Za gradnjo krožišča v Poljanah prejeli enajst ponudb

6.2.2020

Urejanje državnih cest v občini je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), kjer smo preverili, kako daleč so posamezni projekti in kdaj si lahko obetamo začetek del.

Z DRSI so nam sporočili, da prav zdaj pregledujejo prispele ponudbe na javni razpis za gradnjo krožnega križišča v Poljanah, ki vključuje tudi izgradnjo pločnikov za pešce, avtobusno postajališče, cestno razsvetljavo, ureditev komunalnih vodov ter prometne signalizacije in opreme. Prejeli so enajst ponudb v vrednosti med 460 in 660 tisoč evri, gradnja pa se bo začela po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem. Sočasno z gradnjo krožnega križišča je predvidena tudi nadomestna gradnja mostu čez Soro, ki je v pristojnosti občine. Dodali so še, da sta oba projekta med seboj usklajena.

V načrtu je tudi rekonstrukcija ceste Lučine–Suhi Dol (od km 8,500 do km 10,060) v dolžini 1.560 m za kar je PZI projektna dokumentacija že izdelana in recenzirana. Sledi ureditev zemljiškoknjižnih zadev, razpis za gradnjo 1. faze, to je prvih 700 m (od km 8.500 do km 9.200), pa je predviden konec letošnjega leta.

DRSI predvideva na delu ceste Trebija–Sovodenj (od km 1,060 do km 2,500) sanacijo zidov in brežin ter rekonstrukcijo ceste. Trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč, razpis za izbor izvajalca gradbenih del pa je že v pripravi in bo predvidoma objavljen v tem mesecu. Ocenjena vrednost gradbenih del, ki se bodo predvidoma pričela letošnjo jesen, je 6,4 milijona evrov. Natančen rok za izvedbo del bo določen z razpisno dokumentacijo, predvidoma bodo dela zaključena v začetku leta 2023.

V zaključni fazi dopolnitev projektne dokumentacije in usklajevanja projektnih rešitev z upravljavci vodotoka je tudi 560-metrski odsek (od km 0,500 do km 1,060) ceste Trebija - Sovodenj, kjer je predvidena sanacija zidov, brežin ter rekonstrukcija ceste. Začetek gradnje tega odseka je predviden v začetku leta 2024.

Tina Dolenc