Proračun je sprejet

24.12.2020

Drugi predlog proračuna za prihodnje leto je oblikovan v višini 11,5 milijona evrov, kar je 968 tisoč evrov več kot v prvem predlogu.

Povišanje je mogoče na račun nekaterih višjih prihodkov in višjega stanja na računu ob koncu letošnjega leta. Na prihodkovni strani so predvideni višji davčni prihodki v višini 415.459 evrov iz naslova dohodnine in kapitalskih prihodkov v višini 174.021 evrov. Na ta račun smo lahko v končnem predlogu proračuna za dobrih 250.000 evrov povišali sredstva za namen vzdrževanja cest, za prihodnje leto pa smo tudi povečali delež realizacije nekaterih investicij: prizidek Vrtca Agata, parkirišče pri pokopališču v Stari Oselici in obnova prostorov v zdravstvenem domu. Glede na usklajen plan varstva pred naravnimi nesrečami smo povečali tudi postavke za namen gasilstva (za 29.980 evrov). Postavke smo povečali tudi, ker določene investicije letos ne bodo realizirane v prvotno predvidenem obsegu, na primer: krožno križišče Poljane (za 40.000 evrov), Fortunova brv (za 33.000 evrov) in ukrepi za protipoplavno zaščito območja Poljan (za 80.000 evrov). Med deset največjih investicij prihodnjega leta tako uvrščamo prizidek Vrtca Agata v Poljanah, ki se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Eko sklada (1.269.528 evrov), vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda, ki se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Evropske unije (1.186.344 evrov), in vesticijsko vzdrževanje cest (472.348 evrov), ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan, ki se sofinancirajo s sredstvi vodnega sklada ministrstva za okolje in prostor (407.832 evrov), obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevnih skupnostih – cestni program krajevnih skupnosti (327.752 evrov), obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi (88.000 evrov), krožno križišče Poljane (90.000 evrov), ureditev regionalne ceste Trebija–Sovodenj (75.021 evrov) in obnova ceste Javorjev Dol (72.000 evrov), pri čemer se zadnje tri sofinancirajo s sredstvi Direkcije RS za infrastrukturo. Vse investicije se bodo v letu 2021 financirale brez najemanja kreditnih sredstev.
Med tekočimi odhodki je najvišja proračunska postavka dnevno varstvo in vzgoja v občini – doplačilo programa vrtca (1.437.626 evrov), sledijo pa tekoče letno in zimsko vzdrževanje cest (625.372 evrov), prevozi otrok v šolo (383.000 evrov), vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (206.112 evrov) in strošek zbiranja in ravnanja z odpadki (193.890 evrov). Kljub visokim tekočim stroškom zlasti na področju vzgoje in izobraževanja ter tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture nam je torej uspelo zagotoviti investicijsko naravnanost proračuna in okrepiti vlaganja na področju obsežne cestne infrastrukture.

Katarina Dolenc