjana Peternelj